Hledat firmy v obci Cheznovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Cheznovice 17 firem

EKOMAZIVA s.r.o. - Cheznovice č. 7webFotografie u firmy

Kvalitní výrobky pro Váš perfektní výkon. Bezolejová maziva pro zpracování kovů. Maskování pro lakovny a galvanovny. Sorbenty, unikátní absorbční a ochranné prostředky. Vybavení galvanoven. Čištění trubek a potrubí.

KOVO-PROGRES, spol. s r.o. - Cheznovice č. 271web

POŠTA PARTNER Cheznovice - Cheznovice č. 241

ZŠ A MŠ CHEZNOVICE - Cheznovice č. 136

MOULIS JOSEF-NÁKLADNÍ DOPRAVA - Cheznovice č. 166

TRUHLÁŘSTVÍ FS INTERIER - Cheznovice č. 18

H2 SERVIS s.r.o. - Cheznovice č. 17

OBEC Cheznovice - Cheznovice č. 16

ESO MARKET-POTRAVINY M CENTRUM - Cheznovice č. 241

ŠŤASTNÝ RADEK-INTERNATIONAL TRANSPORT - Cheznovice č. 215

SVATÝ ŠTĚPÁN REKREAČNÍ A ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO - Cheznovice č. 65

HPNET - Cheznovice č. 229

ZAHRADNICTVÍ CHEZNOVICE - Cheznovice č. 72

ZAHRADNICTVÍ CHEZNOVICE - Cheznovice č. 72

FC Cheznovice 96, z.s. - Cheznovice č. 96

ŠŤASTNÁ JANA - Cheznovice č. 215

KOLÁŘ MICHAL-TRUHLÁŘSTVÍ - Cheznovice č. 49

Historie obce Cheznovice celá historie

V nejstarších písemných dokladech má obec jméno Chaznovice a Chezňovice, ale brzy se objevuje tvar Cheznovice, který se používá dodnes. Cheznovice je ves „lidí Chaznových". Tento výraz se k nám dostal nejspíše z jihu, ze severotureckého tvaru „gazna" - poklad, a ostatní Slované ho také převzali (srbo - chorvatsky hazna = poklad, bulharsky hazná = poklad(na). Cheznovice vznikly pravděpodobně za vlády posledních Přemyslovců a vlády Lucemburků.

V druhé knize provolací desek zemských se nachází z 2. října 1370 nejstarší písemná zmínka o existenci Cheznovic. Podle tohoto zápisu vlastnil Cheznovice Smil z Libomyšle. V dochovaném originálním textu rožmberského urbáře je o existenci Cheznovic zmínka z r. 1374. Od r. 1336 - 1426 patřilo panství nedalekého zbirožského zámku Rožmberkům a do tohoto majetku byly zahrnuty i Cheznovice.

V r. 1426 postoupil zbirožské panství Oldřich z Rožmberka císaři Zikmundovi, který majetek předal Kunatovi Kaplíři ze Sulevic. Poté následovali další majitelé. Asi v r. 1477 byly Cheznovice prodány bratřím Jaroslavu a Zdislavovi ze Štemberka. Od r. l495 dal dědičně statek Cheznovice s příslušenstvím král Vladislav II (147l - 15l6) za věrné služby bratřím Janovi a Kunatovi Pešíkům z Komárova a dále jejich dědicům. Ze 16. století není o Cheznovicích žádná zpráva. Teprve počátkem 17.stol. v r. l623 existují doklady, že Cheznovice vlastnil Václav Pešík z Komárova, který byl věrným vyznavačem podobojí. Pro účast na stavovské vzpouře mu byla třetina majetku, včetně Cheznovic, zkonfiskována a témže roce byl majetek prodán hraběnce Marii Slavatové, roz. z Valdštejna.

Po její smrti byl majetek postoupen Eusebii z Martinic s tou vyjimkou, že honby na zvěř byly vyhrazeny ke královskému panství zbirožskému. Cheznovice pak vlastnil hrabě Maxmilián z Martinic a patřily k panství hořovickému. Dalšími majiteli byli hrabata Vrbnů a knížata Hanavští (1852-1945).

