Uživatelské podmínky portálu Živéobce.cz

 1. Společnost DATABOX, s.r.o., se sídlem Hrazená 906/10, Liberec III-Jeřáb, 460 07, IČO 25446185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18623 (dále jen "DATABOX") a uživatel portálu Živéobce.cz (dále jen "uživatel") uzavírají tuto smlouvu, kterou jsou mezi smluvními stranami vymezeny podmínky užití webových stránek v rámci portálu Živéobce.cz. Smlouva je platně uzavřena navštívením portálu Živéobce.cz, resp. jakékoliv jednotlivé webové stránky v rámci portálu Živéobce.cz.
 2. Portál Živéobce.cz představuje databázi, jež v elektronické formě poskytuje široké veřejnosti možnost vyhledávání identifikačních a kontaktních údajů a dalších informací o právnických osobách, fyzických osobách-podnikatelích a dalších subjektech. Účelem služeb je poskytování informací široké veřejnosti o identifikačních, kontaktních a dalších údajích týkajících se právnických osob, podnikajících fyzických osob a dalších subjektů prostředky elektronické komunikace.
 3. Informace publikované na www.ziveobce.cz jsou zveřejněny s účelem poskytnout uživateli informace o subjektech zařazených v databázi.
 4. Užíváním stránek www.ziveobce.cz může docházet ke zpracování osobních údajů uživatele. Takové zpracování se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen “Nařízení GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a dalšími právními předpisy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny zde: https://www.ziveobce.cz/gdpr.
 5. Uživatel je povinen využívat data obsažená na portále Živéobce.cz výlučně v souladu s Nařízením GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a dalšími právními předpisy.
 6. V případě, že se uživatel rozhodne údaje z portálu Živéobce.cz dále zpracovávat (vyjma zpracování prováděného fyzickou osobou v průběhu výlučně osobních nebo domácích činností), stává se automaticky správcem těchto údajů a je povinen si sám zajistit právní titul zpracování tak, aby toto zpracování bylo prováděno v souladu s Nařízením GDPR. DATABOX neodpovídá za zpracování údajů, které provede uživatel a bude v rozporu s Nařízením GDPR a dalšími právními předpisy.
 7. Pokud uživatel předal či předá DATABOXu osobní údaje jiných fyzických osob, případně je sám na portálu Živéobce.cz uvede nebo doplní, je povinen tyto fyzické osoby informovat o zpracování osobních údajů a zajistit tak zákonnost zpracování osobních údajů. V opačném případě uživatel odpovídá DATABOXu za způsobenou škodu.
 8. DATABOX neručí za správnost a úplnost informací prezentovaných na www.ziveobce.cz. DATABOX může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny veškerých informací prezentovaných na www.ziveobce.cz i funkčních možností webových stránek. DATABOX nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu či ušlý zisk, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.ziveobce.cz, i když vznikly na základě použití nebo nemožnosti použití stránek www.ziveobce.cz, a to i v případě, že by společnost DATABOX byla označena jako možný původce těchto škod.
 9. DATABOX dále nenese žádnou odpovědnost za obsah internetových stránek třetích subjektů, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.ziveobce.cz. DATABOX také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.ziveobce.cz.
 10. DATABOX neodpovídá za obsah sdělení, které si mezi sebou vyměňují uživatelé některých částí internetových stránek (zprostředkované poptávky/nabídky), a vyhrazuje si právo odstranit či nedoručit sdělení, které obsahuje jakoukoliv informaci, kterou je možné považovat za protiprávní, urážlivou nebo jinak nepřijatelnou. Vyhodnocení obsahu zprávy je výhradně v kompetenci DATABOXu.
 11. Uživatel není oprávněn pořídit si kopii databáze či její části. V případě pořízení jakýchkoliv kopií databáze uživatel porušuje autorská práva společnosti DATABOX.
 12. Informace ze stránek www.ziveobce.cz (informace o subjektech, službách a institucích) může uživatel používat výhradně pro svoji vlastní potřebu!
 13. Je zejména zakázáno:
  1. pořizovat kopie databáze či její části.
  2. jakýmkoliv způsobem data obsažená v databázi upravovat, překládat je do jiných národních jazyků, zahrnout je do jiných programových produktů a šířit produkty takto vzniklé (úplatně či bezúplatně), jakýmkoliv způsobem tato data dále šířit, reprodukovat nebo vydávat, nebo používat tato data a údaje jako přímý prostředek výdělečné i nevýdělečné podnikatelské činnosti; společnost DATABOX, je výlučným nositelem majetkových i autorských práv k databázi.
  3. šířit prostřednictvím kontaktů uvedených v databázi obchodní sdělení v rozporu s podmínkami stanovenými zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů.
 14. V případě, že některá část těchto uživatelských podmínek bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní části těchto uživatelských podmínek zůstávají i nadále v platnosti.
 15. Tyto uživatelské podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 24. dubna 2019.

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.