Obec Sousedovice se nachází v okrese Strakonice v Jihočeském kraji, necelé 4 km jihozápadně od Strakonic. Leží na severním okraji Šumavského podhůří (podcelek Bavorovská vrchovina, okrsek Volyňská vrchovina).

Hledat firmy v obci Sousedovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Sousedovice 12 firem

MBM WESTRA s.r.o. - Sousedovice č. 61webFotografie u firmy

Zakázková výroba vysoce přesných svařenců do 20 tun.

OBEC Sousedovice - Sousedovice č. 23web

Obec Sousedovice se nachází v okrese Strakonice v Jihočeském kraji, necelé 4 km jihozápadně od Strakonic. Leží na severním okraji Šumavského podhůří (podcelek Bavorovská vrchovina, okrsek Volyňská vrchovina).

ZNAKON, a.s. - Sousedovice č. 44

BENEŠ JIŘÍ - Sousedovice č. 37

OBLASTNÍ CHARITA STRAKONICE - Sousedovice č. 40

STRAKONICKÁ OBALOVNA s.r.o. - Sousedovice č. 44

COOP JEDNOTA Sousedovice - Sousedovice č. 41

TOMAN KAREL-STAVEBNÍ PRÁCE - Sousedovice č. 65

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ HRADIŠTĚ Sousedovice - Sousedovice č. 22

ZNAKON ASFALT s.r.o. - Sousedovice č. 44

ZNAKON REALITY s.r.o. - Sousedovice č. 44

ZNAKON SERVIS s.r.o. - Sousedovice č. 44

Historie obce Sousedovice celá historie

Sbírka archeologických nálezů dokládá, že území dnešních Sousedovic obývají lidé více, než 2000 let. Na vrchu nazývaném Hradiště byla již osada v době starší železné (asi ve 4.stol.před Kristem), která byla obehnána kamennými valy. Původní obyvatelé hradiště náleželi zřejmě k pokolení kamenných mohyl. Opustili je asi krátce před 2.stol. před Kristem, neboť z mladší doby železné nebyly objeveny žádné nálezy.

Teprve kolem 7.století po Kristu bylo hradiště znovu osídleno slovanským kmenem. Slované obnovili skoro zaniklé hradiště a ještě vybudovali při jižním valu druhou část-předhradí,které spolu s hradištěm bylo používáno podle dostupných zpráv až do 10.stol. po Kristu. Svědčí o tom nálezy starší i střední hradištní keramiky (střepů, hliněných nádob). Byly nalezeny i nože, přeslen, kosti zvířat apod. První zmínka o Sousedovicích se datuje r. 1243, kdy Bavor I. daroval část Strakonického hradu s několika vesnicemi, mezi nimiž byly i Sousedovice, konventu řádu sv. Jana Maltézského. O historii obce se dočteme v místní kronice, která byla založena r. 1924. Prvním kronikářem se stal řídící učitel zdejší dvojtřídní školy Václav Kšanda, který měl spoustu pokračovatelů. Bohužel, kronika nebyla vedena pravidelně, a proto v ní mnoho, jistě důležitých údajů, chybí. Z kroniky se dozvíme, že v r.1836 byla slavnostně otevřena škola, která byla v současné době pronajata Oblastní charitě ve Strakonicích.

Obec má vlastní kroniku od roku 1924, zde je krátký úryvek z doby jejího vzniku :

Mezi Sousedovicemi a obcí Drachkovem a Pracejovicemi táhne se rozsáhlý les Hůl (Hol), v němž jest hajný Pitrák, ubytovaný v hájovně, bývalé to pohodnici... Lid usadil se při potoku tekoucím od nynějších Smiradic v blízkosti Hradiště samotného,které jim sloužilo za jakousi strážnici, což mělo v tehdejších nejistých dobách velikou důležitost. Sousedovice je politická obec. K ní připojena jest osada Smiradice v 13.popisných číslech. Sousedovice samy mají celkem 40.pop.čísel. Obyvatelstvo obce jest skoro vesměs zemědělské. Kdo mají méně pozemků, hledají zaměstnání ve strakonicích v tamnějších továrnách. Řemeslem neživí se v obci nikdo, vyjma kováře, Němce Cyrila, ale i ten vedle řemesla provozuje polní hospodářství. Kronika tato založena byla r.1924. Usnesením obec. zastupitelstva ze dne 12.října 1924 zvolen byl prvním kronikářem Kšanda Václav, řídící učitel zdejší dvojtřídní školy. Tento, jakožto člen finanční komise při schůzi ob. zastupitelstva přítomný volbu přijal a slíbil, že dle svého nejlepšího svědomí kroniku tuto založí a pokud v obci přítomen bude ji povede. Na to odhlasována mu byla odměna a to za založení její 100 K českých a za vedení její v dalších létech po 25 Kč.

