Hledat firmy v obci Drahobudice
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Drahobudice 2 firmy

OBEC Drahobudice - Drahobudice č. 51

KOLACÍ ROBIN - Drahobudice č. 90

Historie obce Drahobudice celá historie

Jméno Drahobudice je odvozeno od osobního jména Drahobud, to je vlastně ves lidí Drahobudických. Místní název "Na valech" potvrzuje domněnku, že zde kdysi bylo slovanské sídliště. Ves Drahobudice se v písemných pramenech objevuje r. 1338, kdy Pertold, probošt vyšehradský a Čeněk, bratři z Lipé a jejich strýc Jindřich pro dluhy prodávali tvrz a ves Poďousy, ves Osek,Hatě a ves Drahobudice kapitule boleslavského kostela. Kapitule zůstal tento statek až do válek husitských r. 1419-1434.

V roce 1429 držel Drahobudice Boleslav z Drahobudic, který dal ve vsi vybudovat tvrz. V roce 1438 se obec nacházela v držení Mikuláše Popela z Vesce. Před rokem 1508 byly Drahobudice koupeny ke Hrádku nad Poděhusy, při kterém zůstaly až do roku 1564. Tehdy tvrz zpustla. v roce 1564 se dělili o hrádecké zboží synové Smila Myšky ze Žlunic, který je r. 1593 prodal svému bratru Jaroslavu Myškovi ze Žlunic a na Bečvářích.

Roku 1564 byla ves Drahobudice popsána následovně: Tvrz Drahobudice opušrěná se štěpnicemi a sady s loukou robotní, která jest s rybníkem nade vsí, s loukou pode vsí, rybníkem Volšinkou a loukou nad týmž rybníkem. Rybníky tyto: Nad Haťmi, Pod Tvrzemi, Volšinka, Beznoska, Zvířský a Hluboký. Držitel tohoto dílu povinen byl na Zvířském rybníku vodu držeti, aby rybník Vidlák mohl být loven a naopak.

V tehdejší době bylo v Drahobudicích 17 sedláků a 1 chalupník. Po třicetileté válce 1618-1648 byly Drahobudice tak zpustošeny, že v nich zbyl pouze jeden sedlák Adam Černý. Do roku 1713 zde již bylo 24 hospodářů. Roku 1669 byl založen dvůr Bílkov.

Mnohem více zpráv máme o novější době: 10. dubna 1906 byla zbudována silnice Drahobudice-Červený Hrádek s odbočkou do Bílkova a v r. 1909 bylo započato se stavbou silnice Drahobudice-Sobočice. V červnu a červenci 1909 byla uválcována silnice přes Drahobudice do Hatí s přípojkou ke kostelu a do "Valů".

Roku 1901 byla založena Čtenářská beseda. Zájem občanů byl velký, činnost spolku velmi aktivní, takže se přešlo k nacvičování divadelních představení. R. 1910 byl v obci založen spořitelní a záložní spolek Kampelička, která začala svou činnost r. 1911.

Roku 1914 vypukla první světová válka. Tak jako i z jiných obcí, také z Drahobudic rukovali mladí lidé na frontu. Třináct se jich už nevrátilo. V roce 1921 byla založena tělovýchovná jednota Sokol, bylo přihlášeno 107 členů. V roce 1923 bylo založeno vodní družstvo pro odvodnění pozemků. V roce 1926 byly zahájeny práce na instalaci elektrické sítě a 10. ledna 1907 se pokusně začalo svítit elektrickou energií.

Škola v Drahobudicích byla založena r. 1762. Vyučovalo se v dnešním č.p. 69 na tzv. trucovně. Docházely sem děti z Drahobudic, Bečvár, Jelčan a Hatí. V r. 1788 zde bylo zapsáno 105 dětí s nepravidelnou školní docházkou. V roce 1835-1836 dal Martin Liška, majitel bečvareckého panství postavit novou školní budovu. V roce 1892 odškolením Bečvár se stala škola trojtřídní. Dětí stále ubývalo a v r. 1976 byla škola uzavřena.

První zprávy o kostele v Drahobudicích jsou z r. 1352, kdy zde působil farář Mikuláš. Současná podoba kostela je z r. 1753-1754, kdy jej v pozdně barokním slohu stavěl I.J. Palliardi. Klenba tohoto kostela byla původně, po italském způsobu, pokryta taškami bez dřevěné vazby, které byly položeny přímo na klenbu. Špatné vápno propouštělo vodu střechou a proto byl v r. 1778 kostel nákladem císařovny Marie Terezie opraven. Další důkladná oprava se uskutečnila r. 1807. V roce 1762 byl v obci zřízen farní úřad. Jelikož ve vsi nebyla farní budova, bydlel farář v bečvareckém zámku. Základní kámen ke stavbě budovy fary v Drahobudicích byl položen r. 1763 a r. 1766 byla budova dokončena. Za kostelem je pozdně barokní márnice, stavěná současně s kostelem podle návrhu Palliardiho. V hřbitovní zdi jsou zazděny čtyři náhrobní kameny z bývalého kostela. Tyto náhrobní kameny pocházejí ze 16. století.

Tolik velmi stručné nastínění dějin obce a významných budov v obci. Výše uvedené bylo čerpáno z publikace "Kapitoly z dějin Bečvár a připojených obcí" autorů Z. Bisingera, J. Kamínka, J. Morávka a J. Schwippela.

Demografické údaje