Hledat firmy v obci Dunajovice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Dunajovice 8 firem

OBEC Dunajovice - Dunajovice č. 4webFotografie u firmy

BISTRO NA SEJPCE - Dunajovice č. 27

TRUHLÁŘSTVÍ VÍTA - Dunajovice č. 56

SELSKÉ STAVENÍ DUNAJOVICE - Dunajovice č. 47

UBYTOVÁNÍ U BÍLÉ VOLAVKY - Dunajovice č. 53

VÍTOVÁ JANA - Dunajovice č. 33

HELS spol. s r.o. - Dunajovice č. 93

UBYTOVÁNÍ U ZELÍHO - Dunajovice č. 22

Historie obce Dunajovice celá historie

Rok 1376 první písemná zmínka : Poprvé se obec Dunajovice (Dunajice) připomíná roku 1376 jako „villa Dunagowicz“. Pojmenování lze patrně vysvětlit jako ves lidí Dunajových. V Čechách existují dvě vesnice jména Dunajovice. Jedna je u Neveklova, druhá naše v okresu lišovském. Podle mínění historika Augustina Sedláčka značí se v tomto názvu staročeské jméno osobní, Dunaj. (Místopisný slovník historický, str.381). V královských listinách o založení a nadání klášteru v Kladrubech r.1115 a r.1186 jmenuje se poddaný tohoto kláštera rovněž Dunaj. Jan Dunaj byl konšelem v Plzni r.1522.

V písemných památkách objevuje se naše vesnice až v poslední čtvrti 14.století, ač je ovšem značně starší, jak např. ukazují nálezy popelnicových nádob na polích „Hrance“ severně od Dunajovické hory. ( Václav Novotný z Dunajovic vyoral v srpnu r.1934 celou popelnici).

Pokud lze zjistiti, byla ves Dunajovice majetkem mocného rodu pánův z Rožmberka, z nichž bratři Petr, Oldřich a Jan jménem svým i svého zemřelého bratra Jošta postoupili listinou ze dne 1. října 1376 celou ves se stálým ročním platem 26½ kopy grošů, s poplužním dvorem a s lukami řečenými Zásedle nedávno zřízenému klášteru v Třeboni na ten účel, aby z tohoto důchodu mohl býti počet mnichů rozmnožen. (Archiv v Třeboni sign. IA – 3Kß – Nro 1 ). – doslovný přepis z PAMĚTNÍ KNIHY obce Dunajovice str. -2- a -3-. Kronika zavedena nařízením Vlády republiky Československé podle zákona ze dne 30.ledna 1920, čl.80 Sb. , o pamětních knihách. Se záznamy do obecní kroniky se začalo v Dunajovicích teprve v únoru r.1935. Dne 22.ledna 1935 byla zvolena obecním zastupitelstvem letopisecká komise a prvním kronikářem jmenován def. řídící učitel František Drexler, který se přistěhoval do zdejší obce dne 1. července 1934.

Rok 1376 : 1.října celou ves darovali páni z Růže třeboňským augustiniánům. Díky tomuto darování mohl být zvýšen počet mnichů v třeboňském klášteře z osmi na šestnáct.

Rok 1378 : Z podrobného seznamu poddanských platů ke klášteru v Třeboni z roku 1378 náležitých se dovídáme, že se platilo z Dunajovic pololetního úroku ze čtvrtlánu 8 ½ groše, z půllánu 17 grošů, z celého lánu 34 groše.

Rok 1415 : Léta 1415 stala se úmluva s Dunajovicemi, k jejich prosbě a polepšení, aby nám ( klášteru ) lid roboty penězi platil.

Rok 1418 : V rejstříku úroku svatohavelského za rok 1418 nacházíme v Dunajovicích několik „Gruntů“ opuštěných. Jsou to první následky husitských válek. Roku 1419 přibývá k těmto opuštěným živnostem Květoňova se 3 čtvrtěmi dědin, r.1420 pak další čtvrť Duchoně Resta.

