Mezi nejstarší památku obce zapsanou v ústředním seznamu kulturních památek ČR patří terénní relikty středověkého hrádku z roku 1261, které se nachází za farním kostelem.

Hledat firmy v obci Újezd
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Újezd
Živé firmy - počet: 22, obec Újezd

BELPO-POCHYLÝ s.r.o. - Újezd č. 247

COOP JEDNOTA Újezd - Újezd č. 336

ČESKÁ POŠTA Újezd u Valašských Klobouk - Újezd č. 372

DRGA VLASTISLAV - Újezd č. 267

FRANTIŠEK ANDRYS PĚSTITELSKÁ PÁLENICE, s.r.o. - Loučka 72, Újezd

FRYKASO, spol. s r.o. - Újezd č. 405

HORÁK ROSTISLAV MUDr. - Újezd č. 285

HOSTINEC U MALIŇÁKŮ - Újezd č. 85

CHALUPOVÁ ALENA - Újezd č. 190

KADEŘNICTVÍ VERONIKA - Újezd č. 376

KOVEX ÚJEZD s.r.o. - Újezd č. 385

MAŇASOVÁ JARMILA - Újezd č. 190

MV KOVO - Újezd č. 133web

OBEC Újezd - Újezd č. 272Fotografie u firmy

OBECNÍ KNIHOVNA Újezd u Valašských Klobouk - Újezd č. 190

OLIVA ZDENĚK Ing. - Újezd č. 251

PEVOT PRODUKT, s.r.o. - Újezd č. 195

ROSE ART s.r.o. - Újezd č. 190

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Újezd u Valašských Klobouk - Újezd č. 5

SDH Újezd - Újezd č. 369

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Újezd - Újezd č. 272Fotografie u firmy

PEVOT PRODUKT, s.r.o. - Újezd č. 195

OLIVA ZDENĚK Ing. - Újezd č. 251

Historie obce Újezd celá historie

Nejstarší zpráva o existenci Újezda pochází z r. 1261 a je obsažena v tzv. Vizovické listině Smile ze Střílek. Z tohoto pramene vyplývá, že kastelán na broumovském hradě Smil ze Střílek tehdy založil ve Vizovicích cisterciácký klášter a daroval mu dosti rozsáhlé území s několika vesnicemi. Tato listina také uvádí mezi jinými vesnicemi (Drnovice, Vysoké Pole, Loučka…) také Újezd "villas Wilperke in super sive Vgezd vocatam villam forensen". Je pozoruhodné, že tato obec je tu pojmenována dvěma názvy - "Újezd" a "Wildberg", což lze vyložit tak, že šlo o projev německé okupace. Ještě důležitější je fakt, že je zde Újezd označen jako trhová ves ("villa forensis"), to znamená že měl charakter tržního místa (městečka) s funkcí hospodářského střediska pro klášterní část Záhoří, která byla z Vizovic těžko přístupná.

O původu názvu "Újezd" můžeme bezpečně říci, že toto jméno nepatří k nejstarším místním jménům. Za ně můžeme pokládat taková, která končí na - ice, pocházející z doby počátku feudalismu. Jméno naší obce je poprvé uváděno r. 1261 ve falzu ze 14.století (villas Wilperke in super Vgezd) v pozdějších dobách toto jméno nepodléhalo větším změnám - r. 1578 ves Augezd, r.1872 Aujezd, Újezd. Ve falzu ze 14.století se Újezd jmenuje "Wilperke" (Wildberg), hora s divokou zvěří nebo rozeklaná hora, divoká hora, což je pozůstatek z dob, kdy vizovický klášter Smilheim použil obec k okupaci Němců, kteří se tu v českém prostředí neudrželi, vymizeli. Újezdem je označováno určité, objížďkou ohraničené území obsahující obvykle vedle převažujícího lesa určeného k mýcení, též louky a ornou půdu. Vesnice na takovém vymezeném úseku dostala jméno Újezd.

Historie řemesel v Újezdě

Území Valašsko bylo již před husitskými válkami dosti zalidněno. Obyvatelstvo zdejších osad se věnovalo rolnictví a nacházelo také obživu při pracích v lesích a chovu dobytka, v pozdějších letech pak zaujímal důležité místo především chov valašského dobytka, tj. ovcí, který položil již v 15.a 16.století základ k rozvoji soukenictví, které mělo v dalších staletích své středisko ve Vizovicích a Valašských Kloboukách.

