V obci se nachází kostel svatého Václava a kovárna na návsi. V místní části Mláka stojí barokní kostel Zasnoubení Panny Marie z let 1744-1769 a několik stavení lidové architektury.

Hledat firmy v obci Novosedly nad Nežárkou
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Novosedly nad Nežárkou 16 firem

BROFA, spol. s r.o. - Novosedly nad Nežárkou č. 202Fotografie u firmy

Brofa s.r.o.- provozujeme autoservis a pneuservis osobních automobilů, ale také ekologicky zlikvidujeme vaše staré auto.

ZŠ A MŠ Novosedly nad Nežárkou - Novosedly nad Nežárkou č. 112webFotografie u firmy

ČESKÁ POŠTA Novosedly nad Nežárkou, s.p. - Novosedly nad Nežárkou č. 98

OBEC Novosedly nad Nežárkou - Novosedly nad Nežárkou č. 182Fotografie u firmy

HOTEL NEŽÁRKA - Novosedly nad Nežárkou č. 58

MLÉKÁRNA MLÁKA - Novosedly nad Nežárkou č. 218

COOP JEDNOTA Novosedly nad Nežárkou - Novosedly nad Nežárkou č. 186

FARMA NALEZENÝ - Novosedly nad Nežárkou č. 39

PEKÁRNA NOVOSEDLY spol. s r.o. - Novosedly nad Nežárkou č. 3

PEROUTKA BOHUMIL - Novosedly nad Nežárkou č. 173

NOHAVOVÁ ALENA-UBYTOVÁNÍ - Novosedly nad Nežárkou č. 9

KÁNDLOVÁ HANA - Novosedly nad Nežárkou č. 23

KVÍTEK POMOCI o.s. - Novosedly nad Nežárkou č. 39

BŘICHÁČEK LIBOR - Novosedly nad Nežárkou č. 63

LENC TOMÁŠ-ZAHRADNICTVÍ - Novosedly nad Nežárkou č. 12

KOTKOVÁ HANA Ing. - Novosedly nad Nežárkou č. 4

Historie obce Novosedly nad Nežárkou celá historie

Obec Novosedly nad Nežárkou (lidově Novosedla) je poprvé zaznamenána v roce 1359, kdy patřila k panství Strážskému. Tehdy již podle záznamů v knihách prvního arcibiskupa pražského Arnošta z Pardubic měla vlastního faráře Mikuláše, který zde právě v roce 1359 zemřel. Jméno obce pravděpodobně vyjadřuje skutečnost vesnice nově osídlené, druhá část názvu "sedly" bezpochyby souvisí se slovy sedět, sedlat, sedlo či sídlo.

Mladší Kolence (lidový název Kolenec) jsou poprvé zapsány v roce 1378. Jméno vzniklo ze stejného pomístního zázvu "kolenec" (rod střední), zdrobněliny podstatného jména koleno. Označovalo pravděpodobně malý záhyb polní cesty, ale podle jihého vysvětlení má svůj původ v hojně zde pěstované pícnině kolenci, všeobecně tu nazývané "špergl". Vesnice vznikla kolem svobodného dvora a tvrze, do níž se obyvatelsvo v případě nouze sbíhalo. Podobné tvrze byly v každé dědině, kolenecká však byla zvláště významná, protože byla tvrzí pomezní. Posádka tvrze byla posilou hraničních stráží a v době klidu upravovala okolí lesů, stavěla mosty a stezky a prováděla opevňovací práce na tvrzi, nebo také zakládala po okolí nové dědiny. Kromě zemského panovníka neměli kolenečtí původně jiné vrchnosti, byli tedy svobodní. Jejich povinnost spočívala v hájení zemských hranic a v úpravě stezek.

