První nejstarší kaplička v Lužnici byla dřevěná, po jejím zániku byla postavena zcela malá kaplička zděná, zasvěcená sv. Janu Nepomuckému, jehož socha, v životní velikosti, byla umístěna na oltáři. Stála uprostřed návsi.

Hledat firmy v obci Lužnice, část obce Lužnice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Historie obce Lužnice celá historie

Jméno obce se odvozuje buď od nepřehledných močálů čili louží, jež tu byly hojné a z nichž prodlením času vznikly četné rybníky, nebo též od luhů či travnatých rovin. Kdy byla založena není sdostatek známo. Je však obcí velmi starou jako všechny obce, jejichž jména končí na – ice. Jelikož byla stavěna do podkovy, i to je důkazem jejího staršího původu. Dějiny Lužnice jsou úzce spjaty s dějinami Lomnice nad Lužnicí a Třeboně. Lužnice příslušela ke statku lomnickému a s ním pak pánům z Landštejna. Třeboňský klášter měl v Lužnici vykázané obilní desátky a to z každého lánu a i ze svobodného dvora, jenž tu stával. První písemný doklad o existenci obce Lužnice pochází z roku 1371. V listině uložené ve Státním ústředním archivu v Praze je uváděna jako Luznicz. Jméno řeky Lužnice je prvně doloženo ve 12. století: v roce 1179 jako Lunsenize rivulus, r. 1185 Lvsnitz.

R. 1392 se připomíná Jeník Michal z Lužnice, r. 1409 Rybka z Lužnice, královský lovčí v Lomnici, jejž poslal r.1422 Žižka do Třeboně nejspíše za příčinou vzdání se města, což se neuskutečnilo.

R. 1424 snažil se dobýti Třeboně zmíněný Rybka z Lužnice, ale smrt Žižkova dobývání zastavila.

R. 1433 odkázal panoše Jan, řečený Kbelec z Lužnice, svůj statek, což měl na dvorech a lidech v Lužnici, pro všeobecnou jistotu svému bratru Janovi, opatu kláštera třeboňského.

R. 1435 vzdala se husitská Lomnice panu Oldřichovi z Rožmberka a s ní dostala se Lužnice k panství v Třeboni.

R. 1511 osvobozeni jsou obyvatelé Lužnice od úmrtí.

Asi v polovině 15. století měla vesnice 6 lánů 1 věrtel polí, bylo tu 25 hospodářů se sedmi lány 3 věrtelu.

Za třicetileté války byla obec úplně vypálena a pustá, takže roku 1625 tu nebylo živé duše. Pomalu shledáváno rozprchlé obyvatelstvo a domy za pomoci panství zase stavěny a role vzdělávána.

V roce 1630 měla Lužnice ještě 6 spálenišť, v roce 1654 bylo zde dosud jen 14 usedlých.

V roce 1660 připadla obec Švarcenberkům.

Roku 1840 bylo v Lužnici 49 domů, 98 rodin se 449 obyvateli.

V 19.stol. byla velkým počinemv obci stavba první samostatné budovy školní v r. 1830 - 1833.

Velikým zásahem do života obce byla výstavba železniční tratě v letech 1869 - 1872 a jak uvedeno v kronice obce

pracovali zde i dělníci z Lužnice, též chalupníci a sedláci, kteří s potahem dováželi ze vsi písek do malty na klenutí kanálů a odváželi vykopanou zem z hlubších průpichů. V té době bylo zde hodně peněz a v hospodách veselo. Hospodu v těch letech míval vždy starosta, a když byl zvolen nový, stěhovala se k němu hospoda.

Velká povodeň přišla roku 1890. V začátku září přišel prudký déšť a pršelo nepřetržitě pět dní a z Rakous se přihnala povodeň, že podobné nebylo pamětníka. Voda zaplavila louky i les v Potěšile, utvořila jedno jezeroaž ke Kleci, louky v Potěšile zanesla pískem až do jednoho metru a zaplavila i stavení kolem řeky. Škoda způsobená v katastru Lužnice byla ve výši 20 000 zlatých. Celkem povodeň trvala 8 týdnů.

V roce 1900 při sčítání bylo v obci napočítáno 86 domů, 120 rodin, 588 lidí a to 290 mužů a 298 žen. Dále 12oní, 645 kusů hovězího dobytka, 189 kusů vepřového, 16 koz, 52 úly včel, 1258 slepic, 156 hus a 8 kachen.

V roce 1909 vyhovělo Ředitelství drah žádosti obcí Lužnice a Přeseka o povolení zastávky. Její název byl zastávka Lužnice a poprvé zde stavěl vlak 16. 5. 1909 a byl přivítán obrovským množstvím lidí( na 3000 domácích i cizích).

První světová válka v letech 1914 - 1918 zasáhla citelně do života Lužnice. Bída a drahota ovlivnila život v obci, na konci války navíc zasáhla také Lužnici epidemie"španělské chřipky" a na ni zemřeli v obci tři lidé. O život přišlo ve válce 23 mužů.

V roce 1922 dokončena stavba elektrárny pod hrází rybníka Rožmberk.

Nový železobetonový most byl postaven při regulaci řeky nákladem 443 000 Kč. Byl 36 m dlouhý a postaven na místě bývalého mostu dřevěného, kde před tím až do roku 1821 bývala valcha či tkalcovna, jež byla povodní stržena, a existuje domněnka, že zde předtím býval mlýn.

Nová, na tehdejší dobu moderní, budova školy bylůa postavena v roce 1931 celkovým nákladem 443 000 Kč.

Druhá světová válka v r. 1939 - 1945 nepřinesla oběti na životech kromě notáře Františka Bosáka, který zemřel krátce po návratu z koncentračního tábora a Bohuslava Vodvářky, ten byl zastřelen v Praze během revolučních dní v r.1945. I v Lužnici se ale našli zrádci a udavači a někteří občané byli na základě udání stíháni. Rudá armáda přišla do Lužnice 10. května 1945.

Po roce 1948 bylo i v Lužnici založeno JZD a v následujících letech došlo k sankcím proti některým hospodářům, k zatčení několika občanů a ti bylli odsouzeni v politických procesech v r. 1954.

Rok 1976 byl pro Lužnici rokem zrušení Místního národního výboru a obec ztrácí svou samostatnost a přechází pod působnost střediskové obce Lomnice nad Lužnicí. Po listopadu 1989 bylo přikročeno k jednání o znovuobnovení samostatnosti obce a od 1. července 1990 začíná pracovat MNV pod vedením Jiřího Hrocha.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.