Rok 1458 : zachovala se v rožmberském archivu v Třeboni zpráva o dobývání kamene na Dunajovické hoře, Byl tehdy o ně spor mezi klášterem a měšťany třeboňskými.

Rok 1566 : Dunajovice připadly k panství Třeboň.

Rok 156 : Vilém z Rožmberka založil v Lomnici panský pivovar. Mezi jinými byla po roce 1566 panskému pivovaru přidělena i krčma v Dunajovicích, kam pivovar dodával své pivo.

Na počátku třicetileté války opustily zdejší hospodáři své usedlosti. Ani jeden z původních 22 gruntů neměl hospodáře. Po třicetileté válce byla ves zcela pustá. Na nátlak tehdejšího správce třeboňského panství Viléma Slavaty z Chlumu se po bitvě na Bílé hoře vrátili.

Rok 1618 : 9. listopadu „bitva u Lomnice“ . Na návrší mezi obcemi Dunajovice a Horní Slověnice, v prostoru mezi dnešní silnicí III. třídy (spojující obce Dunajovice a Horní Slověnice) a II.třídy (spojující město Lomnice nad Lužnicí a obec Horní Slověnice) se utkala česká vojska stavovského generála Heinricha Matthiase Thurna a císařského generála Karla Bonaventury Buquoye. Buquoy táhl s císařským vojskem kolem severního břehu rybníka Koclířova k rybníku Dvořišti, po jeho hrázi a dále na cestu, vedoucí přes brod Miletínského potoka, do Lišova právě přes ono návrší u Dunajovic. Byl dostižen českým stavovským vojskem již po osmé hodině ranní. Bitva trvala až do samé noci. Císařské vojsko bylo poraženo, utrpělo velké ztráty, větší než protivník.

Rok 1806 : 19.leden „zabili francouze“ – viz níže „Písnička o vraždě“

Rok 1840 : 45 domů, 270 obyvatel

Rok 1857 : dostavěna nákladem obce Dunajovice, uprostřed návsi, kaple Zvěstování Panny Marie.

Rok 1885 : dostavěna a vysvěcena Křížová cesta na Dunajovické hoře (504 m). Tohoto roku též opravena původní kaple (patrně z 18.století), kaple svatého Kříže nazývaná též „u Krista Pána“, byla přistavěna věžička se zvonem sv. Cyrila a Metoděje, Floriána a Jana Nepomuckého. Slavnostní žehnání kaple, zvonu, čtrnácti zastavení křížové cesty a pouť proběhly dne 27. září 1885.

Rok 1895 : nedaleko kaple na návsi započata stavba obecní „dvoutřídky“. Škola dostavěna 1896. V tu dobu ji navštěvovalo až 71 dětí.

Během 19.století fungovalo u obce vojenské cvičiště

Rok 1898 : založen místní Sbor dobrovolných hasičů

Rok 1911 : zřízena „kampelička“, prvním jejím starostou byl zasloužilý občan zdejší obce Matěj Pumpr.

Rok 1914 : 26. července do 24 hodin narukovalo v Dunajovicích 14 záložních vojáků, později ještě 28 mužů. V ostatní době války nastoupilo na vojnu 16 mužů, celkem 58 mužů ve věku 18 – 50 let.

Rok 1923 : obec postavila z dobrovolných darů pomník padlým a zemřelým vojákům ve světové válce. ( Celkový náklad na pomník 6400 Kč) . Celkem si v Dunajovicích vyžádala válka 11 životů. Jako legionáři vrátili se domů tito : Jakub Kočka, Jan Martínek a Josef Marek.

Rok 1930 : 73 domů, 385 obyvatel

Rok 1931 : živnosti – výroba cementového zboží Antonín Hlaváček, obchodníci dobytkem Jan Kreník a František Salaba, hostinec Josef Kukačka a Václav Pumpr, kolář Jan Bambula, kovář Václav Marek, řezník Josef Kukačka, obchody se smíšeným zbožím Josefa Kreníková a Kateřina Toníková, tesař Jan Míšek, trafika Marie Marková, truhlář Vojtěch Landa.

