Jednou z cenných zajímavostí obce Všetaty je dub u Cihelného rybníka, jehož stáří je odhadováno na téměř pět století. Obvod kmene je 635 cm. V roce 1994 byl tento památný strom odborně ošetřen. Památný strom - chráněná památka.

Hledat firmy v obci Všetaty
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Všetaty 6 firem

OBEC Všetaty - Všetaty č. 81Fotografie u firmy

ZAHRADNICKÉ SLUŽBY HERINK - Všetaty č. 95

ČIHÁK JAROMÍR - Všetaty č. 96

STAVBY UHRIN - Všetaty č. 128

COOP Všetaty - Všetaty č. 32

NEDVĚD JINDŘICH - Všetaty č. 121

Historie obce Všetaty celá historie

Obec Všetaty leží v jihozápadní části rakovnického okresu, 56 kilometrů jihozápadním směrem od hlavního města Prahy. Celé správní území obce má rozlohu 601 hektarů, nadmořská výška je 403 m. Sousedícími obcemi jsou obce Lašovice, Pavlíkov a Velká Buková. V obci jsou tři rybníky a dostatek stromů a zeleně. Východní část zapadá do křivoklátských lesů. Obec tvoří od roku 1978 hranici Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. Severní a západní část katastrálního území obce tvoří mírně zvlněná plošina, jež je využívána především pro intenzivní zemědělskou rostlinou velkovýrobu. Převážnou část zemědělských pozemků tvoří orná půda, v menší míře potom travní porosty. Východní a jižní část území je modelována hluboce zaříznutým údolím Všetatského potoka, v jehož okolí jsou zachovány trvalé travní porosty a na svazích lesy a keřové porosty.

Krajina kolem Všetat byla osídlena již před naším letopočtem. Svědčí o tom nálezy popelnic na všetatském katastru, které jsou odhadnuty na dobu bronzové kultury knovizské z 10. – 8. století před n.l.. Etymologický výklad názvů osad v Čechách přiznává Všetatům nelichotivou přezdívku. Název je složen ze dvou slov: Vsje a Taty, což ve staročeštině znamená „všichni zloději“. První historická zmínka o Všetatech je z roku 1337. Ve vsi byl poplužní dvůr a devět kmetcích dvorů. Všetaty byly vázány manskou povinností k hradu Křivoklátu. Povinností všetatského mana bylo přijet na hrad s koněm vždy, když to křivoklátský purkrabí přikázal. Za to byl man „opatřen“ jídlem a nápoji. Majitelé obce se velmi často střídali. Při zápisu o prodeji z roku 1571 je uvedeno, že ke Všetatům patří pivovar (s káděmi) a ovčín (1000 ovcí) a 5 rybníků. Roku 1598 je všetatské panství prodáno městu Rakovníku. Rakovničtí měšťané ihned po koupi zrušili všetatský pivovar aby sem mohli dodávat rakovnické pivo. Za třicetileté války byly Všetaty s tvrzí spáleny. K roku 1651 zde byli jen 2 sedláci, 3 chalupníci a 5 pustin, celkem 25 obyvatel katolického vyznání. Z popisu statku k roku 1713 víme, že ke dvoru náleželo 295 strychů polí, na 22 vozy sena, 2 rybníky, dřevěný mlýn, pivovar, ve kterém se vaří pivo 8-9 krát po 6 sudech, panská krčma. Ve vsi je podle téhož pramene 6 židovských rodin. Roku 1754 koupila Všetaty kněžna Marie Anna Fürstenbergová. Všetatský dvůr připojila k rozlehlému křivoklátskému panství. Fürstenbergové přestavěli starou tvrz v barokní zámek. Roku 1884 byl v obci zbudován lihovar a po něm sýrovnice. V sýrárně se zpracovávalo mléko ze Všetat a okolí dvorů na mléčné výrobky, smetanu, čajové máslo různé druhy sýra. Všetatští fürstenberští správci bydleli v zámku až do roku 1926. Toho roku došlo za první pozemkové reformy k parcelizaci statku ve Všetatech. Zbytkový statek o výměře 74 ha, z toho 59 ha zemědělské půdy, patřil k němu zámek, cihelna, cihelní domek, hospodářské budovy, byty pro deputátníky a les, byl přidělen Josefu Kačerovi. Ostatní půda byla rozdělena na drobné příděly 82 obyvatelům. Obci Všetaty byla přidělena budova bývalé sýrárny a kovárny. Lihovar byl dán do užívání hospodářskému družstvu. Na přidělených stavebních parcelách bylo v létech 1924 – 1939 postaveno 19 rodinných domků. Tím vznikla nová čtvrť Všetat v horní části obce.

