Původní název obce byl Nebštych z německého Neustift, který značí nově vysazenou ves. V roce 1896 se obec jmenovala Novosady a od roku 1925 Nové Sady. První písemná zmínka o obci je z r. 1426. Dle dostupných pramenů zde byli roku 1750 čtyři sedláci.

Hledat firmy v obci Nové Sady
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Nové Sady
Živé firmy - počet: 4, obec Nové Sady

DAMODARA.CZ - Březina č. 23, Nové Sady

FARMÁŘSKÉ BEDÝNKY - Nové Sady č. 57

HRNČÍŘOVÁ MARTINA - Nové Sady č. 57

OBEC Nové Sady - Nové Sady č. 5webFotografie u firmy

Původní název obce byl Nebštych z německého Neustift, který značí nově vysazenou ves. V roce 1896 se obec jmenovala Novosady a od roku 1925 Nové Sady. První písemná zmínka o obci je z r. 1426. Dle dostupných pramenů zde byli roku 1750 čtyři sedláci.

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Nové Sady - Nové Sady č. 5webFotografie u firmy

Původní název obce byl Nebštych z německého Neustift, který značí nově vysazenou ves. V roce 1896 se obec jmenovala Novosady a od roku 1925 Nové Sady. První písemná zmínka o obci je z r. 1426. Dle dostupných pramenů zde byli roku 1750 čtyři sedláci.

FARMÁŘSKÉ BEDÝNKY - Nové Sady č. 57

HRNČÍŘOVÁ MARTINA - Nové Sady č. 57

Historie obce Nové Sady celá historie

1. PŘÍRODNÍ PODMÍNKY

a, Poloha a základní údaje

Území okresu Vyškov přísluší do následující vyšší geomorfologické jednotky.

- provincie Česká vysočina

- soustava Česko-moravská

- podsoustava Brněnská vrchovina

- celek Drahanská vrchovina

Území přestavuje kulturní středně hustě osídlenou krajinu s průměrnou ekologickou stabilitou.Tato je určována většími lesními komplexy, na volné ploše liniovými společenstvy, remízky a původními mezemi.Nezanedbatelná není ani estetická hodnota krajiny, která je však někde narušena scelením bloků orné půdy a zrušením původních mezí doprovodné zeleně polních cest.Území je poznamenáno menším výskytem volných vodních ploch.Reliéf terénu je členitý, průměrná nadmořská výška je 550 m.

b, Reliéf a geologické podloží

Drahanské vrchovině přísluší severní až severozápadním část okresu Vyškov, výrazná hranice oproti Vyškovské bráně je dána úpatím okrajového zlomového svahu.Základ geologické stavby tvoří souvrství spodnokarbonských (kulmských) sedimentů - břidlic, drob a slepenců.Z mladších sedimentů se zde místy vyskytují neogenní jíly, písky a štěrby a kvartérní sprašové hlíny, svahoviny a fluviální usazeniny údolních niv.Stavba je typicky klenbovitá.Ploché rozvodní partie nesou stopy třetihorního zarovnaného povrchu. Okraje jsou tektonicky rozlámány a prořezány hlubokými údolími vodních toků.

c, Klimatické poměry

Území patří do klimatické oblasti MT4, mírně teplé, vlhké.Průměrná roční teplota činí 6-7 °C, nejteplejším měsícem je obvykle červenec s průměrnou teplotou 16-19 °C, nejchladnější je leden s průměrnou teplotou -2 až -5 °C.

Průměrný roční úhrn srážekse pohybuje kolem 650-750 mm.Nejvíce srážek spadne v letním období (červen až srpen), nejméně v zimním a předjarním období (leden až březen).

Celkové proudění vzduchu ve volné atmosféře je charakterizováno převládajícím severozápadním směrem větru, v zimním období rovněž směrem jihovýchodním až východním.

d, Půdy

Převládajícím půdním typem jsou hnědé půdy kyselé na různých břidlicích, drobách a usazeninách karpatského flyše, lehké až lehčí středně těžké, s malou vododržností a dále mělké hnědé půdy na všech horninách, lehké, v ornici většinou strědně štěrkovité až kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina, výsušné půdy (kromě vlhkých oblastí)

e, Biogeografické poměry

Podle regionálně fytogeografického členění (Botanický ústav ČSAV 1987) tvořily území vyškovského okresu do fytogeografického obvodu - do Českomoravského mezofytika - Drahanská vrchovina (podokresy Drahanská plošina a Drahasnké podhůří) Sosiekoregion leží uvnitř hercynské podprovincie.

f, Biota

Dle Geobotanické mapy ČSSR vydané Botanické ústavem ČSAV (1970) tvořily původní vegetaci v severní části okresu květnaté a bikové bučiny.V teplejších částech Drahanské vrchoviny byly místně významné též acidofilní duobravy.Vodní toky byly doprovázeny luhy a olšinami.

2. HISTORICKÝ VÝVOJ

Původní název obce byl Nebštych z německého Neustift, který značí nově vysazenou ves.V roce 1896 se obec jmenovala Novosady a od roku 1925 Nové Sady.První písemná zmínka o obci je z roku 1426.

Osada Březina (název podle březového porostu) byla založena kolem roku 1765 jako dominikální osada na lesní půdě.Ves náležela k panství vyškovskému.

Půdorys Nových Sadů je nepravidelný návesní k západu otevřený lichoběžník, Březina je jednostrnná ulicovka.

Dle dostupných pramenů zde byli roku 1750 čtyři sedláci, čtyři čtvrtláníci a 3 malí chlupníci, kteří robotovali jako Drysičtí.Katastrofou pro obec i osadu bylo 7. července 1892, kdy vypukl požár a obě úplně vyhořely.

Spolky v obci:potravní spolek Živa (1870-89), živnostenský spolek (1889), Čtenářská beseda (1892), spořitelní a záloženský (1900), hasičský sbor (1912).Pozemkové knihy jsou od roku 1766.

Do roku 1873 byly Nové Sady přiškoleny do Drahan, pak získaly jednotřídní školu, která byla roku 1895 rozšířena na dvojtřídní.

Za okupace v roce 1943 byla obec vystěhována a osídlena byla novu po válce r.1945.

OBEC Nové Sady

Sídlo úřadu

Nové Sady č. 5, 68308, Studnice u Vyškova

Osoby

  • p. Šteflíček Jiří, starosta

Kontakty

2 části obce: