Hledat firmy v obci Kralice na Hané
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Posledně opravené/vložené firmyzobrazit více

GEIS CZ s.r.o. - Háj 358, Kralice na Hané

ZŠ Kralice na Hané - Zákostelí 59, Kralice na HanéwebFotografie u firmy

SPEDITION FEICO - Háj 358, Kralice na Hané

Historie obce Kralice na Hané celá historie

•1225 první písemná zmínka o Kralicích v listině moravského markraběte Vladislava II. pro Mostkovice

•1304 Kralice doloženy jako městečko

•1316 Jan Lucemburský udělil městečku Kralice mílové a várečné právo

•1326 Jan Lucemburský vyhověl Elišce Rejčce a udělil patronát nad kralickou farností klášteru cisterciaček AULA s. MARIAE na Starém Brně

•1371 moravský markrabě Jan Jindřich odkázal v závěti Kralice synovi Prokopovi

•1375 8.12. moravský markrabě Jošt udělil Kralicím privilegium na Háj

•1387 Jošt udělil Kralicím právo odúmrti

•1406 Kralice v zástavě pánů z Boskovic 14.11. byli v polích u Kralic veřejně upáleni tři františkáni

•1455 Ladislav Pohrobek potvrdil dřívější privilegia a udělil volné výčepní právo pro nápoje

•1456 Ladislav Pohrobek udělil městečku hrdelní právo

•1459 privilegia potvrdil Jiří z Poděbrad, kralické panství bylo zastaveno manželům Žofii z Kunštátu a Janu z Cimburka

•1470 Jiří z Poděbrad zastavil Kralice moravskému hejtmanovi Ctiboru Tovačovskému z Cimburka, 12.7. bitva na říčce Valové mezi vojskem Jiřího z Poděbrad a jezdci uherského krále Matyáše Korvína, velitel vojska Václav Vlček u Čenova musel ustoupit k Tovačovu, Matyáš Korvín krátce v Kralicích odpočíval

•1502 Vladislav Jagellonský udělil Kralicím právo pondělního trhu a dvou výročních trhů, potvrdil hrdelní právo a obnovil list na mýto

•1503 Kralice přešly do držení pánů z Pernštejna

•1529 v Kralicích bylo na přímluvu Jana z Pernštejna zvýšeno mýto

•1544 Jan z Pernštejna daroval městečku nově založený rybník nad mlýnem

•1562 Vratislav z Pernštejna vyhlásil 15 výsadních domů, které mohly vařit pivo a čepovat víno

•1573 Vratislav z Pernštejna neuznal za řádného kněze nekatolíka Jana, v 70. a 80. letech působení luteránských kněží v Kralicích

•1578 postavena renesanční kostelní věž, která přetrvala ve všech následujících přestavbách chrámu

•1589 vyhořel kralický kostel s farou

•1596 vyhořelo celé městečko

•1597 městečko a statek získal moravský zemský hejtman Jáchym Haugvic z Biskupic

•1618 - 1620 Kralice na straně stavovského odboje, působí zde opět protestantský kazatel

•1632 poprvé se připomíná kralická škola

•1637 z tohoto roku je doložená existence tvrze, Maxmilián z Ditrichštejna (poručník sirotků Karla Haugvice) prodal kralické panství hraběti Juliovi ze Salm -Neuburgu (součástí panství jsou Držovice, Vrahovice a část Vrbátek)

•1652 funkce katolického duchovního správce se ujal Jan Pichnitius, zavedl matriky

•1679 24.4. přátelské narovnání Kralických s panstvem, Kralicím zůstalo jen právo trhu, mýta, Háje a částečně odúmrti

•1683 18.2. Ferdinand Julius hrabě ze Salmu vydal "Zřízení vrchnostenské pro zdejší počestný úřad", týkalo se vedení obecních knih, ukládání dokumentace, využívání peněz k veřejnému užitku, v souvislosti s tureckým nebezpečím obnovili Kraličtí Olomouckou a Vyškovskou bránu

•1707 hr. Arnošt Leopold ze Salmu prodal kralické panství hr. Jamu Josefovi z Rottalu

•1719 velký požár Kralic, vyhořela Olomoucká ulice, tvrz, vrchnostenský dvůr, kostel, fara, hostinec

•1724 kralické náměstí obohatila socha sv. Jana nepomuckého, pořídil ji P. František Antonín Nedoman

•1725 majiteli Kralic se stali Seilernové

•1726 kralickým farářem a děkanem se stal dr. Antonín Josef Dreser, významný učenec, kazatel, biskupský rada, přísedící konzistoře, budovatel městečka a farnosti, podporovatel umění ( zemřel v Kralicích v roce 1749)

•1733 děkan A. J. Dreser nechal postavit novou faru

•1742 městečko bylo drancováno pruskými vojáky

•1743 5.5. byla vysvěcena budova nové školy, ve které byl umístěn farní chudobinec, před kralickou školou byly postaveny barokní sochy sv. Anny, sv. Josefa, sv. Antonína Paduánského a sv. Judy Tadeáše

•1758 v době obléhání Olomouce pruským vojskem mělo v Kralicích rakouské vojsko hlavní stan, sídlil zde velitel generál hr. Daun

•1787 v severní části Kralic byl založen a posvěcen nový hřbitov

•1791 v blízkosti Kralic (směrem na Vrbátky) byla založena osada Sajlerov, koncem 18. století vybudovali Seilernové v Kralicích na místě původní tvrze pozdně barokní zámek s francouzským parkem

•1789 - 1793 v blízkosti starého kostela byl postaven nový farní kostel Nanebevzetí Panny Marie

•1805 Napoleonské války zasáhly i Kralice (pobyt vojsk, válečné rekvizice, přípřeže)

•1805 - 1808 byl vypuštěn rybník, půda přeměněna v pole

•1812 léto - v Kralicích u hraběte Josefa Jana Seilerna pobýval jako vychovatel pozdější významný rakouský dramatik Franz Grillparzer

•1815 3.9. - olomoucký arcibiskup Maria Tadeáš hr. z Trauttmannsdorfu vysvětil kralický kostel

•1820 byla založena obecní kronika, první zápisy pořídil Josef Bernard

•1823 kralický děkan František Randula nechal vybudovat hřbitovní kapli sv. Kříže

•1825 vznikly v Kralicích sirnatoželezité lázně (č.89)

•1834 20.5. - shořelo v Kralicích 31 domů, škody zmírnila Moravská vzájemná pojišťovna

•1831, 1832,1836,1849 - v Kralicích a okolí se vyskytla cholera

•1843 byla rozšířena kralická škola (přístavba o jedno patro)

•1848 "dubnové bouře" - Kralice obsazeny vojskem, spory se Seilerny o trávník za pivovarem, Franz Lusar byl odvolán z funkce vrchního správce, 27.5. - kralický rolník Jiří Frébort byl zvolen poslancem moravského zemského sněmu v Brně

•1850 proběhla veřejná volba obecního výboru, 24.8. složil přísahu starosta obce pololáník z čísla 4 Josef Zbořílek

•1864 byla založena Občanská beseda

•1866 14.7. došlo ke srážce mezi saskými a pruskými vojsky u kralického hřbitova, Kralice utrpěly mnoho škod v důsledku prusko - rakouské války - bitvy u Tovačova (pobyty vojsk, zničená úroda na polích, epidemie cholery)

•1868 - 1871 byla vykácená značná část Kralického Háje

•1869 byla zřízena Občanská záložna

•1870 byla dána do provozu železniční dráha Bedihošť - Prostějov - Vrbátky

•1873 proběhla rozsáhlá přestavba kralického kostela, ze starého kostela zůstaly jen pilíře, presbytář a věž

•1875 na místě bývalého obecního domu byla postavena nová radnice

•1876 byla dokončena výstavba okresní silnice Kralice - Vrbátky

•1881 v Sajlerově byla postavena kaplička sv. Jana Nepomuckého

•1886 srpen - Kraličtí se slavnostně rozloučili s Ignácem Grydilem (u příležitosti odchodu do důchodu), dlouholetým nadučitelem, tajemníkem a kronikářem, v Kralicích byl zřízen poštovní úřad

•1890 1. 5. proběhla oslava Svátku práce v Kralickém Háji (4 tisíce účastníků)

•1900 27. 5. - veřejná schůze lidu uspořádaná Českým politickým spolkem v Prostějově k otázce jazykových zákonů, předsedou schůze byl kralický starosta František Spáčil

•1910 farní chudobinec byl vystěhován z budovy školy a umístěn v Nerudově ulici č. 71

•1911 byla v Kralicích zavedena elektřina z věrovanské elektrárny, z iniciativy agrárního dorostu vznikl Sokol

•1912 byla postavena nová dvoupatrová budova školy

•1918 1. světové války se zúčastnilo 230 mužů : 27 padlých, 25 raněných, 33 zajatých, 14 bylo v legiích

•1920 první autobusová linka - Prostějov - Přerov

•1923 proběhla na kralickém velkostatku pozemková reforma

•1924 Rolnický cukrovar Vrbátky prodal zámek třem novým majitelům

•1925 1.6. - byla v upravené části zámku slavnostně otevřena sokolovna

•1926 bylo otevřeno sokolské kino, od roku 1931 zvukové kino

•1927 kralická pošta byla vybavena telefonem, byla ukončena regulace říčky Valová

•1928 2. 9. - byl před budovou zámku odhalen pomník padlých, 3. - 4. 9. proběhla v Kralicích 1. krajinská hospodářská výstava

•1929 byl založen Spolek pro zvelebení zemědělského a živnostenského podnikání pro Kralice a okolí

•1933 bylo ukončeno scelování pozemků

•1936 ve Vítonicích byla vysvěcena nově postavená kaple sv. Víta

•1938 29. 5. proběhla mírová slavnost uspořádaná Osvětovou besedou a obecní radou

•1945 osm kralických občanů zahynulo za 2. světové války, 26 bylo zatčeno, 2 se zúčastnili zahraničního odboje

•1949 byl zestátněn kralický statek

•1950 na pozemcích statku byla dokončena výstavba šlechtitelské stanice, osada Sajlerov byla přejmenovaná na Kraličky

•1951 součástí Kralic se stala obec Vítonice

•1952 byl založen přípravný výbor JZD

•1957 byla dokončena výstavba nové požární zbrojnice

•1965 - 1967 probíhaly rozsáhlé rekonstrukce budovy MNV

•1969 12. 10. dr. Bohumil Zlámal, proděkan teologické fakulty v Olomouci, slavnostně posvětil tři nové zvony

•1971 byl založen národopisný hanácký soubor KLAS

•1971 - 1973 rozsáhlé opravy a rekonstrukce místní školy

•1976 byl otevřen nový kulturní dům

•1977 - 1980 v těchto letech probíhala výstavba skupinového vodovodu Ivaň - Hrubčice - Kralice

•1982 bylo dáno do provozu nákupní středisko Jednoty

•1983 otevřena nová mateřská škola pro 90 dětí, k 1. 1. zanikla místní část Vítonice, všechny zdejší domy byly přečíslovány

•1990 nové chodníky na místním hřbitově, otevřena malá provozovna pekárny, v prvních svobodných volbách po roce 1948 bylo zvoleno devítičlenné obecní zastupitelstvo - starosta : Ivo Entl, zástupce starosty : Miroslav Ondrůj

Demografické údaje