Nejvyššího počtu obyvatel ve své historii dosáhla obec v roce 1945 a to 645 osob. V druhé polovině roku 1945 se z obce odstěhovalo 189 občanů a v roce 1946 další, čímž se počet snížil na 450 a nadále každoročně klesal až na dnešních 314. V současné době je v obci registrováno 310 obyvatel, z toho je 135 mužů nad 15 let, 25 chlapců do 15 let, 132 žen nad 15 let, 18 dívek do 15 let. Dle předpokladu by se měl počet obyvatel v obci mírně zvyšovat a v roce 2015 by měl dosáhnout zhruba počtu 350 trvale bydlících osob. Průměrný věk obyvatelstva je 39,8 let.

V obci je evidováno 136 adres. Převážně se jedná o rodinné domky, v katastru obce jsou postaveny dvě panelové bytovky. V budově bývalé sýrovny byl zbudován tzv. Obecní dům, ve kterém je umístěn Obecní úřad, knihovna a čtyři bytové jednotky. Z hlediska stáří se rodinné domky dají rozdělit do tří skupin. Nejstarší jádro obce se nachází v její dolní části u rybníků. Od roku 1924 byly postupně budovány rodinné domy i v dnešní horní části obce. V 70. a 80. letech byly v horní části obce vystavěny další rodinné domky a v současné době byly poskytnuty další stavební parcely, na kterých k dnešnímu dni vyrůstá šest nových rodinných domků.

Ze 136 registrovaných adres je v obci trvale obydleno 113 adres.

V současné době má obec Všetaty trvalý charakter s tím, že zabezpečuje především funkce pro trvalé obydlení, pro dočasné ubytování, pro základní občanskou vybavenost. Jedním z míst k setkávání obyvatel obce je restaurace U krbu s venkovním posezením, která se nachází v budově sokolovny. Pro děti předškolního věku je zde v provozu mateřská školka.

Všetaty a mikroregion Balkán

Všetaty jsou součástí Sdružení obcí mikroregionu Balkán. Ke vzniku mikroregionu s názvem "Sdruženi obcí mikroregionu Balkán se sídlem ve Slabcích" došlo na ustavujícím zasedáni starostů a místostarostů obcí Krakovec, Krakov, Malinová, Hvozd, Skryje, Slabce, Hracholusky, Hřebečníky a Pavlíkov v pátek dne 17. září 1999 ve Skryjích. V dalších měsících přistoupily obce Panoší Újezd a Všetaty a tak má sdružení v současné době 10 obcí (Skryje již nejsou součástí). Schválen byl název sdružení, který vycházel z historického lidového pojmenování jihu okresu, vyznačujícího se členitějším terénem a drsnějšími klimatickými podmínkami ve srovnání se severní částí okresu (odtud Balkán). Sdružení obcí mikroregionu Balkán vzniklo jako dobrovolný svazek obcí podle zák. 410/1992 Sb., o obcích (obecní zřízení) a je právnickou osobou, která působí paralelně v rámci Sdružení obcí a mikroregionů Křivoklátska i sdružení Bohemia Centralis a to především v oblastech daných zákonem o obcích. Schváleno bylo logo sdružení, které tematicky vychází ze znaku obce Skryje, světoznámého naleziště trilobita. Obce mikroregionu získaly do společného vlastnictví dva autobusy Mercedes (program SAPARD). Obce mikroregionu samozřejmě spolupracují v mnoha oblastech regionálního rozvoje. Jako příklad lze uvést koordinaci poplatků za svoz komunálního odpadu, sjednocení termínu svozu nebezpečného odpadu, koordinovány jsou i požadavky na úpravu dopravní obslužnosti nebo problémy v oblasti spádovosti škol ve Slabcích a v Pavlíkově. V současné době pak spolupracují na přípravě a zpracování podkladů k stavební a projektové dokumentaci likvidace odpadních vod. Z integrovaného projektu MRB (Obnova a úprava návsí) naše obec získala část finančních prostředků na opravu pomníku padlým v první světové válce, opravu místní komunikace a nové autobusové čekárny u lihovaru. V roce 2008 bude zhotovena nová autobusová zastávka u sokolovny.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.