První zmínka o Zvoleněvsi pochází z roku 1318. V té době patřila obec pravděpodobně vladyku Zvolenovi, od něhož se také odvozuje její název.

Hledat firmy v obci Zvoleněves
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Zvoleněves
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Zvoleněves - Zvoleněves č. 274webFotografie u firmy

První zmínka o Zvoleněvsi pochází z roku 1318. V té době patřila obec pravděpodobně vladyku Zvolenovi, od něhož se také odvozuje její název.

ČAPEK RADEK-IZOLACE, PLOCHÉ STŘECHY - Zvoleněves č. 132

ČESKÝ KYNOLOGICKÝ SVAZ Zvoleněves u Otroka - Zvoleněves č. 99

Historie obce Zvoleněves celá historie

První zmínka o Zvoleněvsi pochází z roku 1318. V té době patřila obec pravděpodobně vladyku Zvolenovi, od něhož se také odvozuje její název. Druhou hypotézou o vzniku názvu obce je teorie o tom, že Václav IV. dal rybáři Janu Krundlovi za to, že ho vysvobodil z vězení darem jednu ves. Protože si Krundl mohl zvolit mezi několika obcemi a vybral si tuto, byla nazvána Zvolená ves, později Zvoleněves.

Důkazů o tom, že na území Zvoleněvsi a v jejím okolí bylo pravěké osídlení je mnoho. V místech, kde se říká "na Bechově" byly nalezeny nádoby, střepy a dokonce i hromadný hrob, ve kterém byly uloženy 4 dětské lebky a jedna lebka dospělé osoby. V místech, kde se říká "k Žižicům", byly vykopány dvě kostry skrčenců a dokonce i kamenné rádlo. V tzv. "Babím dole" byla roku 1893 objevena kostra skrčence s několika nádobami a dokonce i bronzovým mečem, který byl rozlámaný na tři kusy. V celém okolí bylo nalezeno množství lebek, zlaté a bronzové náušnice, náramky, jehlice, dýka, šidlo, jantarové korále a několik koster zvířat. Byl zde nalezen i mořský korál, který, vedle nalezeného jantaru, jasně dokazuje, že pravěcí obyvatelé byli v těchto místech ve styku s mořem.

Z pravěku se zvolna přesuneme o pár desítek tisíc let - do doby "nedávno" minulé v porovnání se starověkem. Jako každé panství, i Zvoleněves měla své pány. Majitelů Zvoleněvsi, o kterých jsou dochované záznamy, je mnoho. Mezi nejznámější patří již zmiňovaný vladyka Zvolen, dále jsou to například rytíř Jan z Benšova, Bořita z Martinic, Jindřich Zejdlic ze Šenfeldu, rytíř Müllner z Mühlhausenu a v roce 1824 patřila obec samotnému toskánskému velkovévodovi Leopoldu II. Po smrti Marie Louisy (Napoleonovy vdovy) připadlo zvoleněvské panství císaři Františku Josefovi I., který jej dal k celoživotnímu užívání svému předchůdci, cisaři Ferdinandu V.

Sídlem prapůvodních majitelů panství byla tvrz, ale její polohu dnes určíme jen steží. Předpokládá se, že se nacházela pravděpodobně v místech, kde stojí dnešní zámek. Tento zámek byl vystavěn v šestnáctém století, ale během třicetileté války byl i s obcí zcela vypálen. Roku 1675 byl na jeho místě vystavěn nový zámek, který zde ve značně zchátralém stavu stojí dodnes. K zámku náležel i hospodářský dvůr, z něhož se spravovalo celé panství Zvoleněvské. Zrušením roboty r. 1848 došlo k postupnému útlumu činnosti panství, které bylo roku 1918 zrušeno úplně. Dále byl v obci již jen statek, který je dnes stejně jako zámek v havarijním stavu. Jelikož se ale jedná o soukromý majetek, který je podle Ústavy ČR nedotknutelný, zastupitelstvo obce nemá sebemenší šanci této situaci zabránit, či jí jen částečně eliminovat. Nezbývá, než smutně přihlížet...

Již roku 1352 byl nad dnešním zámkem na vrchu u hřbitova vystavěn kostel, který byl zasvěcen biskupu sv. Martinovi. Po staletí se kostel neměnil, jen za třicetileté války zřejmě značně utrpěl. Dnešní kostel je po rekonstrukci fasády a výměně oken, která byla velmi nákladná. Dlužno podotknout, ža nasvícený a opravený kostel na vrchu nad údolím vypadá velmi působivě. Ke kostelu patřila i fara, která je dnes, stejně jako zámek, v soukromém vlastnictví, ale narozdíl od zámku prošla v minulých letech rekonstrukcí.

