Identifikační údaje subjektu údajů

Zadejte jméno a příjmení

Zadejte název firmy nebo IČO

Zadejte e-mail, na který vám přijde potvrzení

Lhůta: Požadované informace musí být poskytnuty bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti subjektu údajů. Lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až o dva měsíce. O prodloužení musí být subjekt údajů informován, včetně důvodů prodloužení, do jednoho měsíce od obdržení žádosti subjektu údajů.

Poplatek: V zásadě platí, že se požadované informace poskytují bezplatně. Pouze v případech, kdy jsou žádosti subjektu údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména proto, že se opakují, může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenosti žádosti dokládá správce.

Právo podat stížnost: V případě nespokojenosti s vyřízením žádosti, má subjekt údajů právo podat stížnost u naší společnosti na e-mailové adrese: gdpr@databox.cz. Rovněž má subjekt údajů právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je pro Českou republiku Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Kontaktní údaje na ÚOOÚ jsou: adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefonní číslo +420 234 665 111 (ústředna) nebo e-mail posta@uoou.cz. Další informace získáte na adrese https://www.uoou.cz/.

Váš požadavek byl odeslán.

Váše žádost bude vyřízena co nejdříve, nejpozději do jednoho měsíce.


Děkujeme Vám

Přejít na hlavní stranu portálu

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies.