Obec Vratěnín leží v západní části znojemského okresu, v blízkosti hranice s Rakouskem, na rozhraní Čech a Moravy. Z původně slovanské osady se během staletí stala převážně německá obec.

Hledat firmy v obci Vratěnín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Vratěnín 3 firmy

ČESKÁ POŠTA Vratěnín - Vratěnín č. 64

CAMP VELO s.r.o. - Vratěnín č. 92

OBEC Vratěnín - Vratěnín č. 88Fotografie u firmy

Historie obce Vratěnín celá historie

V historických pramenech se Vratěnín poprvé připomíná r. 1251, kdy byl ve vlastnictví Vikarta z Trnávky. Český král Jan Lucemburský v r. 1325 povýšil Vratěnín na městečko, dal mu současně právo výročního trhu a dokonce i hrdelního soudu. Král Zikmund zapsal Vratěnín v r. 1423 lénem Lipoltovi z Krajku a následně došlo k sepsání vratěnínských městských práv a o městečku se hovořilo jako o tržním místě. Všechna dosavadní privilegia a k nim právo jarmarku potvrdil v r. 1498 král Vladislav II. V letech 1548 až 1564 je zde mezi majetkem rodu Krajířů uváděná tvrz, později přestavěná na zámeček, dnes č.p. 1. Roku 1564 prodal Václav Krajíř městečko Vratěnín, tvrz a některé další zboží Adamu Volfovi Krajířovi, který vše ještě téhož roku prodal Štrejnům ze Schvarzenau.

V 17. století vlastnili městečko Berchtoldové a hrabě Františka Benedikt Berchtold předal v r. 1697 zdejší zámeček Augustiniánům bosákům k založení kláštera. V roce 1699 byl položen základní kámen k loretánské kapli a r. 1719 byla zahájena stavba nového kláštera, který byl zasvěcen Mikuláši z Tolentina, a stavba byla dokončena v r. 1730. Již v roce 1784 byl Josefem II. vydán dekret o zrušení kláštera, ale i přes tento dekret zde žili řeholnici v malé komunitě až do roku 1814. Za vpádů Francouzů, v době napoleonských válek, byla v klášteře zřízena vojenská nemocnice. Klášterní kostel zůstal opuštěný a v roce 1821 vyhořel. Přes městečko Vratěnín vedla stará kupecká a později poštovní cesta z Prahy na Vídeň. Na této cestě bylo vybudováno v letech 1526 až 1532 první poštovní spojení mezi Prahou a Vídní. Kolem roku 1700 byla v městečku postavena velká poštovní budova, dnes sídlo OÚ. Po roce 1750, za vlády Marie Terezie byla vybudována nová císařská silnice, která vedla z Prahy na Jihlavu, Znojmo, Hollabrunn, Vídeň a od této doby se datoval úpadek městečka Vratěnín i pozdější zánik poštovní stanice. V letech 1806, 1816 a 1817 postihly Vratěnín ničivé požáry a na základě těchto požárů docházelo k přestavbě zastavěného území obce. Podle mapy zastavěného území obce z r. 1824 se ráz zastavěného území obce dochoval takřka v nezměněné podobě až do dnešní doby. Toto bylo hlavním důvodem, že celé zastavěné území obce bylo v r. 1995 vyhlášeno vesnickou památkovou zónou, kde se rovněž nachází řada nemovitých kulturních památek a v celém katastru obce se jich napočítáme celkem 22. V katastru obce se rovněž nachází archeologická lokalita s místním názvem U kola. Jedná se o středověký hrádek nižší šlechty a na poli kolem hrádku měly být nalezeny kamenné sekery z období neolitu (mladší doby kamenné 4 800 – 4 000 př. Kr.) a střepy nádob z období laténského (450 – 0 př. Kr.). Koncem feudálního období v r. 1843 žilo ve Vratěníně 539 obyvatel v 92 domech. Po rozpadu Rakouska – Uherska na podzim 1918 a při vzpouře v pohraničí byl Vratěnín obsazen rakouskou domobranou, až 11. prosince přišel do městečka československý vojenský oddíl. V r. 1921 zde bylo napočítáno 101 domů a 528 obyvatel. Smutnou událostí městečka byl vstup okupační německé armády 8. října 1938, ale již den předtím opustily městečko české rodiny. Toto je jen část z dávné a bohaté historie městečka Vratěnín, ale i z tohoto je zřejmé, že toto malé městečko bylo v minulosti významným místem.

Dalším mezníkem pro historii obce se stal rok 1945. Krátce po konci II. světové války došlo ve dvou vlnách k odsunu Němců. Ta první vlna byla již 9. června 1945 a druhá proběhla 6. dubna 1946. V této době probíhalo rovněž nové osídlení Vratěnína a 5. května 1946 proběhlo předání dekretů o vlastnictví půdy novým osídlencům. Hospodaření na svém netrvalo dlouho a od roku 1949 do roku 1961 zde působilo JZD, které počínaje rokem 1962 bylo začleněno do Státního statku Lesná. Postupem času bylo v obci zrušeno zdravotní středisko, škola, obec byla začleněna pod střediskovou obec Uherčice. Její poloha v bezprostřední blízkosti státní hranice, v té době hranice dvou světů, vedla tehdejší režim k tomu, že obec byla vedena jako zániková se stavební uzávěrou. I přes tuto nepříznivou situaci obec žila čilým kulturním a společenským životem, dbalo se na dodržování tradic, vzhled a čistotu obce. Významným mezníkem pro další rozvoj obce byl rok 1990, kdy obec opět získala svoji samosprávu a v témže roce byl 1. září po 45 letech znovuotevřen hraniční přechod do Rakouska. Již v roce 1991 se obec aktivně zapojila do programu obnovy venkova a vytýčila si hlavní akce pro následující období a samotná realizace na sebe nenechala dlouho čekat. Celá tato činnost, spolu s obnovením kulturních tradic a oživení společenského života, byla korunována úspěchem v prvním ročníku celostátní soutěži Vesnice roku v roce 1995, kdy obec obdržela modrou stuhu za rozvoj společenského života a dokonce ve druhém ročníku této soutěže v roce 1996 získala titul Vesnice roku v rámci ČR. Nezapomenutelnou událostí v historii obce bude navždy zapsána návštěva tehdejšího prezidenta republiky Václava Havla v říjnu 1997, který přijel dodatečně poblahopřát občanům Vratěnína k získání tohoto titulu. Získáním titulu Vesnice roku naše aktivita nekončila, ba naopak. V této době jsme měli již zpracovanou projektovou dokumentaci na výstavbu úpravny vody, vodovodu, kanalizace a ČOV a podanou žádost o dotaci v rámci programu PHARE CBC. Dotace na tuto akci nám byla přidělena a výstavba se realizovala od listopadu 1998 do listopadu 1999 a vyžádala si investici 25,5 mil. Kč. V roce 1997 jsme zahájili výstavbu šesti obecních bytů a tato výstavba byla dokončena v srpnu následujícího roku. V roce 2002 provedla obec další investiční akci nákladem 4,8 mil. Kč a to plynofikaci obce. V roce 2004 a 2006 se nám podařilo zrealizovat opravu místních komunikací a chodníků nákladem 7,5 mil. Kč. V roce 2006 jsme zahájili a taktéž dokončili investiční akci ve výši 6,1 mil. Kč a to výstavbu dalších šesti obecních bytů. I v roce 2007 jsme se věnovali bytové výstavbě, kde se nám podařilo zrealizovat přestavbu bývalé víceúčelové budovy na čtyři malometrážní byty nákladem 2,9 mil. Kč. Hlavní akcí roku 2008 za 4 mil. Kč, byla oprava a rozšíření místního hřbitova. Nevyužité přízemí budovy Mateřské školy jsme v roce 2010 přestavěli na dva bezbariérové byty pro seniory. Nástup do roku 2011 se nesl ve znamení zahájení realizace akce ,,Odbahnění Vratěnínského rybníka“ nákladem 6,4 mil. Kč a tato akce je již dokončena. Dále byla v tomto roce provedena úprava návsi u kostela v hodnotě 940 tis. Kč, oprava opěrné zdi u kostela za 300 tis. Kč. Poslední akcí, kterou v tomto roce budeme provádět je výměna oken na budově MŠ Vratěnín za 280 tis. Kč, což nás čeká o letních prázdninách. V tomto krátkém výčtu nelze uvést veškeré akce, které jsme za dobu dvaceti let realizovali. Z výše uvedeného je ale zřejmé, že se nám v minulosti poměrně dařilo získávat dotační finanční prostředky, bez kterých by nebylo možné vše realizovat. Velkou pozornost obec věnuje čistotě veřejných prostranství, péči o veřejnou zeleň a květinovou výzdobu, stranou nezůstává ani péče o nemovité kulturní památky, což je na vzhledu obce zřejmé. Stranou představitelů obce nezůstává ani kulturní, společenský a sportovní život a v rámci možností se obec snaží vytvářet pro tuto činnost vhodné podmínky. Pro turisty jsme vytvořili informační systém, který popisuje nejvýznamnější nemovité památky, zřídili jsme značenou vycházkovou trasu s názvem ,,Graselova stezka“, která vede kolem řeky Dyje do přírodní rezervace Bílý kříž s romantickou vyhlídkou na údolí řeky.

Poděkování patří všem občanům Vratěnína za jejich neutuchající zájem o obec a nechme na nich, nebo na ostatních, kteří naší obec navštíví, aby posoudili, zdali to, co se podařilo v naší obci zrealizovat, nebo jak obec vypadá je hodně nebo málo.

Ale stejně je pro nás náš Vratěnín nejhezčí, v celém světě jeden, tak se přijďte k nám podívat, co všechno dovedem.

Martin Kincl, starosta obce

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.