Zřetelně mladší než Novosedly a Kolence je Mláka, poprvé písemně doložená až v roce 1518. Jméno vzniklo z nářečného jména mlaka, značícího bahno, kaluž, takže vystuhuje ráz celého bažinatého kraje. Josef Jungmann uvádí doklad užívání tohoto jména ve staré češtině: "Kdo za tím světlem (bludičkou) jde, přirozeně, až do bahna neb mláky přijíti musí ...." Obec odedávna patřila spolu s Klecí, Kolenci a Novosedly k příslušenství tvrze flughausské, kterou někdy na počátku XV. století postavil na okraji dnešního stejnojmenného rybníka vladyka Oldřich z Ústí, zároveň pán na hradišti táborském.

Původní tvar Kolenců a vlastně i Novosedel se selskými statky a jen několika málo chalupami odpovídá zcela slovanskému typu našich vsí: kruhovitá náves se selskými statky okolo a nezbytným rybníčkem uprostřed. Pozdější domy rozestavěny podle cest, vedoucích ze vsi do polí. O Novosedlech se občas tvrdívá, že snad před časy byly městem, které mělo trhy zvláště na vepřový dobytek a dokládá se to tím, že před domem čp. 23 se donedávna říkalo "na prasečím trhu". Také se traduje, že v obci byl pivovar, protože v domě čp. 23 je sklep, veliký jako nikde jinde. Historicky je ovšem doložena jenom ves Novosedly s panským dvorem.

Poměrně velký prostor zaujímá Mláka, rozdělená po staletí na dvě nestejné části. Větší Mláka je seskupena přibližně ve středu katastru obce kolem návesního rybníčka, Malá Mláka ve východní části katastru kolem kostela.

Tichá a zadumaná krajina, věnčená hlubokými hvozdy, často převalovaná lavinou mlhy, samou svou podstatou podněcovala k šíření pověstí a bájí, které v ní kořenily. Les jižně Kolence má jméno Čertova Šlápota. Pochází od velikého balvanu, který leží při cestě, vedoucí z obce na hájovnu Smitka u Rožmberského rybníka. Do žuly je vyryta silueta čerta, nesoucího nad hlavou balvan a letopočet 1247 a 1896. Pod obrazem čerta jsou zřetelná dvě čertovská kopýtka. S místem je spjata široko po kraji známá pověst: Jednou se vsadil čert s knězem, že donese z Říma do Novosedel právě ten žulový balvan, než kněz v kostele odslouží mši. Běžel s balvanem už koleneckým lesem, když kněž u oltáře zvoláním "Ite, misa est" bohoslužbu ukončil. Čert, který sázku prohrál, mrštil kamenem o zem a dupl naň - odtud ta dvě kopýtka. Kdy byl na balvanu čert zpodoben a co vlastně znamená letopočet 1247, už se asi nikdy nedovíme. Letopočet 1896 je rokem normování rybníků. v této době byl kámen také očistěn od mechů a lišejníků.

Historie obce do roku 1990 v datech:

1589 Novosedly nad Nežárkou, Kolence a Mláka se staly trvalou součástí Třeboňského panství

1619 Vypálení všech tří vesnic

1744 Tažení nepřátelských pruských vojsk, bída, hlad

1829 Vedení obecních pokladních knih

1892 Postaven hostinec čp. 92 v Novosedlech nad Nežárkou

Založení dobrovolných hasičů v Mláce

1895 Založení dobrovolných hasičů v Novosedlech nad Nežárkou

1897 Založení dobrovolných hasičů v Kolencích

1902 Oprava interieru kostela sv. Václava

1905 Farář Josef Duda napsal a vydal Paměti osady Novosedelské

1909 18. července se v obci konal župní hasičský sjezd

1912 Nákladem 82 000 Kč postavena nová školní budova

1914 Vystavění hasičské zbrojnice se schůzovní místností 1. světová válka

1917 Obilní rekvizice

1918 28. října prohlášen svobodný stát Československý 31. října slavnostní průvod do chrámu

Páně a po mši svaté zpěv hymny "Kde domov můj"

