Obec Křešice se nachází v okrese Litoměřice, kraj Ústecký. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1057.

Hledat firmy v obci Křešice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

KLOTT LT s.r.o. - Křešice č. 2

OBEC Křešice - Nádražní 84, KřešiceFotografie u firmy

ZŠ Křešice - Bezručova 141, KřešicewebFotografie u firmy

Historie obce Křešice celá historie

Křešice - stará obec je typickým příkladem kruhovitého slovanského osídlení, novější část pak podle silnice důkazem německé kolonizace. Skoro celá obec leží v inundačním pásmu a trpí velmi často záplavami. Předhistorické osídlení dokazují četné nálezy z doby neolitu, doby bronzové i železné.Na území obce byl nalezen pěstní klín, který patří k nejstarším dokladům lidského osídlení u nás - tzv. jádrová industrie staropaleolitická z doby před čtvrt miliónem let. První písemná historická zpráva je v darovací listině Spytihněva II. z roku 1057. Dnes již zaniklé vinice v okolí pocházely z doby Karla IV. V době třicetileté války byla obec z větší části pobořena, většina stavení vyhořela včetně fary a kostela ( v letech 1613 - 1656 ). Na znovuzřízení obce i kostela měl hlavní zásluhu prvý biskup litoměřický Mikuláš Šlejnic. Do nově zbudovaného kostela v roce 1666 daroval obraz sv. Matouše významný český malíř Karel Škréta a podle obrazu byl i kostel pojmenován. V roce 1708 dal druhý litomě- řický biskup Jaroslav ze Šternberka postavit Mariánskou kapli u studánky v Křešicích a později biskup Vratislav z Mitrovic rozšířil kapli na kostel Navštívení Panny Marie. V době opevňování Terezína na konci 18. století bylo na kopci Křemíně nad Křešicemi a Třebouticemi zřízeno vojenské opevnění, které však nebylo nikdy použito. V roce 1906 byla založena v Křešicích textilní továrna - přádelna, která zaměstnávala až 500 dělníků. Česká škola byla zříze- na již v době před třicetiletou válkou, německá až později. Nová česká škola byla postavena v roce 1925 nákladem tři čtvrti milionu korun. Na zdejším hřbitově je pochován kněz - buditel, filosof a básník, vrstevník Jungmanna a Do- brovského, Vincenc Zahradník. Jeho působení v Křešicích připomíná pamětní deska umístěná na budově Základní školy v Křešicích.

Demografické údaje