Obec Lošany se svou místní částí Lošánky patří k poměrně starým sídlům. První písemná zmínka o Lošanech pochází z roku 1259 a o Lošánkách z roku 1385.

Hledat firmy v obci Lošany
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Lošany 4 firmy

OBEC Lošany - Lošany č. 13webFotografie u firmy

Obec Lošany se svou místní částí Lošánky patří k poměrně starým sídlům. První písemná zmínka o Lošanech pochází z roku 1259 a o Lošánkách z roku 1385.

MATES MOTOSERVIS - Lošánky č. 37, Lošany

BLESK DESIGN s.r.o. - Lošánky č. 16, Lošany

HÜBŠT DAVID-ZEDNICTVÍ - Lošany č. 28

Historie obce Lošany celá historie

Podle doložených archeologických průzkumů a vykopávek jsou starší Lošánky (dříve pod označením Lošany České nebo Lošany Malé). Byly založeny v místech starého osídlení. Nejstarší nálezy jsou z mladší doby kamenné, další nálezy jsou prakticky ze všech následujících kultur až do doby slovanského osídlení. Nejstarší doložená hovoří o dvou poplužních dvorech. Založeny ve 14. stol. Hořejší dvůr byl majetkem vladyky z Lošan až do roku 1437.

První písemná zmínka o existenci vesnice pochází z r. 1259, kdy tu měl majetek Ctibor z Lošan, doložený jako svědek na listině krále Přemysla Otakara II. Později byly Lošany v rukou různých kutnohorských patricijských rodin a někdy v té době, až ve 2. polovině 14., nebo na počátku 15. století, tu vznikla kamenná věžovitá tvrz. V r. 1410 získal Lošany kutnohorský měšťan Haman Alder - zakladatel rodu Alderů z Lošan. Protože byl přijat mezi nižší šlechtu, lze předpokládat, že tvrz vznikla za jeho života, nebo byla alespoň v té době dokončena. Od posledních Alderů, kteří v Lošanech sídlili, získal statek v r. 1478 Jan Čabelický ze Soutic. Po jeho smrti v r. 1513 převzal majetek jeho syn Prokop, který zrušil lošanský dvůr a rozdělil jej mezi poddané. Poddanskou usedlostí se stala i tvrz, která připadala poddanému Jakubovi. Na svou dobu šlo jistě o vyjímečný čin, Prokop Čabelický však zřejmě na svou dobročinnost doplatil, neboť už brzy po r. 1513 musel Lošany zjevně pro dluhy odprodat. Kupujícím se stalo město Kutná Hora, které zůstalo pánem vesnice až do zániku feudalismu.

Lošany dříve označované jako Lošany Velké nebo Lošany Německé. V letech 1259-1261 je zmiňován Ctibor z Lošan, který byl členem královské družiny. Od roku 1410 je jmenován Haman Alder z Kutné Hory. Obě vsi často střídaly své majitele. Pečeť obec nevlastnila. Název obce Lošany vznikl od slova sklep (loch). Kmeny sídlící kolem této budoucí obce si hloubili obydlí podobná zemljankám, takže obytná část byla pod zemí a střecha nad zemí. Mapa ze 17. stol. Používá označení místního názvu "V loších".

Katastrální částí dnešních Lošan jsou i dříve samostatné Lošánky, ve 14. století nazývané Českými Lošany. V jejich vlastnictví se vystřídala celá plejáda příslušníků drobné rytířské šlechty, přičemž nejméně do konce 15. století byla držba ve vsi značně rozkouskována. V 15. a 16. století náležela jistá část Lošánek Mirkům ze Solopisk. Ves až v r. 1619 majetkově sloučil Jan Myška ze Žlunic, kterému byl statek pro odboj v r. 1622 zkonfiskován a prodán Vchynským. V r. 1628 náležely Lošánky baronu Gerhardovi Taxisovi, po něm zde poroučel Jan Salazar de Monte Albano. Až jeho potomek Blažej Evžen prodal vesnici městu Kutné Hoře, kterému tu již od r. 1516 patřil dvorec. Město záhy proměnilo dvorec v administrativní centrum svých statků, k němuž kromě Lošánek patřilo až do konce patrimoniální správy osm dalších vesnic. Proto byly kolem r. 1740 budovy dvora přestavěny a při něm, snad v místech někdejšího panského obydlí, vystavěn přízemní obdélný zámek, v němž byla umístěna správa statku a byty úředníků.

Mimo středověké tvrze stojí v Lošanech kostel sv. Jiří, připomínaný v r. 1355, barokně a později novogoticky upravovaný. U silnice k Polním Voděradům se dochovala boží muka z 18. století.

