Babice leží na východním okraji Šumavského podhůří (podcelek Bavorovská vrchovina, okrsek Netolická pahorkatina); protéká jimi Lužický potok.

Hledat firmy v obci Babice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Babice 6 firem

OBEC Babice - Babice č. 40

PIŠTĚKOVÁ ZLATUŠE DiS. - Zvěřetice č. 16, Babice

PIŠTĚKOVÁ ZLATUŠE DiS. - Zvěřetice č. 8, Babice

RANČ DUBSKÁ HAJNICE z.s. - Zvěřetice č. 16, Babice

AHK MONT s.r.o. - Babice č. 71

TJ SOKOL Babice - Babice č. 65

Historie obce Babice celá historie

První písemná zmínka o obci je z roku 1259. dřívější název obce byl Vávice. Do r. 1850 patřily Babice pod panství Krumlov, potom do obvodu sousedního okresu Netolice. Nejstaršim dochovaným objektem je bývalá rychta, která od roku 1883 sloužila jako hřebčinská stanice. Byla založena knížetem Adolfem Schwarzenbergem. V roce 1894 byla vystavěna na návsi kaple na místě , kde dříve stávala pouze zvonice. Věci do kaple tehdy koupila obec,. která rovněž nechala na návsi vysázet lípy. Základem obce byla německá škola a Swarzenberská hajnice č.p.1.

Ve vlastnictví obce bylo na konci 19. století její kmenové jmění, obecní a veřejný statek. V roce 1896 dále došlo k tzv. odškolení školní obce Zvěřetice od Babic. Ve Zvěřeticích pak v roce 1919 dochází ke zřízení české školy.

V květnu 1900 založen" ve zdejš3 obcí Frewilige Frenarwehr Bowitz-obec zakoupila kompletní pojízdnou ruční stříkačku a výstroj pro 26 mužů.

Obec Babice mněla 2 hasičské sbory-jeden německý a druhý český založen 02.06.1928.

Při sčítaní obyvatel v roce 1910 bylo v obci 190 Němců a 10 Čechů. Po. 1. světové válce se obec postupné počešťovala, v roce 1920 bylo v obci již 68% Čechů a v roce 1930 již 165 obyvatel české národnosti a pouze 29 Němců.

Obec Babice mněla 2 hasičské sbory jeden německý a druhý český, který byl založen 02.06.1928.

V roce 1922 byl v Babicích založen spolek Národní jednota Pošumavská, který sehrál v kulturním životě obce významnou roli, mj. v roce 1928 založil Jubilejní českou školu, která fungovala až do roku 1969. V letech 1938-45 byly Babice přičleněny k Německu, po tuto dobu byla česká škola uzavřena.

Až do zničení hradu Poděhus (1421 Zižkou), byla obec Babice (Bowitz) pod panstvím Poděhus. Potom přešla obec Babice pod panství Helfenburg, a ještě později pod krumlovské panství.

Babice - asi jsou to tytéž, které v roce 1259 Vok z Rožmberka dává Vyššímu Brodu (1260 - 1261 a jmenují se Wawitz). Později chtěl jeden z Rožmberků získat Wawitz opět zpátky. Kolem r. 1379 patřila vesnice Wawitz k panství Poděhus a měla 8 a 1/2 lánů, k čemuž ještě byl 1/2 lán přidán (což je asi 168 ha).

Po zničení hradu Poděhus (1421 Žižkou) přešla obec pod panství Helfenburg, a před r: 1475 zastavena Kunáši z Machovitz. Ve středu po sv. Lucii v r. 1475 obec prodává Vok s panstvím Helfenburg Johannu že Schwamberga. Tento ji 5.8.1477 prodává bratrům Wenzel a Siegmund Wltschek z Cenova. Tito prodávají helfenburské panství již 27:2.1484 svobodnému pánu ze Stettenberka Heinrichu Prueschenku. Jeho syn Ulrich jej 22.4.1503 prodává Petru Vokovi a Ulrichu z Rožmberka. Tak se podařilo Helfenburg a Babicě získat do rukou Rožmberků. 8.1541 nacházíme Babice v krumlovském panství.

Nějaký Wenzel Lapka z Babic, který se nacházel v zástupech Jana Žižky, byl v roce 1424 umučen.

Von Valentin Schmid

(učitel něm. gymnasia)

Výpis:

"Geschichtliches von der Stritschitzer deutschen Sprachinsel"

Z celého fondu obecního úřadu se dochovalo spisového materiálu a pouze osm úředních knih. Jsou to:

1. Obecní kronika 1931 – 1946

2. Kniha zápisů Schůzích obecního zastupitelstva 1898 – 1926

3. Dtto 1926 - 1934

4. Totéž o schůzích obecního zastupitelstva a MNV 1934 - 1949

5. Kniha válečných zajatců na práci v obci (též záznamy o obecních dávkách z porážek) 1917 - 1939

6. Kniha pokut a -trestu 1840 - 1848

7. Trestní rejstřík 1888 - 1936

Tento spisový materiál je uložen v okresním archivu v Prachaticích.

V okresním archivu je uložena rovněž obecní kronika obce Babice. byla založena 14.3.1931.

Úvodní list je situační plán obce Babické roku 1890 - vyhotovil Václav Kimmel, rolnický syn v Babicích č.17. Kronika nebyla průběžně systematicky vedena. Tvoří jí tři rozlehlejší zápisy.

Úvod kroniky, který popisuje historii obce v letech 1880 až 1931 napsal Václav Kimmel, rolnický syn v Babicích č.17 v březnu 1931 podle udání důvěryhodných a pamětních osob".

Kronika s tímto úvodním zápisem pak byla 14 dnů veřejně vyložena, "aby mohl každý do ni nahlédnouti a dáti své připomínky doplnění zápisu".

Připomínku nikdo nepodal.

Vývoj samosprávy

Do r.1967 byly Babice samostatnou obcí v čele s předsedou MNV. V roce 1967 vznikla Chvalovice, sloučením původních obcí Babice a a Lužice. Místní národní výbor měl sídlo ve Chvalovacích.

V r.1976 vznikla obec Němčice spravovaná MNV v Němčicích jejíž součástí byla i osada Babice.

Od r.1991 je obec Babice samostatná s vlastním zastupitelstvem v čele se starostou (starostkou).

Vývoj zemědělství

V roce 1956 bylo založeno`Jednotné zemědělské družstvo Babice, které se v r.1960 sloučilo s JZD Chvalovce a vzniklo JZD Chvalovice - Babice. Sloučením s JZD Mahouš vzniklo v r.1974 JZD Němčice, které zahrnuje osady Babice, Zvěřetice, Chvalovice, Lužice, Sedlovice, Němčice, Mahouš, 0lšovice a Hlodačky.

Současné Zemědělské obchodní družstvo Němčice, které je nástupcem původního JZD Němčice, obhospodařuje stejný rozsah pozemků.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.