Kamenná Zvonička se šindelovou střechou byla postavena v roce 2004 k výročí 610 let od první zmínky o obci. Její tvar byl převzat z dochovaných historických nákresů a razítek obce.

Hledat firmy v obci Bolehošť
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Bolehošť 17 firem

OBEC Bolehošť - Bolehošť č. 10webFotografie u firmy

Kamenná Zvonička se šindelovou střechou byla postavena v roce 2004 k výročí 610 let od první zmínky o obci. Její tvar byl převzat z dochovaných historických nákresů a razítek obce.

ČESKÁ POŠTA Bolehošť - Bolehošť č. 128

AAA SOLAR s.r.o. - Bolehošťská Lhota č. 36, Bolehošť

ZŠ A MŠ Bolehošť - Bolehošť č. 21Fotografie u firmy

SDH Bolehošť - Bolehošť č. 10

AGROSPOL BOLEHOŠŤ, a.s. - Bolehošť č. 140

SEDLÁK PETR - Bolehošť č. 138

EKO J + J, s.r.o. - Bolehošť č. 9

ERBENOVÁ LENKA - Bolehošťská Lhota č. 9, Bolehošť

MM FOREST s.r.o. - Lipiny č. 31, Bolehošť

TOUCOVÁ SOŇA - Lipiny č. 10, Bolehošť

BOUKAL ZDENĚK - Bolehošť č. 29

STONJEK LUBOŠ - Bolehošťská Lhota č. 12, Bolehošť

TJ SOKOL Bolehošť - Bolehošť č. 35

HEDVIČÁK MILOŠ - Bolehošť č. 122

SILNÝ VLADIMÍR - Bolehošť č. 26

SPORTOVNÍ KLUB SOKOL Lipiny, z.s. - Lipiny č. 2, Bolehošť

Historie obce Bolehošť celá historie

Obec má rozsáhlou historii, kde se měnili i majitelé. Byly zde vybudovány dvě tvrze. Stará tvrz byla dobyta a rozbořena ve 14. století. Po rozboření staré verze byla vybudována nová tvrz, jejíž část základů se dochovala až do začátku 19. století. Jednou z významných dominant byla výstavba loveckého zámečku za Jeronýma Colloreda nad Bolehošťskou Lhotou.

Citace z Pamětní knihy

Jak popisovali naši předci obec. Citace z Pamětní knihy obce Bolehošť: "Stavení domovní stojí po obou stranách silnice vedoucí z Týniště nad Orlicí do Opočna. Severní část spojené obce Bolehošť je jižní Lhota Bolehošťská. K západu od Bolehoště ve vzdálenosti asi 1 km je třetí součást obce Lipiny. Stavení jsou z poloviny dřevěná, slámou kryta, jen v Lipinách po velkém požáru roku 1884 a roku 1887 až na několik zděná. Téměř u každého stavení je ovocná zahrada u přemnohých také květinová. Obec je spojena s okolními vesnicemi dobrými silnicemi. V Bolehošti jsou také dva rybníky, z nich větší je Baba a menší cestou rozdělen se jmenuje Nadýmač. Do rybníka vtéká živý potok s čistou pramenitou vodou. Ze tří stran je Bolehošť obklopena rozsáhlými lesy. Strana severní je pohříchu otevřena, dopouštějíc volného průchodu studených větrů. Podél východních hranic katastru táhne se horský hřbet zvaný Křivina dostupujíc u Vyhnanic výše 448 m n. m. Sama obec leží ve výši 252 m nad mořem. Na Spraších se na některých parcelách pěstuje rok po roce zelí a stále zelí. Jediný veliký závod průmyslový je zde na kysané zelí pana Václava Baše. Kysané zelí rozesílá po celých Čechách, zejména do severních krajin německých až za moře". Konec citace z Pamětní knihy

Založení obce

O obci Bolehošť a Bolehošťská Lhota je první zachovalá písemná zmínka z roku 1394, i když historicky je pravděpodobné, že tyto osady vznikly v dřívější době. Osada Lipiny byla založena v roce 1709. Nejstarší zachovalou památkou obce je zvon odlitý v roce 1644 v Hradci Králové. Další historickou památkou na plochém návrší nad Bolehošťskou Lhotou je lovecký zámek z roku 1700 vystavěný Jeronýmem Colloredem.

