Hledat firmy v obci Ješetice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Ješetice 2 firmy

SVOBODA MARTIN - Ješetice č. 3

OBEC Ješetice - Ješetice č. 22Fotografie u firmy

Historie obce Ješetice celá historie

Obec Ješetice leží v jižní části okresu Benešov, v nadmořské výšce 520 m. Je rozložena ve značně členitém terénu, podél potoka Mastníku, který odtud teče dále směrem na západ k Sedlčanům. V okolí je mnoho lesů.

Administrativně je obec Ješetice rozdělena do pěti místních částí: Ješetice, Radíč, Řikov, Hlaváčkova Lhota a Báňov. Obec Ješetice vznikla odloučením od obce Smilkov 20. února 1904, od té doby se její skladba nezměnila až do osmdesátých let 20. století, pak byla administrativně spojena s obcí Červený Újezd, od níž se znovu oddělila

v roce 1991. Výměra správního území obce je 725 ha. Všechny osady spadají do jediného katastrálního území Ješetice.

Klimatické podmíny jsou typické pro oblast, která získala pojmenování Česká Sibiř. Zima je zde drsnější a delší než v jiných částech Čech a vegetační doba kratší. Nedochází zde k velkýim teplotním výkyvům, ani k náhlým změnám počasí. Převládající směr větru je západní, ze západu také přicházejí téměř všechny dešťové a sněhové srážky. Díky absenci jakéhokoli průmyslu /i v okolí/ a díky velkým rozlohám lesů je zde čisté podnebí.

Osadu Ješetice založil podle A. Sedláčka ve neznámé době / snad ve 12. stol./ zeman Ješata, jehož jméno je stejného původu jako Jech, Ješek a Jíša. Archivář Fr. Teplý se domnívá, že zakladatelem byl Ješuta, protože našel ve starých spisech /z roku 1356/ název Ješutice. Prvním ze zdejších vladyků, o němž se zmiňují dějiny, byl Vitoslav

z Ješetic.

Z celkového počtu 130 obyvatel obce Ješetice je v produktivvním věku 75 obyvatel.

Průměrný věk obyvatel je 41,8 roku.

Podle výsledků sčítání /3.3.1991/ bylo ve vesnici 26 domů. Z toho jsou tři domy, které slouží jako rekreační chalupy.Většina obyvatel žije v chalupách a rodinných domcích.

Z historických prvků lidové architektury v obci nezůstalo nic zachováno, ač i v minulosti byla i zde řada usedlostí, jejichž architektura byla typická pro region. Všechny stavby zmizely vinou přestaveb či demolic od čtyřicátých do

šedesátých let minulého století. V obci je památkově chráněný objekt - výklenková kaplička Sv. Jana Nepomuckého v Řikově, která byla vybudována v polovině 18. století hospodářem z č.p. 9.

Velkou stavbou je objekt kulturního domu na západním okraji vesnice. Je to typická stavba ze 70. let, která postrádá jakékoli estetické kvality, ale obci trvale dobře slouží.Kulturní dům byl vybudován v akci "Z" a mimo sál s výčepem a kuchyní je v něm i kancelář, zasedací místnost a archiv obecního úřadu.Část přízemí je pronajata a je v ní provozována malá prodejna smíšeného zboží.

Ješetice jsou dodnes převážně zemědělskou vesnicí. Jak však bylo v okolí zvykem, mívala většina zdejších rolníků při svém hospodářství ještě jednu živnost, tj. mimo zemědělské práce ještě vykonávali nějaké řemeslo. V kraji se tomu říkávalo "stavo-kovo-zemědělství".

Pozemky dnes obdělávají přímo jejich majitelé, kterým se vrátil původní majetek v restitucích. Zčásti jde ovšem o majitele, kteří jsou zaměstnáni jinde a soukromé zemědělství není jejich hlavním povoláním. Soukromí zemědělci zde působí pouze 4.

Ješetice jsou vybaveny fungujícím samospádovým vodovodem, který je majetkem obce. Vodovod byl vybudován v roce 1973 a je na něj dnes napojeno 15 domů.

Ve vesnici dosud není zřízena kanalizace, a to ani na odvádění srážkových vod. Splaškové vody z objektů jsou sváděny do septiků, jejichž vyvážení si zajištˇují majitelé objektů sami.

Ve vesnici je zřízeno veřejné osvětlení, jehož údržbu a provoz zajišťuje obecní úřad. V současné době je zde 11 světel.

Obec má v Ješeticích požární zbrojnici. Je umístěna v suterénu kulturního domju a spravuje ji Sbor dobrovolných hasičů Ješetice.

Vzdálenost Ješetic od větších sídel /Votice 12 km, Tábor 20 km, Sedlec-Prčice 9 km, Sedlčany 14 km, Benešov 25 km/ způsobuje, že otázka veřejné dopravy zde je pociťována velmi citelně.

V posledních letech trvale přibývá občanů, kteří se nespoléhají na veřejnou dopravu a jezdí vlastními auty.

V současné době není vytvořen dostatek předpokladů pro ekonomický rozvoj vesnice. Je to ovšem dáno i nízkým počtem obyvatel.

Do budoucna by se dalo uvažovat o zapojení většího počtu obyvatel do služeb /zejména v případě nárůstu turistiky a cestovního ruchu. Slibný je výhled na možnosti užší spolupráce mezi obcemi, které tvoří sdružení "Čertovo břemeno".

I z hlediska rekreace se nabízí řada zajímavých možností. Ješetice i jejich okolí mají ideální podmínky pro pěší

turistiku a cykloturistiku.

Demografické údaje