V naší obci ležící na pohraničí Moravy a Slovenska, v oblasti s členitým terénem, byla výroba - řemesla vyrábějící především pro místní trh krejčovství, obuvnictví, kožešnictví, tkalcovství. V roce 1900 byl Újezd charakterizován jako horská obec se 602 ha polí, 365 ha lesů, 143 ha pastvin, 87 ha luk, 9 ha zahrad, 2 mlýny, evidováno bylo 46 ks koní, 646 ks skotu, 129 ks brev, 16 ks ovcí. V roce 1924 byla v obci zastoupena tato řemesla: krejčí, obuvník, kovář, kolář, stolář, zedník, miškář, tesař atd.. V r. 1936 bylo v Újezdě celkem 11 živností řemeslných, 20 svobodných a 5 koncesovaných.

Nepostradatelným řemeslem na vesnici od pradávna bylo černé řemeslo kovářské. V r. 1925 toto řemeslo zastával Josef Drga, který byl přijat za člena společenstva kovářů ve Vizovicích. Významným odvětvím řemeslné živnosti bylo na vesnicích mlynářství, které mělo i v naší obci své zastoupení. Dle dochovaných archivních materiálů tuto živnost v obci provozovali dva mlynáři. Jeden mlýn byl na potoku Svíborka, o něm však v pramenech nejsou žádné informace. Druhý na potoku Benčice, pro který Jiří Barcuch obdržel koncesi r. 1910, který zde stával od nepaměti před r. 1870 a jenž byl v provozu do r. 1941.

Újezd během 2.světové války

Újezd, ležící půl cesty mezi Vizovicemi a Valašskými Kloboukama, v malebné krajině Vizovické vrchoviny, jíž vévodí zadumaný Klášťov, je spíše než svou dávnou minulostí znám především z posledních let 2.světové války. Valašsko se tehdy stalo operačním prostorem partyzánské brigády Jana Žižky z Trocnova, které na sebe svými akcemi obracela pozornost nacistických okupantů. Jejich jagdkomanda po ní celé měsíce slídila. Teprve na jaře r. 1945 se jim podařilo získat zrádce, který je přivedl na stopu Ploštiny, úkrytu jedné ze skupin partyzánské brigády Jana Žižky. Ve středu dne 19.dubna 1945 při vyhlazovací akci proti Ploštině, ležící 5 km severovýchodně od Újezda, nacisté bestiálně vraždili i v Újezdě. Na své krvavé cestě na Ploštinu zastřelili mezi dnešní prodejnou masna a Požární zbrojnicí před pojízdným obytným vozem pro spolupráci s partyzány brusiče Ladislava Rangla, nar. 15.3.1915 a jeho švagra Rudolfa Pflagera, nar. 3.6.1921.Na schodech pojízdného obytného vozu zastřelili Vlastu Ranglovou, která v náručí držela svého rok a půl starého chlapce. Její starší syn této tragédii přihlížel. Po tomto masakru odjeli nacisté z Újezda vykonat dílo skázi na Ploštinu, která se do podvědomí našeho lidu vryla jako valašské Lidice. Oběti bestiálního řádění jsou pochovány ve společném hrobě na hřbitově u kostela. Kromě pomníku ploštinských obětí jsou zde hroby padlých sovětských partyzánů a rumunských vojáků, padlých při osvobozování Újezda a jeho okolí.

V závěrečné fázi bojů druhé světové války se dne 7.4.1944 zřítilo v trati "Vitova" vojenské letadlo, v jehož útrobách zahynuli dva rumunští piloti a 30.března 1945 se zde zřítil sovětský bojový letoun, v jehož troskách našli smrt dva sovětští piloti.

„My, kteří máme rádi svůj rodný kraj, svoji obec, se zejména v mírových dnech života vracíme často k jeho historii nejen nedávné, ale i té nejstarší. Vždyť i ta je pro nás zdrojem uvědomělého vlastenectví.“

Citace - Vladimír Měřínský

OBEC Újezd

Újezd č. 272, 76325, Újezd u Valašských Klobouk

Osoby

  • p. Kráčalík Vladimír, starosta

Kontakty

1 části obce: