Ves Hodonice leží jihovýchodně od Bechyně na silnici, jež spojuje silnici Tábor a Týn n.Vlt. a jest od Bechyně 4,6 km vzdálena. Leží na rovině 419 m n. m., nemá mimo nepatrné strouhy, která se vlévá západně do Židovy strouhy, žádné větší vody.

Hledat firmy v obci Hodonice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Hodonice 1 firma

OBEC Hodonice - Hodonice č. 18webFotografie u firmy

Ves Hodonice leží jihovýchodně od Bechyně na silnici, jež spojuje silnici Tábor a Týn n.Vlt. a jest od Bechyně 4,6 km vzdálena. Leží na rovině 419 m n. m., nemá mimo nepatrné strouhy, která se vlévá západně do Židovy strouhy, žádné větší vody.

Historie obce Hodonice celá historie

Hodonice se připomínají již r. 1268, kdy dne 3.srpna je postoupil biskup Jan III. králi Přemyslu Otakaru II.

R. 1528 připadly Hodonice,Smoleč, Černýšovice, Černice, Hodětín, Sudoměřice, Radětice, Bežerovice, Oltýň, Vyhnanice, Senožaty a Hvožďany panu Krištofovi ze Švamberka. R. 1569 prodal pan Jindřich ze Švamberka všecky tyto obce s panstvím bechyňským panu Petrovi Vokovi z Rožmberka a uvádějí se v kupní smlouvě ještě tyto další obce: Hodušín, Dražíce, Sepekov, Olší, Podhoří, Nuzice, Držkrajov, Lhota Haškovcova, Smoleč, Hodětín, Blatec, Čečkov a pustá ves Benešovce u Komárova ta 23.750 kop g.č.

Na samotě „Kopanině" nalezeny hliněné a tuhové střepy s popelem a uhlím; ukazují k osídlení dávnověkému.

Západně od Hodonic bývaly mohyly a byly již rozkopány.

Hodonice patřily ve válce třicetileté do pásma nejvíce postižených obcí na levém břehu Lužnice.

Tak čteme v rulle královského ouřadu berničního z r. 1654, že byly při soupise nalezeny tyto grunty spálené.

Grunty tyto byly pusté od r. 1619.

Veškeré povinnosti podaných zapisovány byly do kněch, kterým se říkalo urbáře. V těch byly popsány veškeré grunty, chalupy, velikost pozemků, platy z nich, jímž se říkalo ouroky a veškeré jiné dávky.

Ouroky se platily dvakráte do roka o sv. Jiří a sv.Havle. Při každém gruntě pak byla přesně zapsána povinnost robotní.

Specifikace urbárního ouroku peněžitého svatojirského a svatohavelského poddaných roku 1688.

V tuto dobu byly Hodonice a Nuzice spojeny berně tj. Nuzice byly přivtěleny Hodonicům. Pěší roboty měli sedláci 106 dní a se 2 voly 107 dní, tedy celkem 213 dní. Chalupníci s gruntem měli roboty ve 26 týdnech po 2 dnech, 52 dny. Sedláci měli válečného platu po 31 zl. 52 kr. Chalupníci od 7 zl. 1 kr. do 15 zl. 56 kr.

Škola. Zdejší děti chodívaly do školy do Sudoměřic, později do Bechyně. Vzdálenost Hodonic od Bechyně a obtížná cesta bylo příčinou slabé návštěvy školy a proto obec žádala 3.května 1880 o zřízení školy vlastní a vyškolení z Bechyně, ale žádosti nevyhověno. Dne 4.září r. 1885 opakována žádost bez výsledku a teprve r. 1893 skutečně vyhověno a zřízena v Hodonicích jednotřídní škola. Prvním správcem školy byl Josef Hošek,který neúnavně na prospěch obce pracoval po 26 let a zemřel 35.března 1919. Zůstala po něm vdova s několika nezaopatřenými dětmi a pobyt její zde až do vystěhování byl neutěšený.

Věcný náklad na školu rozpočten r. 1926-27 na 6.474 Kč, což jest 5.36% celkového okresního nákladu.

Místní a katastrální obec skládá se z Hodonic a pohodnice na „Kopaninách".

Roku 1842 bylo zde 46 domů a 355 obyvatel

Roku 1869 bylo zde 47 domů a 389 obyvatel

Roku 1914 bylo zde 55 domů a ? obyvatel

Roku 1926 bylo zde 65 domů a 336 obyvatel

Obyvatelstva zde tedy ubylo. Rolníků jest zde 20, ostatní domkáři a chalupníci. Pomocníků v hospodářství jest 22, děveček 30, vdova 1 a sirotek 1. Ceny plodin nebyly oznámeny.

V obci jest ovocná školka a má 230 stromků. Jabloní jest 300, švestek 240, hrušní 180. Třešně se nepěstují.

Daní zaplatila obec r. 1926 3030 Kč.

Obyvatelstvo, z něhož jest 13 celo -, 7 půlláníků, 29 chalupnflců a 9 domkářů, živí se zemědělstvím. Orná půda jest po většině dobrá a daří se pěkná pšenice. Ostatní polní plodiny daří se všecky jako na vysočině Českomoravské.

Pozemky soukromé ohraničeny jsou obecními pastvinami a rozsáhlými lesy borovými, které jsou však na zvěř chudé, což zaviněno velkým počtem střelců domácích i hostů, neboť honitba jest „obecní".

Obecní lesy k Sudoměřicům hraničí s lesy panskými.

Pověst vypráví, že úředníci bechyňského panství vlastnili si neprávem část lesů hodonických. Na odpor tomu postavil se sedlák Kouba a tvrdil, jako pamětník, že lesy jsou obecní.Nařízeno mu vykopati hrob a v něm pravdivost svého tvrzení odpřísáhnouti. Kouba tak učinil a zachránil tak obci cenný majetek. Stálým pronásledováním panských úředníků byl však přinucen odstěhovati se do Týna.

Obci náleží dosud rozsáhlé pastviny, pole a 160 ha lesa, který zbyl po dojím dělení ve prospěch starousedlých. Výtěžek těchto lesů, po odečtení řádné položky na lesní hospodářství, dovoluje nyní investice, takže r. 1926 provedla se elektrisace celé obce na náklad obecní. Přirážek obecních ani školních není.

Jest zde Osvětový svaz od r. 1921, Sbor dobrovolných hasičů od r. 1900. Obecní knihovna založena byla roku 1923, má 67 svazků a dostává 300 Kč ročních příspěvků od obce. Hodonice mají poštu, telegr.,železn.stanici, farní úřad, četnickou stanici v Bechyni a náleží k tamnímu I.zdravotnímu obvodu.

Hostince jsou v obci 2 a r. 1926 prodalo se 400 hl piva. Roku 1918 prodalo se 686 1 vína a r. 1926 prodalo se 147 1 moštu.

Prodejna tabáku jest jedna a prodalo se kuřiva: roku 1914 za 1482 K, r.1918 za 2150 Kč a r. 1926 za 35.215 Kč.

in: Chleborad, Arnošt: Popis okresu bechyňského. Bechyně, Okresní záložna hospodářská 1928. S. 334 340.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.