Obec Dubenec leží 7 km od okresního města Příbram, na silnici I/4 spojující Prahu a Strakonice. Obytné domy jsou postaveny po obou stranách této komunikace. Největší stavbou byl bývalý lovecký zámek, který patřil ke Karlštejnu.

Hledat firmy v obci Dubenec
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Dubenec
Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Dubenec - Dubenec č. 48Fotografie u firmy

EUROOIL Dubenec - Dubenec č. 94

KULOVANÝ MICHAL - Dubenec č. 115

Historie obce Dubenec celá historie

Historie se prvně zmiňuje v kronice Hájkově.Další záznam je z roku 1321, kdy Štěpán z Tetína věnoval pozemky " mezi obyvatele domácí za jisté povinnosti".V roce 1336 král Jan Lucemburský dal podobná práva " střelcům zemanským, aby svou služebností byli povinni pouze králi".Ves Dubenec je připomínána se dvorem Bytíz, s jeho krčmou a rybníky.V roce 1924,kdy začínají zápisy v naší kronice, byl Dubenec samostatnou obcí. Její obvod byl rozšířen 20.12.1924 sloučením s osadou Bytízse vším jejím majetkem.Obci dominoval panský dvůr se zámečkem panaMiroslava WIŠATY. Další větší usedlosti vlastnili : Josef Vrátný, František Ptáček, Josef Karas , František pilous, František Krotký a Václav Šimono- vský.Obec měla i mlýn, který byl majetkem pana Františka Vohradského.

Od roku 1899 měla obec Dubenec vlastní dvoutřídní obecnou školu.Škola byla svěcena a žehnána v neděli 10.září 1899.Prvním učitelem byl pan Václav AUGUSTIN.Tato obecná škola byla zrušenav roce 1978 rozhodnutím školského odboru ONV. Důvodem byl malý počet žáků.

Útrapy první světové války se nevyhnuly ani občanům naší obce.V této válce padlo šestnáct občanů naší obce. V roce 1923 bylo rozhodnutím obecního zastupitelstva rozhodnuto postavit pomník u uctění padlých.Na jeho výstavbu byla vyhlášena obecní sbírka a 15.6.1924 byl pomník slavnostně odhalen.

V lednu 1925 začalo obecní zastupitelstvo prosazovat zavedení elektrického proudu do obce.Bylo založeno družstvo, jehož členové se podíleli na nákladech stavbyosmdesáti procenty. V květnu 1927 se počalo s výstavbou transformátoru, který byl dokončen v září téhož roku.poté co bylo vybudováno elektrické vedení, byl 24.prosince zapojen proud.Elektrifikace obce byla dokončena až v roce 1947.

Oblast Dubence a Bytízu se stala v padesátých letech významným regionem pro těžbu uranové rudy. to sice znamenalo nové pracovní příležitosti pro obyvatele, došlo však k těžké devastaci krajiny.Obec obklopily šachty, byla postavena pověstná věznice pro politické věznice pro politické vězně. Za oběť dobývání uranu padlo 30 ha obecního lesa a pozemků i řada polí obecních občanů.Nejtíživěji však těžba uranu dopadla na ztrátu vody ze studní vlivem poddolování a z tohoto důvodu uranové doly započaly v letech 1958 výstavbu kanalizace odpadních vod, čistící stanici a stavbu nádrže na pitnou vodu. V roce 1960 vybudovaly Uranové doly vodovod v obci, za ztrátu vody ve studních. Roku 1971 byla vybudována část splaškové komunikace v obci. V roce 1974 byla zahájena výstavba motelu Halda v akci Z. V roce 1977 byla výstavba ukončena. V roce 1978 prodal MNV v Dubenci motel Halda Jednotě Příbram. V roce 1978 došlo ke zrušení místní školy. Od roku 1979 byla obec přičleněna k městu Příbram

Nejvýznamnější data

1958 Byla započata výstavba kanalizacepro odpadní vody z podniku Uranových dolů, které volně protékaly potokem obce

1959 zahájena výstavba čistící stanice vod a stavba nádrže na pitnou vodu

1960 dokončen vodovod v obci

1967 zahájena výroba tvárnic

1971 napojena kanalizace na splaškovou kanalizaci ústící do čistící stanice

1974 zahájena výstavba motelu HALDA

1975 výstavba nové čerpací stanice a rekonstrukce místního rozhlasu

1977 ukončena výstavba motelu HALDA

1978 padlo rozhodnutí o přičlenění obce Dubenec k okresnímu městu Příbram se všemi pozemky a majetkem. Do obce zavedena MHD.

OBEC Dubenec

Dubenec č. 48, 26101, Příbram 1

Osoby

  • p. Vondrášek Jan, starosta

Kontakty

1 části obce: