Obec Stará Lysá leží přibližně 18 km severovýchodně vzdušnou čarou od východního okraje Prahy a je tudíž součástí Pražské středočeské sídelní aglomerace.

Hledat firmy v obci Stará Lysá
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Stará Lysá 9 firem

ČESKÁ POŠTA Stará Lysá - Stará Lysá č. 56

OBEC Stará Lysá - Stará Lysá č. 56Fotografie u firmy

ZÁMEK BON REPOS, spol. s r.o. - Čihadla č. 1, Stará Lysá

ART-WORK STUDIO - Stará Lysá č. 53

AGÁTA, spol. s r.o. - Stará Lysá č. 201

ALSUS s.r.o. - Stará Lysá č. 200

AB.VÝKOPY.CZ - Stará Lysá č. 59

TORI SOFT spol. s r.o. - Stará Lysá č. 199

KŘÍŽ IVAN - Stará Lysá č. 202

Historie obce Stará Lysá celá historie

Díky poloze Staré Lysé v rovinaté krajině blízko soutoku Jizery a Labe, kde se prostíraly rozsáhlé lužní lesy, skýtající bezpečí, patří Stará Lysá k nejstarším trvale obydleným místům v Čechách. Lze usuzovat na existenci nejstaršího osídlení těchto míst již v 6. století našeho letopočtu, což. m.j. připomínají některé místní názvy, jako např. mírné vyvýšeniny na severním okraji obce, zvané Ostrov, nebo dominantního vrchu Viničky na jihovýchodním okraji katastrálního území.

O slovanském osídlení kraje počínaje 6. stoletím svědčí například několik neověřených informací o slovanském obětišti na lysém vrchu, zachycených v kronice mnichů kláštera v Lysé n.L. Historicky je ověřeno slovanské osídlení v bezpečných lužních lesích, plných tůní a močálů okolo Středního Labe poblíž dnešní Staré Lysé, kde v místě zvaném Na Ostrově byla velmi stará osada ohrazená pleteným plotem z prutů (tzv. lísů), od čehož je některými historiky odvozováno i jméno pozdější raně středověké tvrze na stejném místě. Nejstarší písemné doklady o Staré Lysé pocházejí z 11. stol., kdy zde byl v roce 1013 na knížecím dvorci vězněn knížetem Oldřichem jeho bratr Jaromír. Ten zde byl po předchozím vykleštění v roce 1034 oslepen a o tři roky později zavražděn. Lysá byla potom přidělena za odměnu, zemanu Mutišovi a v roce 1052 se stala majetkem kapitulního kostela Sv. Václava ve Staré Boleslavi, založeného knížetem Břetislavem I. Vzájemný vztah sídel Staré Lysé a Lysé n.L. není až do konce 13. stol. dosud zcela vyjasněn. Je však evidentní, že po vzniku další obce Nová Lysá ( dnes Lysá n.L.) se začal pro původní osadu užívat název Lysá Stará. Historicky nepochybný je fakt, že na území Staré Lysé existovalo nejstarší lyské tržiště, doložené roku 1293 jako „ antiqum forum Lyssa“. Později se těžiště správní činnosti a ochodu přesunulo do Nové Lysé. Nejasný zatím zůstává účel a role opevnění na vrchu Viničky. Písemné záznamy hovoří o Červeném hrádku v tomto místě, který zanikl v době po husitském povstání.

Do dnešní doby se dochovaly znatelné základy stavby a místní název „Na hrádku“. Sousední pozdější město Lysá n.L. vzniklo z iniciativy české královny Guty, manželky krále Václava II., která listinou ze 4. března 1291 sjednotila osady statku Lysá v jediný hospodářský celek. Zprávy o Staré Lysé z doby středověku chybějí, avšak lze předpokládat její kontinuální existenci jako prosté vsi, kde kromě zemědělské činnosti byla provozována výroba dřevěného uhlí a dehtu. O tom svědčí poslední archeologické nálezy dehtářských pecí z l5. stol. v lokalitě s místním názvem „Za pecí“. V 1. polovině 16. stol. se charakter prostředí obce zásadně změnil napuštěním Starolyského rybníka, jehož hráz dělila obec na část Pahůrek a Ves. Bezprostředně následoval vznik rybníka Hladoměř, vybudovaného údajně v roce 1530. Ten zanikl již v průběhu 18. století, zatímco Starolyský rybník zanikl po protržení hráze až v polovině 19. století. Rybník již nebyl obnoven a jeho dno a břehy byly rozparcelovány na pozemky.

Po roce 1715 byl hrabětem F.A. Šporkem založen na zalesněném hřbetu asi 2 km severně od Staré Lysé lovecký zámeček Bon Repos s poustevnou sv. Jeronýma, kde se hrabě věnoval své velké vášni, čižbě. Poblíž zámečku byla po roce 1790 obnovena zpustlá a opuštěná ves Osová s novým pojmenováním Čihadla. Čihadla jsou v současné době samostatným sídlem obce Stará Lysá. Kulturně historickými dominantami Staré Lysé je sedmisetletá památná lípa s kamenným křížkem z roku 1840, kaple sv. Jana Křtitele s památkově chráněnou skupinou šesti lip malolistých a zvonička z 1. pol. 19. století.. Na Čihadlech pak mimo areálu zámku Bon Repos kaple sv. Šimona.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.