Přírodní podmínky

Půda je zde velmi rozmanitá od černozemě až po chudou písčitou zeminu. V oblasti černozemě se v minulosti dobývala i zásaditá slanina (rašelina) pro lázeňské účely. Jen o několik stovek metrů dále se nachází i opukový lom, který nejen místním poskytoval základní stavební materiál - kámen. V lesích severozápadně od obce se pro změnu těžil bílý štukový písek a ve směru severně od obce se těžil travertin, který sloužil jako náhrada za strojená hnojiva v zemědělství. V těsném sousedství našeho katastru, nedaleko naleziště travertinu, se nachází přírodní rezervace Chropotínský háj.

Archeologické nálezy

Historie obce má pravděpodobně mnohem starší kořeny, než je dochovaná první zmínka. Pravděpodobně již v 5. st. před naším letopočtem, v době doznívání kultury lužických popelnicových polí (archeologická kultura doby bronzové a železné). Dokladem toho jsou archeologické nálezy, jako je dno pece, mlýnský kámen, úlomky nádob apod. Mezi zajímavé nálezy patří i staré pohřebiště. Dno žároviště bylo vydlážděno silnou vrstvou tlučených oblázků a bylo pokryto vrstvou popelu, uhlí a střepy z popelnic.

Škola

V Bolehošti a přilehlých obcí se začalo učit již v roce 1816. Před tímto rokem se vyučovalo jen v zimě a to vždy v některém statku. Učitel byl občan domácí zběhlý ve čtení, psaní a počítání. Roku 1816 zřídila obec z pastoušky školu. Pastouška stála na témže místě, na kterém stojí nyní škola. Roku 1863 rozdělily se děti dle vyznání a občané evangeličtí po vydání císařského patentu z roku 1861 postavili si školu roku 1863 č. p. 72 pro své děti a bylo jich 80. I katolíci postavili školu novou v roce 1964 pro své děti a to na místě, kde stávala stará. Dne 6. června 1864 byl položen základní kámen a 17. listopadu tohoto roku byla vysvěcena. V roce 1864 navštěvovalo školu 77 katolických dětí. V roce 1884 byla školní budova zvednuta o 1 poschodí. V roce 1903 evangelíci zrušili evangelickou školu na návrh představenstva obce a děti začaly chodit společně do školy veřejné. V roce 1914 byla provedena přístavba školní budovy do dnešní podoby. Počátkem školního roku 1914/1915 navštěvovalo školu 177 žáků z toho 106 chlapců a 71 dívek. Školu navštěvovalo 129 katolických a 48 dětí evangelických. Vyučovalo se ve 4 třídách. Ve školním roce 1915/1916 navštěvovalo školu 188 žáků z toho 110 chlapců a 78 dívek. Kde ty děti jsou, kde ty časy jsou.

V posledních letech jako každé školské zařízení i my jsme se dostali do problému podstavu žáků. Škola je krásná a máme všichni zájem v obci zachovat základní vzdělávání. V současné době ve škole se vyučuje 1. až 5. ročník. Toto úsilí se odráží na finančních prostředcích obce, které musíme vynaložit na provozní výdaje školy, a největší problém vzniká z kolísání počtu žáků, kdy dotujeme mzdy učitelů z obecního rozpočtu, které jsou poníženy od školství t. z. od státu. Doufejme však, že se jedná o přechodný jev a počet žáků ve škole se udrží, stejně jako škola. Poslední roky jsme vždy vítali nově narozené dětí. Ve školním roce 2011/2012 navštěvuje základní školu 26 žáků v 1.-5. ročníku a v mateřské škole je cca 19 dětí. V letech 2007-8 došlo k přístavbě sociálního zařízení, úpravě kuchyně a přilehlých prostorů, včetně vybavení novým gastronomickým zařízením ve výši 2,8 mil. Kč.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.