Umístění obce v České republice lze popsat takto :

Sousedovice se nachází v jihočeském kraji asi 5 km od města Strakonice směrem na Mutěnice. Leží na úpatí hory Hradiště (600m). Západně se tyčí kopec Kamenná Bába zvaný také Skalice (555m) a na jihozápadě směrem na Libětice se táhne podlouhlý vrch Kbýl (664m). Všechny tři hory jsou zalesněny. V údolí mezi Skalicí a Kbýlem leží malá osada Smiradice, která patří k obci Sousedovice. Mezi Sousedovicemi a obcemi Drachkov a Pracejovice se táhne rozsáhlý les Hůl. Sousedovické údolí je tedy sevřeno ze severu příkrým svahem od Kamenné Báby, od jihu jednak svahem Hradiště a částečně též svahem Kbýlu. Je zajímavé, že Sousedovice leží v pásmu, kde z celého okresu jsou nejmenší dešťové srážky. Významnou památkou je kaplička, která stojí na návsi. V r.2002 byla dokončena její rekonstrukce i se zavedením elektronického zvonění a večerního osvětlení objektu. Její okolí bylo oploceno a upraveno. Vedle budovy obecního úřadu najdeme Pomník padlým vojínům v 1.světové válce postavený v r.1936. Zhotovil ho Jan Hlinka z Hodějova u Volyně. Během r.2001 byl pomník oplocen a jeho okolí bylo osázeno jehličnany. Téhož roku byla provedena celková rekonstrukce budovy obecního úřadu, v níž se nachází i místní knihovna a prodejna Jednoty Volyně.

Společenské akce a kulturní život v obci zajišťují místní organizace Sboru dobrovolných hasičů a Českého červeného kříže s částečnou spoluprací OÚ Sousedovice. Každoročně se v obci konají akce jako je tradiční masopustní průvod obcemi Smradice, Libětice, Sousedovice, dále maškarní karneval pro děti,oslava Dne matek, pouťová zábava a mikulášská besídka. SDH Sousedovice má v naší obci velkou tradici (byl založen v r.1921). Členové sboru se účastní hasičských soutěží , přímo v obci se každoročně uskutečňuje turnaj o Pohár starosty. V Sousedovicích působí i Myslivecké sdružení Hradiště, které mimo jiné v lednu pořádá myslivecké plesy. V obci působí množství drobných podnikatelů, z větších firem zde má sídlo stavební firma Znakon a.s., strojírenský závod MBM Westra a ZZN Strakonice. I přes protesty většiny obyvatel se v r.2002 vybudovala a zkolaudovala stavba obalovny živičných směsí v blízkosti obce.

Existence fotbalového klubu v obci Sousedovice vyžaduje rovněž vynaložení finančních prostředků na jeho provoz a prezentaci. V roce 1997 byla zahájena stavba moderního sportovního areálu zadaná místní firmě Znakon. V srpnu 2000 se konalo jeho slavnostní otevření za účasti řady významných osobností. Čestným výkopem legendy českého fotbalu Antonína Panenky byl zahájen provoz fotbalového hřiště. První zápas odehrálo mužstvo mladších žáků, kteří změřili své síly s mužstvem z Radošovic. Hlavní zápas hráli mužstva FC Westra Sousedovice s internacionály Slavie Praha. Otevření přihlíželo asi 500 diváků.

Dotace ze státních fondů umožnily obci investovat do oprav stávajících i výstavby nových objektů. V roce 2003 byla zahájena výstavba nové hasičské zbrojnice s předpokládaným nákladem cca 750 tis. Kč, dále se podařilo po zhruba deseti letech provozu zkolaudovat a zrenovovat obecní vodovod.

Otevření Domu klidného stáří sv.Anny ( DKS ), který byl vytvořen rekonstrukcí původní budovy, proběhlo ve slavnostní atmosféře dne 24.5. roku 2004. Investorem a provozovatelem DKS je Oblastní charita Strakonice, rekonstrukci objektu provedla firma Archatt a.s. Jižní Čechy nákladem cca 30 mil. Kč. Kapacita objektu DKS je 29 obyvatel, převážně se jedná o starší občany, kteří přišli o střechu nad hlavou při povodních v roce 2002.

V rámci Programu obnovy venkova byla na výstavbu obci Sousedovice poskytnuta dotace v celkové výši 325 tis. Kč. Dne 4. října 2004 byla slavnostně otevřena nově postavená hasičská zbrojnice. Náklady na její výstavbu činily zhruba 850 tis. Kč.

Investice do náhradního zdoje pitné vody se budou pohybovat v řádech milionů korun. Na jaře 2005 byl proveden zkušební vrt, který by měl nahradit v nejbližší době dodávky vody z původní studny. Voda dodávaná ze studny bohužel překračuje ukazatele množství dusičnanů. Celkové náklady na vybudování vrtu, přípojky a modernizaci úpravny vody přesáhnou 3 milióny korun.

Citlivým přístupem k rozvoji a rekonstrukcím se snaží zastupitelé zachovat venkovský ráz obce a okolní krajiny. V roce 2005 byl schválen územní plán, opravena část poškozené kanalizace po povodních, V červnu tohoto roku schválila Poslanencká sněmovna návrh obecního znaku a praporu. S ohledem na zájem o místní stavební pozemky připravujeme potřebné podklady na vybudování komunikací a inženýrských sítí do zástavbových zón. Letos byla provedena výstavba nového veřejného osvětlení v místech, kde dopusud nebylo instalované a oprava části cesty do Smiradic.

Ekologické projekty obce na výsadbu zeleně v obci jsou v neposlední řadě předmětem jednání o dotacích s Ministerstvem pro místní rozvoj. Na rok 2006 je požádáno o dotace na opravu komunikace do Smiradic (2,7 mil.Kč), úprava a ozelenění veřejného prostranství (400 tis.Kč), oprava a vyčištění kanalizace (200 tis.Kč), dostavba sportovního areálu (350 tis.Kč) a oprava místních komunikací (5 mil.Kč).

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.