Rok 1935 : Hospodářská situace se během druhé poloviny roku celkem zlepšila následkem zavedení obilního monopolu. Kampelička vykázala na konci roku přírůstek o 23.000 Kč na vkladech.

Před II.sv.válkou až 500 obyvatel

Rok 1952 : bylo ustaveno družstvo o 53 členech s výměrou půdy zemědělské 401,- ha. Dne 4.září 1952 byly slavnostně rozorány meze a podzimní práce byly konány společně (setí ).

Rok 1953 : Od 1.února 1953 zahájilo družstvo stavbu kravína a adaptaci drůbežárny a vepřince v č.63. Každý družstevník měl odpracovat 100 hodin zdarma. V květnu byl kravín již pod střechou.

Rok 1968 : sobota 26.srpna do lesů nad Hlinským, v Dunajovické hoře až k lomu se stěhují vojáci Varšavské smlouvy. Dočasně zde pobývali až do jara 1969.

Rok 1975 : září z rozhodnutí Okresního školského odboru v Jindřichově Hradci byla v naší obci uzavřena malotřídní škola právě v době, kdy byly dokončeny rozsáhlé úpravy stavební nákladem 160 tisíc.

Po zrušení malotřídní školy v obci, byl objekt předán Národnímu výboru v Třeboni a bylo započato s přestavbou školy pro účely mateřské školy. Nákladem 250.000 byla škola dokončena a provoz byl zahájen v březnu 76.. Zbývá otázka zda ekonomické náklady tohoto rozhodnutí byly předem dobře uváženy. Školku navštěvuje 40 dětí, které jsou z Třeboně dováženy. Z naší obce se výchovy zúčastňuje 6 dětí..

Rok 1977 : 1. ledna začleněno místní JZD do hospodářského celku Státních statků Třeboň.

Rok 1980: 1. ledna ukončena činnost NV v Dunajovicích, zřízen pouze Občanský výbor. Došlo k sloučení spolu se sousedními obcemi Přesekou a Břilicemi pod MNV Třeboň.

Rok 1990 : první demokratické volby, obec Dunajovice se osamostatnila.

Rok 1992 : září obnovení vyučování v obecní škole

Rok 1993 : oprava kaple Zvěstování Panny Marie, oprava střechy zvonice, vložení materiálů do kopule

Rok 1999 : zbudováno hřiště na bývalé školní zahradě

Rok 2000 : začátek budování obecního vodovodu

Rok 2007 : 93 domů (z toho 3 „bytovky“ se čtrnácti byty), 206 obyvatel. V roce 2007 se v obci narodilo 5 dětí.

Oprava Křížové cesty firmou ODAST s.r.o. Břilice, truhlářstvím J.Sýkora a J.Víta, Dunajovice a písmomalířkou L.Uhlířovou z Č.Budějovic. Opravy započaty 10.dubna, ukončeny 21. května, týden před Dunajovickou poutí. Slavnostní žehnání proběhlo v sobotu 15.září

Rok 2008 : Oprava památkově chráněné Kaple sv.Jána v obci.

Použito zápisů v Pamětní knize obecní.

Po zániku feudalismu patřila obec Dunajovice k hejtmanství České Budějovice, k soudnímu okresu Lišov. Po roce 1960 byla obec Dunajovice zásluhou starosty a zastupitelů převedena pod správu okresu Jindřichův Hradec.

Farou vždy patřila a dosud patří do farnosti Slověnice. Roku 1384 uváděn kostel sv.Mikuláše a Linharta v Dolních Slověnicích jako farní, pravděpodobně po roce 1393 (zemřel slověnický farář Mikuláš) jako filiální k Lomnici. Roku 1858 byla lokálie (založena císařem Josefem II. roku 1785) povýšena na faru.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.