Obec leží v údolí Třešťského potoka, který podle svojí polohy náleží k Třešťské pahorkatině. Velká část katastru obce však leží v severovýchodní části Řásenské vrchoviny, v Jihlavských vrších.

Hledat firmy v obci Doupě
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Doupě 6 firem

OBEC Doupě - Doupě č. 19Fotografie u firmy

HRAD ROŠTEJN - Doupě č. 1

PÁTEK RADEK - Doupě č. 13

HAUZAROVÁ MICHAELA Bc. - Doupě č. 64

LKCOMP.CZ - Doupě č. 62

RANDOVÁ MIROSLAVA - Doupě č. 49

Historie obce Doupě celá historie

Ves se poprvé připomíná r. 1580 v telčském urbáři. Na území obce je hrad Roštejn, založený podle svého jména (Rosenstein) pány z Hradce po r. 1339, kdy získali od krále telčské zboží. R. 1353 byl tu purkrabím Martin z Mutic. R. 1368 náležel hrad k Telči a v letech 1387 až 1392 zde byl purkrabím Hojek z Ustrašína. R. 1400 držel Roštejn Jan ml. z Hradce. Později byl hrad Roštejn za blíže neznámých okolností od Telče odprodán a r. 1536 jeho majitelé Jan, Václav, Bohuslav, Hynek a Jindřich Feyrarové z Malíkova prodali hrad za 1000 kop č. Volfovi st. Krajířovi z Krajku.

Od Volfa st. se hrad dostal opět r. 1536 k Telči a za Zachariáše z Hradce prošel po r. 1570 významnou přestavbou a stal se letním sídlem Zachariáše. U hradu byla zřízena velká obora poničená za švéd­ského obléhání, později obnovená a zrušená r. 1902. Ves Doupě byla od 16. stol. součástítelčského panství až do r. 1849.

Podle lánového rejstříku před třicetiletou válkou bylo v Doupi 9 usedlostí a všechny zůstaly za války osazeny. Ve vsi byli 2 pololáníci a 7 čtvrtláníků.

Podle Tereziánského katastru moravského bylo na rustikálu v Doupi 203 měř. orné půdy, 0,4 měř. zahrad, 9,2 měř. pustin. Z luk bylo ročně 14 fůr sena a z rybníků 3 kopy štik. Ve vsi bylo

7 čtvrtláníků, kteří robotovali s 1 volem 3 dny a 2 chalupníci s 1 pěším 1 den v týdnu.

Podle vceňovacího operátu žilo r. 1843 v Doupi 148 obyvatel, z toho 72 mužů a 76 žen

ve 20 domech a 33 domácnostech. Z nich se živilo 8 země­dělstvím,4 živnostmi a 1 obojím, vedle

20 nádeníků. Ve vsi bylo 5 pololáníků se 30 až 40 jitry půdy, 5 čtvrtláníků se 20 až 30 jitry

a 12 domkářů bez půdy. Chovalo se zde 20 volů a 32 krav. Průměrný stav dobyta u větších usedlostí byl 4 voli, 3 krávy, 2 kusy mladého dobytka, 3 ovce a 2 vepři. Desátky byly odváděny panství Telč

a faře tamtéž. Z Doupě se jezdilo na týdenní úterní trhy do Telče. Byl zde 1 dům pojištěný proti ohni. Z uvedených živností zde bylI mlynář, 3 krejčí a 1 kovář.

Správní začlenění obce od r.1850

Do r. 1849 bylo Doupě součástí panství Telč v Jihlavském kraji. V letech 1850 až 1855 podléhalo politické pravo­moci Podkrajského úřadu v Dačicích a v soudní správě Okresnímu soudu v Telči.

Po vzniku smíšených okresních úřadů s politickou a soudní pravomocí bylo v letech 1855 až 1868 podřízeno Okresnímu úřadu v Telči. Když byly r. 1868 veřejná správa a soudnictví opět odděleny, vrátilc se pod politickou pravomoc Okresního hejtmanství v Dačicích, od r. 1919 okresní správy politické a od r. 1928 okresního úřadu tamtéž a v soudnictví pod Okresní soud v Telči.

Po osvobození v květnu 1945 náleželo pod Okresní národní výbor v Dačicích a po územní reorganizaci od r. 1949 pod správní okres Třešť a nově vzniklý Jihlavský kraj. Při další územní reorganizaci v polovině r. 1960 se stalo součástí správního okresu Jihlava v Jihomoravském kraji

až do zrušení Okresního úřadu v Jihlavě koncem r. 2002. V r. 1980 bylo Doupě připojeno k městu Telči. Od r. 2003 spadá jako samostatná obec pod pověřený Městský úřad v Telči v samosprávném kraji Vysočina. V soudnictví náležela obec do poloviny r. 1960 pod Okresní soud v Třešti, poté

pod Okresní soud v Jihlavě.

Statistika počtu domů a obyvatel

V r.1880 měla obec30 domů a 163 obyvatel,r.1900 31 domů a 191 obyvatel,r. 1921 38 domů

a 209 obyvatel, r. 193042 domů a 270 obyvatel, r. 1947 47 domů a 178 obyvatel.

r. 1950 45 domů a 165 obyvatel, r. 1970 34 domů a 148 obyvatel, r. 1982 30 domů a 107 obyvatel.

Doupě | Hrad Roštejn

Vývoj obce do konce 20. století

Ve 2. polovině 19. a v 1. polovině 20. století se většina obyvatelstva obce živila ze­mědělstvím.

V r. 1900 byla výměra hospodářské půdy obce 497 ha. Živnosti r. 1911: 1 hostinský, 1 kameník

a 1 obchodník se smíš. zbožím.

R; 1924: lesní revír velkostatku Telč Podstatských – Lichtenštejnů, zpracování kamene,

tírna lnu a hospodářství fy F. Foit, živnosti: 1 hostinský, 1 obchodník se smÍŠ. zbožím, 1 obuvník,

1 švadlena, 7 hosp. rolníků.

Obec byla elektrifikována připojením na síť ZME Brno r. 1931.

JZD vzniklo r. 1949, r. 1962 bylo sloučeno do JZD Roštýn Třeštice a to r. 1976 do JZD Roštýn Hodice.

Nyní převládající zaměstnání: stavebnictví.

Po r. 1945 postaveno: kulturní dům, kravín, haly na zprac. kamene, 4 obytné domy

Spolky

V obci působily: Nár. jednota pro jz Moravu (1887), Dobrovolný hasičský spolek (1887), Katolický zemědělský spolek (1922), Domovina (1924). Nyní: Sbor dobrovol­ných hasičů

Škola

R. 1788 zde byla zřízena náboženským fondem škola, k níž byly přiškoleny Řídelov, Studnice, Třeštice a Vanůvek. Původně se učilo v soukromém domě, r. 1805 byla posta­vena škola, r.1882 přestavěna a rozšířena na dvoutřídní nákladem 16000 K. V 70. letech 20. stol. byla škola zrušena

a žactvo převedeno do Telče a Třeště.

Památky a pamětihodnosti obce

Na katastru obce hrad Roštejn, obnovovaný po požáru r. 1915 od poloviny 50. let 20. stol., nyní součást Muzea Vysočiny v Jihlavě. V obci dva kříže a boží muka.

V roce 1992 se obec osamostatněla od města Telče.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.