Kostel svatého Petra a Pavla je římskokatolický filiální, dříve farní kostel v Dobrém, patřící do farnosti Dobruška. Je chráněn jako kulturní památka České republiky.

Hledat firmy v obci Dobré
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Dobré 16 firem

PZP HEATING a.s. - Dobré č. 149web

ZŠ Dobré - Dobré č. 110web

ČESKÁ POŠTA Dobré, s.p. - Dobré č. 150

KERSON spol. s r.o. - Dobré č. 80

MŠ Dobré - Dobré č. 139

A ROCHA-KŘESŤANÉ V OCHRANĚ PŘÍRODY - Dobré č. 85

FBC DOBRÉ - Dobré č. 68

NATURA HLINNÉ - Hlinné č. 6, Dobré

PZP KOMPLET a.s. - Dobré č. 149

SK DOBRÉ s.r.o. - Dobré č. 127

BEAUTIFUL WOMEN - Dobré č. 92

AP INSTALACE - Kamenice č. 2, Dobré

AP INSTALACE - Kamenice č. 2, Dobré

OBEC Dobré - Dobré č. 150

LABRIS, s.r.o. - Dobré č. 51

EKOFARMA STRAKOVEC s.r.o. - Dobré č. 51

Historie obce Dobré celá historie

Vznik a vývoj obce Dobré patří do období kolonizace lesů v druhé polovině 12. a 13. století. Kdo byl zakladatelem naší obce není známo. Spolehlivé zprávy jsou z roku 1367 a 1392, "kdy byl Vítem, opatem svatopolským, dosazen ke kostelu v Dobrém řádový mnich Vavřinec, a to po zemřelém faráři Janovi" (prof. J. Doberský). V čele obce stál rychtář s konšely jako zástupci kláštera. Obyvatelé odváděli klášteru dvakrát do roka úrok - obilí, slepice, vejce a vedle těchto závazků byli povinni robotovat. Jak velká byla osada, není známo. Podle tradice zde bylo v době Karla IV. 8 usedlostí. Po husitských válkách bylo klášterní panství nahrazeno světskou vrchností.

Roku 1458 král Jiří připisuje zboží Svatopolské Janovi z Chlumu a z Ratibořic za 1200 kop českých. Ku konci 15. století král Vladislav udílí zboží Svaté pole Mikuláši mladšímu a Mikuláši staršímu Trčkům z Lípy. Do doby jejich nástupce Viléma Trčky z Lípy, který držel bývalé klášterství Svaté pole od roku 1542, spadá sepsání Urbáře panství opočenského a frymburského z roku 1542, který obsahuje seznam poddaných a jich povinností k vrchnosti. Podle tohoto urbáře bylo v osadě Dobré (Dobrey Wes) 25 usedlostí (plánek - r. 1542).

Rozvoj vesnice byl pomalý. Doba husitská přechází v dobu temna, třicetiletou válku. Z války vyšel vítězně panský stav, který po válce držel 60% poddanské půdy v Čechách. Do této doby spadá prvý soupis půdy v Čechách - Berní role, pořízená usnesením zemského sněmu v roce 1654. Berní role měla přinést pro vrchnost přehled poddanské půdy pro vyměření pozemkových daní. V té době žilo v Dobrém 242 lidí, z toho 117 mužů a 125 žen ve 47 rodinách. Roku 1787 byl vydán nový katastr - Josefínský. V té době vylo v Dobrém už 80 domovních čísel. Přibylo domů na Dole, ve Skalí. Vznikla nová osada Živina se sedmi staveními.

Ve čtyřicátých letech 19. století byl vydán stabilní katastr, který se měl stát trvalým podkladem pro daně. Podle tohoto katastru bylo v Dobrém 112 usedlostí, na Chmělišti 13 stavení, Petrovice 3 stavení. Ve vlastní vesnici žilo 569 lidí (plánek - r. 1811).

Demografické údaje