Archivfoschun Miloš Dostál Mgr. - historik ,Malířská 14, 170 00 Praha - dodal obci dne 28. 1. 2009 faksimilii - reprodukci historické listiny k dějinám obce z 5. dubna 1385. Jedná se patrně o třetí nejstarší zmínku o naší obci.

V minulosti se v okolí Cheznovic těžila železná ruda. Při primitivních začátcích to byla těžba povrchová, nejčastěji štolami vedenými do svahů. Doly patřily ke komárovským železárnám. Těžba rudy byla ukončena v r. 1875, naposledy se těžilo ve "Žlebci".

V r. 1420 byl vybudován rozlehlý rybník (na dnešní „Panské louce"), který byl zrušen velkostatkem hořovickým v r. 1898. V lesích kolem Cheznovic se také pálilo dřevěné uhlí a vyráběla se lesní sůl (flus, potaš). Flus se získával vylouhováním z dřevěného popela. Po domácku se také vyráběl šindel. V Cheznovicich bylo též 25 cvokařských dílen, tzv. „veřtatů", kde pracovalo 147 dělníků. Cvokaři vykonávali tuto činnost jen v zimním období, v letních měsících pracovali na stavbách a v jiných příležitostných zaměstnáních.

V kraji bylo velmi rozšířeno zemědělství. Hospodařili zde větší i menší rolníci až do r. 1950, kdy bylo založeno zemědělské družstvo. To bylo v roce 1972 sloučeno s JZD Kařez, a bývalé JZD Cheznovice se stalo přidruženou farmou. Později však došlo k dalšímu slučování a ze stávajících JZD Kařeza, Strašic, Těškova a Zbiroha, vznikl velký zemědělský celek JZD ČSSP Zbiroh, nyní Zbirožská, a.s. Zbiroh.

Tak jako jinde v okolí, i v Cheznovicich vznikaly různé spolky, družstva a další organizace. První, vzdělávací spolek, byl založen v r. 1896 a nesl jméno „Svobodoslav". V r. 1900 byl založen Občansko - hospodářský spolek. Kampelička byla založena v r. 1901. Následovala řada dalších spolků, např. Svaz západočeských domkářů, Vodní družstvo, Svaz cvokařů atd. Plno jich později zaniklo, některé ale působí dodnes. Např. v r. 1903 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, který brzy bude slavit 100 let od svého vzniku.

V současné době si obec žije poklidným životem. Služby pro obyvatele zajištují 3 obchody, 2 pohostinství. Dále jsou zde zajišťovány tyto služby a provozy: kadeřnictví, masážní salon, dámské krejčovství, opravy elektronických zařízení, vodoinstalatérství - topenářství, zámečnictví, truhlářství, pneuservis, autolakovna, autodoprava, zemní práce, kovovýroba, zednické práce, organizační a ekonomické poradenství.

Pracovních příležitostí je v místě velmi málo, obyvatelé za prací dojíždějí Mýta, Strašic, Hrádku, Rokycan a Plzně nebo na druhou stranu do Komárova, Hořovic, Berouna, Žebráka a pod. Stejné je to i s dojížděním na úřady a dětí a studentů do škol.

Dopravní obslužnost je zajištěna autobusy, či vlakem z nedalekého Mýta, hojně jsou využívány i vlastní dopravní prostředky.

Obec hospodaří na 205 ha obecního lesa, spravuje obecní vodovod (vybudovaný v r. 1990-1994 s nákladem cca 7.500.000,- Kč). Plyn v obci zatím není zaveden, vytápění je řešeno převážně tuhými palivy, ale i propanbutanem a el. energií.

Základní škola (1. - 5. postup. ročník) byla znovu otevřena v r. 1991 a v r. 1994 byla provedena přístavba mateřské školy. Pro kulturní a sportovní vyžití slouží zrekonstruovaný Lidový dům, hřiště za budovou LD také víceúčelové hřiště pod ZŠ.