Historie kostela k roku 1355 se datuje fara a kostel sv. Jiří, malý gotický kostelík na skále. R.1765 byl kostelík proměněn v sakristii a přistavěna nová loď. R. 1843 byla ke kostelu přistavěna věž. Církevní úřady rozhodly chátrající kostel zbourat r. 1893 a vystavět nový. Starý kostel sloužil svým věřícím 539 let. První kněz byl Němec jménem Rudger, který umírá r. 1355. Největší zásluhy o zachování a vylepšení farnosti jsou připisovány knězi Josefu Polákovi, který zde působil 31 let. 2. března 1894 byla povolena stavba nového chrámu Páně podle návrhu vrchního inženýra p. Ludvíka Láblera. Dalším knězem, který přispěl k realizaci stavby nového kostela byl páter Josef Stýblo, který sloužil v Lošanech 34 let. V kostele jsou ještě malé oltáře, které jsou zasvěceny sv. Ludmile a sv. Vojtěchovi.

Historie kapličky - kaple sv. Jana Nepomuckého leží v obci Lošánky při hlavní silnici. Podle dostupných údajů byla postavena koncem 18. stol. Kolem kaple bylo zasazeno celkem 6 lip. V r. 1846 byl obnovena střecha, poté v roce 1851 a r. 1874. Roku 1893 byla provedena generální oprava. Jedna perlička: r. 1902 daroval zvon pan Josef Miškovský na paměť zdárného dokončení studia v Praze. V kapli byl umístěn obraz sv. Jana Nepomuckého a další drobnosti příslušející takovéto stavbě.

Historie tvrze - jedná se o nejstarší dominantu obce Lošany ležící na severozápadním okraji obce (mnoho občanů ani neví čeho si má vážit, protože podle pramenů je dochováno pouze 9 tvrzí z 950 na území středočeského kraje a na Kolínsku (. Nedá se zjistit rok vzniku a nelze definitivně prohlásit ani letopočet. Jeden pramen uvádí již zmiňovaného Ctibora z Lošan a tudíž rok 1259, druhý zdroj rok 1440 a Hamana z Alderu z Kutné Hory, příslušníka zámožného patricijského rodu. Vzhledem k historickým zprávám lze předpokládat, že dochované části středověkého vesnického sídla vznikly ve 14. stol, kdy podací k místnímu kostelu a tvrz náležela Horníkům, tj. bohatým obyvatelům Kutné Hory. Množství zpráv svědčí o důležitosti a významu jeho majitelů. Nebyl nikdy proveden velmi podrobný archeologický průzkum, aby se mohlo jednoznačně prohlásit stáří tvrze. Zbořenina náležející k tvrzi je z pozdějšího období. Základ tvrze je čtvercový 8,2 x 8,3 m. Výška 16,5 m. Pět podlaží, v dřívějších dobách obehnána vodním příkopem, před požárem v roce 1867 byla o něco vyšší.

Pekelský potok pramení na západním konci obce u Božích muk Panny Marie, název dostal podle místního označení prostoru na konci Kolína, kterému se říkalo V pekle - hospoda, kterou navštěvovali lapkové, lupiči a lehké ženy. Ve dne, natož v noci se neodvážil nikdo z "normálních smrtelníků" projít kolem jako mělo toto místo hroznou pověst. Potok se vlévá do Labe.

Turistické razítko bylo zhotoveno pro propagaci naší obce a k příležitosti 246. výročí "Bitvy u Kolína". Oba erby patří Hamanu Alderovi z Kutné Hory. Je to první doložený erb v historii obce.

Ostatní kulturní památky drobného charakteru

Boží muka (označovány jako pomník Kolowrat) - baroko, konec 18. stol., za vsí Lošany, směr Kolín

Boží muka P. Marie - baroko, 18. stol., za vsí Lošany, směr Polní Voděrady

Křížek - náves před kostelem - r. 1862

Pomník gen. Josefa Mašína - nar. 26.8.1896, popraven 30.6.1942 v Praze na Pankráci

Kříž - na rozcestí silnic Kbel - Chotouchov - r. 1867

Křížek - v polích na jih od obce - první polovina 20.stol.

Pomník obětem 1. světové války - mezi obcemi Lošany a Lošánky - r. 1924

Zvon - kostel sv. Jiří, věž - r. 1580

Obě obce jsou osázeny stromy, ve kterých převládá lípa a bříza, obcí Lošany protéká Pekelský potok, který napájí místní rybník, který nemá název.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.