1919 Vysazeny na novosedelské návsi dvě lípy na památku svobody

1920 1. května vysazeny na mlácké návsi dvě lípy na památku svobody

1921 Josef Pavlát zřídil v čp. 111 pekařství

1922 Václav Čáp zřídil v čp. 98 řeznictví

1925 František Havel z čp. 133 začal provozovat živnost kovářskou 18. července lidé z širokého

okolí vítali prezidenta T.G. Masaryka, který projížděl Mlákou

1926 Zavádění elektrického proudu

1930 Sčítání lidu, v Novosedlech žije celkem 839 obyvatel,

v Kolencích 388 obyvatel

v Mláce 238 obyvatel

1931 Pořízení školního radiopřijímače Telefunken

1932 Zakoupení dvoukolového motorové hasičské stříkačky

1933 Úprava návesních rybníků v Kolencích

1936 Úprava rybníka Kovářský

Oprava fary a kostela

1937 Čestné občanství obci Mláka uděleno poslanci Národního shromáždění a pozdějšímu

ministrovi zemědělství Adolfovi Hrubému

1939 2. světová válka

1945 Předsedou MNV zvoleni v Novosedlech n.N. Jan Štěpka, v Kolencích Vojtěch Novák a v

Mláce Jan Vančura

1946 Elektrické osvětlení v kostele

1947 Zřízení biografu v hostinci paní Šímové

Svěcení zvonku na kapli sv. Jana Nepomuckého

Pořízení místního rozhlasu v Novosedlech n.Než.

1948 Pořízení místního rozhlasu v Kolencích

1949 V obci se dosud soukromě hospodaří

Založení JZD Kolence

1950 Ústup soukromého podnikání

1951 Hostinec u Šímů zařazen do Komunálního podniku Třeboň

Založení JZD Mláka

Vysílání veřejného rozhlasu v Mláce

1953 Měnová reforma

V obci již není jediný soukromý obchod

1955 Elektrifikace Jednot

Založení JZD Novosedly nad Nežárkou

1958 Úprava novosedelské návsi a zahájení výstavby kulturního domu

1960 Obec připadla pod okres Jindřichův Hradec

1961 Sloučení tří jednotných zemědělských družstev do společného JZD "Nežárka" se sídlem v

Novosedlech n.N.

1962 Veřejné schůze v Novosedlech nad Nežárkou, Kolencích a Mláce schválily sloučení obcí do

střediskové obce Novosedly nad Nežárkou

1966 Sčítání obyvatel Novosedly n.Než. 552 obyvatel, Kolence 261 obyvatel a Mláka 143

obyvatel

1969 Povodí Nežárky a Nové řeky prohlášeno rekreační oblastí

Založení TJ SK Novosedly nad Nežárkou

1974 Slavnostní uvedení kulturního zařízení v Kolencích do provozu

1977 Výstavba střelnice v Kolencích

1980 Zahájení výstavby vodovodu a kanalizace

1982 Výstavba kanalizace v Novosedlech n.Než.

Výstavba vodovodu v Novosedlech n.Než., na Jednotách a v Mláce

1983 Uvedení ČOV do provozu

Výstavba vodojemu

1984 Propojení vodovodu do Kolenců a Mláky

Zahájení víceúčelové budovy MNV

1985 Otevření víceúčelové budovy MNV

Zahájení výstavby prodejny a hostince v Mláce

Kolenecká škola byla JZD adaptována na byty

1986 Zahájení výstavby prodejny v Novosedlech n.Než.

Zahájení výstavby přeložky silnice I. třídy v Mláce

1987 Dokončení prodejny a pohostinství v Mláce

V soutěži národních výborů obdržel MNV Novosedly n.Než. čestné uznání I. stupně

Přestavba prodejny v Kolencích

1988 Otevření prodejny v Novosedlech n.Než. a v Kolencích

Uvedení veřejného tábořiště v Mláce do provozu

Zahájení výstavby ČOV Mláka

Krajské ocenění Místní lidové knihovny v Novosedlech n.N.

1989 Dokončení ČOV v Mláce

Zahájení rekonstrukce kulturního domu v Novosedlech n.N.

Občanské forum

Demografické údaje