Sportovní zážitky nabízí aktivním hráčům i jejich fanouškům fotbalové hřiště s tribunou, které je v péči fotbalového klubu FC Cheznovice 96.

V Cheznovicích sice nejsou k žádné význačné kulturní památky, ale za to se obec může pochlubit čistým prostředím a pěkným okolím. Zejména rozsáhlé sousední lesy lákají stále více rekreantů, houbařů a milovníků přírody.

Obecní znak (v zeleném štítě zlatý šerk (cvoček do bot) a prapor - zelený list se žlutým šerkem byl obci udělen dne 6. 12. 1999.

V obci se klade důraz na tradice a kulturní vyžití obyvatel. Jsou zde mimo jiné pořádány společenské plesy (hasičský, myslivecký, sportovní a dětský maškarní), velikonoční koledy a taneční zábavy, „Suché máje" a májové zábavy, oslavy Svátku matek, oslavy Dne dětí atd. Další taneční zábavy jsou: na svátek sv. Anny poutové, dále posvícenské, mikulášské , silvestrovské a mnohé další.

Bohatou společenskou činnost vykazuje i cheznovický Klub důchodců, který pořádá různé přednášky, zájezdy, výstavy a předváděčky, hudební posezení, čtení z kroniky další akce.

Fotbalový klub "Cheznovice 96", který má ve své péči fotbalové hřiště s tribunami a kabinami se navíc stará o budoucnost fotbalu v Cheznovicích tím, že vychovává družstvo žáků. Každoročně také pořádá klání - memoriály Jiřího Stupky a Vojtěcha Dudla.

Velmi známá a oblíbená je místní dechová kapela „Cheznovanka", která vznikla v r. 1973 a pod vedením kapelníka Petra Mráčka vystupuje v širokém okolí, dokonce se může pochlubit několika produkcemi v Německu.

V přístavbě u Lidového domu probíhají pravidelné sportovní akce, jako jsou pravidelná cvičení žen Aerobik, muži zde zase hrají stolní tenis.

Základní škola Cheznovice

Do naší školy chodí ve školním roce 2005/2006 27 žáků, kteří jsou rozděleni do dvou tříd. V první třídě se spolu učí žáci 1.2. a 5. ročníku a jejich třídním učitelem jsem je Mgr. Bohuslava Šlapáková. Do druhé třídy chodí žáci 3.a 4.ročníku. Jejich třídním učitelem a zároveň ředitelem školy je Jan Musílek.

Jak je z předcházejícího patrné, chodí u nás na škole do méně tříd více ročníků, jsme tudíž málotřídní školou. Jsme však přesvědčeni, že na kvalitu výuky a znalostí to nemá podstatný vliv.

Myslíme si, že žáci spíše další dovednosti získávají schopnost samostatně pracovat, být ohleduplný k mladším, umět pomáhat druhým, a podobně.

Kromě získávání vědomostí, znalostí a dovedností se snažíme žákům zpestřovat běžný školní vzdělávací proces jak jen to je možné. Z tohoto důvodu jsme se také přihlásili do projektu Socrates-Comenius, ve kterém spolupracujeme se školami ve městech: Gijón - Španělsko, a Joensuu - Finsko.

Během školního roku pořádáme různé akce:

Mikulášská nadílka

vánoční besídka pro rodiče, babičky, …

pravidelně nadělujeme před Vánoci sobě i lesní zvěři

rok co rok slavíme Masopust spolu s ostatními malotřídními školami nezapomínáme ani na Den matek Jednou je to pásmo písniček, tanečků a básniček, jindy maminkám zahrajeme divadlo.

učíme se plavat

pravidelně měříme své síly s ostatními málotřídními školami ve vybíjené a v atletickém

trojboji

vždy kolem 1. června organizujeme pro děti z obce Dětský den, je to řada soutěží se

sladkými odměnami.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.