První písemná zmínka o obci je z roku 1785. Název obec získala podle panství hraběte Nimpše. Do roku 1849 byl Nimpšov součástí panství Nové Syrovice, roku 1850 byl začleněn do politického okresu Znojmo.

Hledat firmy v obci Nimpšov
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Nimpšov 1 firma

OBEC Nimpšov - Nimpšov č. 36Fotografie u firmy

Historie obce Nimpšov celá historie

Obec 6 km jihozápadně od Moravských Budějovic. Leží na pravém břehu Syrovického potoka a je spojena silniční odbočkou severovýchodním směrem k silnici Dědice-Nové Syrovice. Nejbližší železniční stanice Moravské Budějovice, zastávka Dědice. Nadmoř¬ská výška 460 m. Pošta Nové Syrovice, zdravotní a matriční obvod Moravské Budějovice, fara Nové Syrovice, základní škola tamtéž, vyšší ročníky Moravské Budějovice. Katastr obce měl v r. 1950 výměru 98 ha. V současné době má 52 domů a 65 obyvatel.

Obec je nazvána podle majitele panství hro Nimptsche. Názvy obce v pramenech: 1846 Nimptschdorf, 1872 Nimptschdorf, Nimpčov, 1881 Němčí (Nimšák), 1893 Nimptschdorf, Nimpšov, 1924 Nimpšov. Malá, dříve téměř zcela česká obec. V r. 1850 229 obyvatel. Na katastru obce samoty Mikalka, Spetice. Názvy tratí jsou uvedeny u Nových Syrovic.

Ves byla založena v r. 1785 na místě opuštěného starého dvora za majitele panství Nové Syrovice hro Jana Nimptsche. Poblíž Nimpšova na Spetickém dvoře seděli v r.161O Mikuláš Kořenský z Terešova a Mandalena z Klenového a Janovic, vdova po Petrovi Kořenském z Terešova.

Koncem feudálního období v r. 1843 žilo v Nimpšově 229 obyvatel, z toho 116 mužů a 113 žen ve 41 domech a 53 domácnostech. Z nich se živilo zemědělstvím 47 osob a 6 osob zemědělstvím i řemeslem. Bylo zde 10 čtvrtláníků s výměrou 8 až 11 jiter půdy a 31 domkářů.

Ve vsi se chovali 3 koně, 16 volů, 18 krav, 8 kusů mladého dobytka, 48 kusů obyčejných ovcí a 15 vepřů. Průměrný stav dobytka u usedlosti byl 2 voli, 1 kráva, 1 kus mladého dobytka, 3 ovce a 1 vepř. Desátky byly odváděny panství Nové Syro¬vice. Místem trhu pro Nimpšov bylo město Moravské Budějovice.

Domy ve vsi byly nízké s malými okny, stavěné z kamene nebo z nepálených cihel, kryté na střeše slaměnými došky, střecha byla společná pro obytnou část a chlévy, dřevěné stodoly, kryté rovněž slámou, byly stavěny opodál obydlí nebo na konci za¬hrad. Jen 5 domů bylo pojištěno proti ohni. Jen jedna budova byla z lepšího materiálu a krytá cihlovou krytinou.

Do roku 1849 byl Nimpšov součástí panství Nové Syrovice. V r. 1850 byl začleněn do politického okresu Znojmo, od r. 1896 přešel pod nově zřízené Okresní hejtmanství Moravské Budějovice. V oblasti soudní správy náležel pod pravomoc Okresního soudu v Moravských Budějovicích. V letech 1949 až 1960 patřil do správního okresu Morav¬ské Budějovice, od správní reorganizace v roce 1960 do okresu Třebíč. Od roku 1980 do r. 1990 patřil Nimpšov pod MNV Nové Syrovice, od r. 1990 je zde opět obecní úřad. Od r. 1870 je k němu připojena část Spetice.

V r. 1880 měl Nimpšov 46 domů a 247 obyvatel, v r. 1921 bylo evidováno 52 domů s 266 obyvateli, v r. 1930 zde bylo 57 domů a 229 obyvatel, v r. 1950 46 domů a 146 obyvatel.

Hospodářská půda v r. 1900 měla výměru 93 ha, z toho pole 79, louky 5, pastviny 5, lesy 2, zahrady 2 ha. Počet dobytka v témže roce: koně 5, skot 212, brav 9, ovce 405 kusů.

V katastru byly dva dvory velkostatku Nové Syrovice. Ze dvora Michálka (86 ha) byl za 1. pozemkové reformy vytvořen zbytkový statek (46 ha) a zbytek byl rozparce¬lován. Dvůr Spetice byl propuštěn ze záboru a ponechán vlastníkovi.

Většina obyvatel se živila zemědělstvím. Z živností a řemesel se v roce 1911 v Nirnpšově uvádějí 1 hostinský, 2 hudebnictví, 2 koláři, 1 krejčí, 1 obchodník smíše¬ným zbožím, 1 prodejce piva v lahvích a 2 soustružníci, v r. 19242 hudebníci, 1 hos¬tinský, 1 perleťář, 1 stolař a 1 trafikant. Místní průmysl: lihovar velkostatku ve Speti¬cích (od 1850, 1939). Obec byla elektrifikována ZME v Brně v r. 1930.

Spolkovou činnost v obci zastupovala jen Domovina (1924).

Nejvíce hlasů v parlamentních volbách v r. 1929 obdržely agrární strana s 84 hlasy a lidová strana s 21 hlasy při celkovém počtu 123 hlasů, v r. 1935 zvítězila Národní obec fašistická s 61 hlasy, lidová strana získala 35 hlasů a agrární strana 20 hlasů při počtu 126 voličů. Při volbách v r. 1946obrželaČSL45, ČSD 38, KSČ 29 a ČNS 7 hlasů od 119 voličů.

Nimpšov byl přiškolen do Nových Syrovic.

I po druhé světové válce zůstalo hlavním zaměstnáním zdejších obyvatel zemědělství. JZD v Nimpšově bylo založeno v r. 1950. V r. 1952 mělo 35 členů a 129 ha půdy. V r. 1956 přestalo vykonávat činnost a k 1. 10. 1959 převzaly jeho hospodářství ČSSS Jaroměřice nad Roky tnou.

V současné době jsou obyvatelé obce v produktivním věku většinou zaměstnáni v okolním průmyslu. Ze spolků a sdružení občanů zde aktivně působí hasičský sbor.

V obci nejsou žádné chráněné památky.

Obec je přifařena do Velkého Újezda, matriční záznamy pro obec od r. 1785 v MZA Brno, pozemkové knihy od r. 1785 tamtéž.

Literatura

Fišer, J.: Založení vsi Nimpšova na panství novosyrovickém u Mor. Budějovic roku 1785. Ročenka městské spořitelny v Mor. Budějovicích na rok 1930, s. 1-16. Vyšlo též jako zvl. otisk, 1930, 15 s.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.