K rozkvětu Zvoleněvsi přispělo i zřízení cukrovaru roku 1859. Místní kronikář František Kolář o tom napsal toto: "Léta Páně 1858 za vlády císaře Františka Josefa I. ráčilo Jeho Veličenstvo císař Ferdinand V., majitel panství zvoleněcského, z nejmilostivějšího ohledu na příznivý vliv výroby cukru řepného na výnosy půdy a výdělek obyvatelstva naříditi, aby na tomto panství cukrovar vystavěn byl, který by ročně až 200 000centů řepy zpracovati mohl". Stavba cukrovaru byla svěřena Bedřichu Wassmundtovi (celkové vedení), Josefu Kudlaczkovi (zednické práce), Janu Mužikovi (tesařské práce), Františku Štěrbovi (pokrývačské práce), Ignáci Fišerovi (zámečnické práce) a Bedřichu Höckrovi (truhlářské práce). V pozdějších letech byl cukrovar stále rozšiřován a modernizován. V roce 1922 (12. dubna) však došlo k rozsáhlému požáru, kterému podlehl téměř celý podnik. Ihned po požáru se uvažovalo o stavbě nového cukrovaru, ovšem na jiném místě (v úvahu přicházely zvláště Mikovice). Značným úsilím místního zastupitelstva se však podařilo prosadit stavbu nového cukrovaru na původním místě - ve Zvoleněvsi. Bohužel, ani zvoleněvesský cukrovar neodolal konkurenci levného cukru ze zahraničí, a tak byl v únoru roku 2001 rozhodnutím Pražské cukerní společnosti zrušen a jeho zařízení zlikvidováno. Skončil tak poslední funkční cukrovar na západ od Vltavy a v celé České republice tak zůstaly jen tři funkční cukrovary.

v minulosti se ve Zvoleněvsi dařilo kultuře. V roce 1886 byl založen spolek vojenských veteránů, který se po dvojím úředním odmítnutí promněnil na podpůrný spolek Havlíček. Sbor dobrovolných hasičů zde byl založen roku 1889, ač už předtím měli v cukrovaru svůj soukromý hasičský sbor. Spolek Sokol byl založen roku 1896. Roku 1924 byl v naší obci založen spolek divadelních ochotníků "Rozkvět". Pod hlavičkou TJ Sokol tento ochotnický spolek funguje dodnes.

Po roce 1948 došlo v obci k velkému úpadku. Byl vytvořen státní statek, do něhož byli násilně sdruženi živnostníci a rolníci z naší obce. V každém násilném sdružení chybí motivace a to se projevilo i na hospodářském výsledku. K oživení došlo až po revoluci v roce 1989. Byl zde znovu vytvořen soukromý sektor, došlo k různým opravám, úpravám a renovacím staveb, které byly za minulého režimu značně zanedbávány. Přesto se však řadu budov již zachránit nepodařilo...

Ve Zvoleněvsi je možnost bohatého sportovního vyžití. Fotbalový klub, který byl založen již v roce 1919 má pravidelných soutěžích mužstvo dospělých a "žáky". Klub ve své bohaté historii zažil chvíle velkých úspěchů ale i trpkých okamžiků zklamání. V současné době probíhá jedno z těch horších období, neboť náš "A" klub sestoupil po několika letech úspěšného účinkování z krajské I.B třídy až do IV.třídy okresní kopané. "B" mužstvo a mládežnická družstva byla zrušena pro malý zájem. V současné chvíli se pozvolna formuje nový tým žactva, který však naráží na nezájem nejen ze strany dětí, ale i rodičů. Dalším reprezentantem oddílu kopané je mužstvo Staré gardy, které hraje též pravidelnou soutěž Starých gard. V roce 1991 obnovila svou činnost Tělocvičná jednota Sokol, které byl po revoluci v roce 1989 navrácen majetek bývalé sokolské obce. Její činnost se zatím omezuje pouze na individuální cvičení v posilovně, která byla v sokolovně zřízena a na pořádání různých výletů a akcí pro místní omladinu. V minulých letech též po desetileté pauze znovu vystoupil spolek zvoleněvských ochotníků - Divadlo Anny Kudeřánkové - pod vedením Jaroslava Vedrala ml. Od doby jeho "renesance" odehráli již tři divadelní hry a to nejen v obci, ale i v širokém okolí. Pod hlavičkou TJ Slavoj zvoleněves jsou též provozovány kvalitní tenisové kurty. V obci se nachází také rybník o rozloze cca 3 ha, který byl vybudován za první republiky v době hospodářské krize a protože práce při stavbě tohoto díla asi nebyla lehká, dostal jméno "Votrok", které se již v současnosti používá velice zřídka, pouze mezi pamětníky. Rybník slouží jak k rekreaci, tak i ke sportovnímu rybolovu pro členy místní rybářské organizace ČRS.

OBEC Zvoleněves

Zvoleněves č. 274, 27325, Zvoleněves

Osoby

  • p. Müller Zdeněk, starosta

Kontakty

1 části obce: