Hledat firmy v obci Točník
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Točník 5 firem

STÁTNÍ HRAD TOČNÍK A ŽEBRÁK - Točník č. 1

OBEC Točník - Točník č. 57Fotografie u firmy

ŠVARC PETR-SKI CENTRUM - Točník č. 22

JAPONSKÉKORÁLKY.CZ - Točník č. 65

DŘEVOTOČ spol. s r.o. - Točník č. 82

Historie obce Točník celá historie

Minulost obce je spojena s historií obou hradů a životem na nich. Původní osada vznikala postupně z mýstní stanice pod hradem Žebrákem od 2. poloviny 13.století.Po požáru hradu Žebráku v roce 1395 za panování Václava IV. se stala osada přímou součástí nově opraveného hradu. Václav IV., jenž přesídlil na nedaleký nový hrad Točník, umožnil rozmach nově vznikající osady.V 15. a 16. století byla vybudována nebývalá kaskáda pěti rozlehlých rybníků, které dotvořily krajinnou kulisu obou hradů. K osadě přibyl dvůr, dva mlýny, rasovna, štěpnice, dvě cihelny a hostinec. To vše obklopovala lovecká obora táhnoucí se od vsi Hředle k Točníku.

Stezky od Zbiroha a Křivoklátu se spojovaly v Záskalíu Sojkova mlýna a procházely kolem pivovaru starou mýtní stanicí. Tato doba však poznamenala i vzhled hradu Žebráku, který podlehl vášnivým hledačům pověstného "václavského" pokladu a od těch dob je v troskách.Odchodem rodu Lobkowiczů z tohoto kraje přišel hrad Točník o poslední možnostpřestavby. Pobyt místních obyvatel na Toč níku během třicetileté války dokončil zkázu i tohoto hradu a tak správa panství točnického, pod kterou spadaly okolní obce, byla přesunuta na hrad Zbirov.Následující staletí přinesla rozmach točnickému dvoru a pivovaru, které se staly určujícími ohnisky dalšího vývoje obce. V obci se rozvíjí zemědělství, rybníkářství, sadařství, pivovarnictví, myslivost, drobná výroba, těžba dřeva a železné rudy v okolí. Osud obce je nadále pevně spojen s oběma hrady. Hrad Žebrák je obýván chudinou a ačkoli je nepřístupný, jsou jeho zdi lámány a v základy nových domů pokládány. Pod hradem Točníkem vzniká sad a na Jezevčí kopci se pase stádo koz a ovcí z točnického dvora čítající až 1.500 kusů. Od roku 1733 se každoročně konají poutě na hrad Točník, kde jsou slouženy v nové kapli Sv. Bartoloměje slavnostní mše.19. století přineslo změnu krajiny. Jsou vypuštěny rybníky a nové louky jsou intenzivně obdělávány. Přesto dochází s rozvojem průmyslu k přesunům obyvatelstva do města Žebráku a Hořovic, které se stávají průmyslovým i středisky. Ještě za první republiky se v obci vaří výborné točnické pivo, na které se do Hostince "U Václava IV." (Kocanda) stahují lidé z okolí a podle pověsti i místní hastrman. V hostinci se hraje ochotnické divadlo, zpívá a tancuje, a to i na parketu venku. Po druhé světové válce předává kníže Colloredo Mansfeld svůj majetek státu, tedy i pivovar a okolní lesy. Do vsi přícházejí noví obyvatelé (přesídlení Němci a Maďaři, Slováci), kteří se uplatňují zejména v živočišné výrobě točnického dvoru ve správě Státního statku Lochovice. Okolní krajina, která byla do té doby intenzivně zemědělsky obdělávána, byla zaměřením na živočišnou výrobu přehlížena, a tak došlo k její degradaci. Tomu napomohlo i konání každoročních velkých motokrosů a šlapaček v těsné blízkosti hradů(od roku 1957). Po rozpadu tohoto statku v devadesátých letech 20.století došlo k odchodu místního obyvatelstva za prací do okolních průmyslových center. V současné době je ve vsi pouze jedna rodina soukromě hospodařících rolníků, tj. rodina Vaškova.

Demografické údaje