Hledat firmy v obci Deblín
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Živé firmy v obci Deblín 19 firem

POŠTA PARTNER Deblín - Deblín č. 43

ZŠ A MŠ Deblín - Deblín č. 277Fotografie u firmy

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST Deblín - Deblín č. 31

TJ SOKOL Deblín - Deblín č. 65

LESNÍ SPRÁVA DELBÍN - Deblín č. 148

GELNAROVÁ ALICE MUDr. - Deblín č. 320

DANIELOVÁ DAGMAR MUDr. - Deblín č. 300

ŽÁKOVÁ JANA - Deblín č. 224

PH NÁBYTEK-ZAKÁZKOVÁ VÝROBA - Deblín č. 354

MĚSTYS Deblín - Deblín č. 43

MŠ Deblín - Deblín č. 270

EKOFARMA DEBLÍN - Deblín č. 50

SALON IVETA - Deblín č. 105

HANZELÍN VLADIMÍR - Deblín č. 345

KWM PLUS s.r.o. - Deblín č. 350

AK-WEIGL JOSEF JUDr. - Deblín č. 57

MŠ Deblín - Deblín č. 310

ŠTĚRBOVÁ JANA - Deblín č. 321

SOLAR POWER CZ, s.r.o. - Deblín č. 345

Historie obce Deblín celá historie

Deblín (v nejstarších pramenech také Deblyn, Doblyn, Dobelin, Dobilin) je velmi stará osada. Leží na svazích dvou ramen Deblínského potoka, který po asi sedmi kilometrech klikatění mezi kopci vtéká v Tišnově do řeky Svratky.

Nejstarší písemný pramen, který dokládá osídlení tohoto místa, je z roku 1173. Podle nálezu užitkové keramiky, datované do 10.století, lze však usuzovat i na starší, mladohradištní osídlení. Koncem 12.stol. se začíná na Deblíně vytvářet panský rod, který brzy patřil, spolu s pány z Pernštejna a z Lomnice, k nejvýznamnějším na Tišnovsku. Ve 13.stol. zastával důležité postavení mezi moravskou šlechtou a měl styky i s nejvyšší šlechtou. Dokládá to listina z roku 1234, podle které daroval Ratiboru z Deblína, za služby prokázané královně Konstancii, celé své právo na stříbrných dolech u Deblína její syn Přemysl, markrabě moravský. Z téhož roku je i zakládací listina cisterciáckého ženského kláštera porta coeli v nedalekém Předklášteří. Jako svědek je na ní uveden také Ratibor z Deblína a jeho syn Artléb.

Asi v té době byl také postaven na panském sídle v Deblíně románský kostel. Po několika, během staletí provedených úpravách, mu zůstala od poslední přestavby v polovině 18.stol. až do dneška barokní podoba. Původní kostel byl součástí sídelního kamenného hradu. Po dlouhém úpadku způsobila jeho definitivní zánik třicetiletá válka.

Po vymření pánů z Deblína se majitelem panství stali páni z Lomnice. Poslední majitelé, páni z Boskovic, prodali roku 1466 městečko Deblín s dvorcem a hradem královskému městu Brnu. Roku 1784 byl rozdělen a rozprodán dvaceti, původně německým rodinám, nastěhovaných sem ze severních Čech. Dnes již dávno splynuly se svým okolím. V té době měl Deblín na devadesát obývaných domů, kostel, faru, školu a obecní dům, žilo tam více než 500 lidí. Pošta funguje v Deblíně od roku 1860. V roce 1948 zde žilo ve 250 domech 1176 obyvatel. To je stručný výtah z archivních pramenů.

Výčet nejdůležitější informací od roku 1848

V roce 1848 začalo několik zámožných starousedlíků stavět budovu radnice.

V roce 1852 se stavěla myslivna, sídlo správce lesů města Brna. Tentýž rok byla zasazena alej lip od fary ke kostelu.

Rok 1853 přinesl Deblínu strašný požár, který zničil 36 domů včetně fary.

V roce 1860 byl v Deblíně zřízen poštovní úřad.

V šedesátých letech definitivně skončilo kutání na železo v okolí Deblína.

V roce 1875 se vytvořily cechy místních řemeslníků.

Rok 1876 znamená začátek působení četnické stanice v Deblíně.

Roku 1893 byl u příležitosti biskupské vizitace opraven kostel za 1350 zl. O měsíc později, t.j. v červenci, došlo k druhému velkému požáru, který zničil také téměř 40 domů. Před požárem měla obec skoro 200 obytných domů, ve kterých žilo bezmála 1200 lidí

Tyto smutné zkušenosti přiměly obyvatele Deblína k tomu, že roku 1895 založili Dobrovolný hasičský sbor.

V letech 1904 a 1905 byla vybudována nová silnice z Tišnova do Deblína. Obecní pokladna přispěla částkou 5200 korun.

V roce 1919 vznikly v Deblíně dva soupeřící tělocvičné spolky Sokol a Orel.

První pokus zavést autobusovou dopravu mezi Deblínem a Tišnovem byl učiněn již v roce 1925.

Rok 1928 byl pozoruhodný dvěma událostmi. Velkou novinkou byl první biograf, zatím s vlastním zdrojem proudu. Byl také postaven první obecný samospádový vodovod zásobující školu, radnici a 12 domů pitnou vodou ze zdroje horní části obce zvané Na Zahrádkách.

K elektrifikaci obce došlo až v roce 1929, protože dřívější nabídky musely být pro nedostatek peněz odmítnuty.

Roku 1932 byl rozšířen hřbitov směrem severním, postavena kamenná hřbitovní zeď a ze západní strany vjezdová brána. Tentýž rok byla postavena u hlavní silnice budovy Katolického domu a Orlovny.

V roce 1933 zakoupil Sokol usedlost s pohostinstvím a přeměnil ji na svůj stánek – Sokolovnu.

V roce 1937 byl do obce zaveden telefon, zatím jen na poštu, četnickou stanici a do Myslivny.

O rok později byly v kostele postaveny nové varhany za 21000 Kč a posvěcen nový hlavní oltář z bílého mramoru.

Válečné běsnění v letech 1939-1945 zastavilo rozvoj obce a následný převrat ke komunizmu v roce 1948 téměř umrtvil i drobné podnikání a obchody.

Roku 1957 došlo i v Deblíně k násilné kolektivizaci zemědělství.

V roce 1960 byl postaven za státní peníze obchod s železářským zbožím a textilem. Několik roků před tím však byla mimo jiné zakázána dvě soukromá řeznictví, tři obchody s potravinami, obchod smíšeným zbožím, dvě pekařství a dvě pohostinství.

Od roku 1959 do r. 1963 trvala stavba budovy mateřské školky.

Nová budova základní školy byla slavnostně otevřena v roce 1967.

Od roku 1972 do r. 1974 probíhaly práce na obnově rybníka a sypané hráze u Myslivny. Původní rybník zde byl až do začátku 19. století, kdy musel ustoupit silnici z Deblína do Svatoslavi.

V době od roku 1979 až 1984 se stavěla budova s restaurací zvanou Vysočina a prodejnou masa, a to na místě za tím účelem zbourané starobylé budovy uprostřed obce, sídla první pošty v Deblíně.

Za léta 1982 až 1984 přebudoval Sokol své hřiště u Myslivny na pěkný fotbalový areál s travnatým hřištěm a technickým zázemím.

V roce 1993 odkoupila obec od zemědělského družstva jeho bývalou správní budovu Na horním konci a přestavěla ji na Zdravotní středisko se třemi ordinacemi lékařů.

Za roky 1994 a 95 byl vybudován místní stavební firmou Karla Weigla první centrální obecní vodovod pro všechny domácnosti i podniky v obci. Celkové náklady na stavbu činily 19 miliónů Kč. Zdroj pitné vody je v místě zvaném Řezníkova zmola západně od obce.

Roku 1997 postavila v deblínském kostele nové varhany ostopovická firma Varhany.

V obecním stavení vedle radnice byla v r. 1996 – pro rozsáhlých stavebních úpravách – otevřena pivnice a vinárna Na Gruntě.

Největší stavbou loňského roku 1999 je právě 10. září dokončená plynofikace Deblína a přidružených obcí Březina, Heroltice, Vohančice a Žernůvka. Stavbu prováděla firma MERTASTAV z Předklášteří. Z celkových 38,4 miliónů Kč uhradila Jihomoravská plynárenská a.s. Brno 14,6 miliónů a sdružené obce poměrným dílem 23,8 miliónů Kč.

Charakter obce Deblína je hlavně určován způsobem obživy jeho obyvatel. Dříve to bylo převážné zemědělství, práce v lese, drobná řemesla, obchod a přechodně – létech 20. a 30. hromadné krmení hus a jejich rozvoz a prodej hlavně v Brně. Dnes pracuje v zemědělství mnohem méně lidí. Část jich dojíždí za prací do okolí nebo až do Brna, část podniká soukromě nebo využívá nově vzniklých pracovních příležitostí v místě. Tvář obce dokreslují občané svými zálibami, zájmy a zábavami, kteří se sdružují do spolků, kroužků a podobných organizací. Tak již v roce 1894 se utvořil čtenářský kroužek, jímž založená knihovna funguje dodnes. Byly také sehrány první divadelní hry v Deblíně. Po první světové válce vznikly dva sportovní a vzdělávací spolky- Sokol a Orel Do padesátých, případně šedesátých let sehráli jejich členové velká množství divadelních představení. Ochotnické divadlo bylo svého času velmi rozšířenou, oblíbenou a hodnotnou zábavou lidí téměř v každé větší vesnici. Dnes většina lidí produkty tzv. průmyslu zábavy pouze konzumuje a vlastní schopnosti tvořit si tak ubíjí. Závodní i rekreační sportování, hlavně však fotbal, organizuje už mnoho let Tělocvičná jednota Sokol, nejstarší trvale působící dobrovolná organizace v obci. Právě letos v září uplyne 80 let od jeho založení. V posledních desetiletích působí i zájmové spolky jako zahrádkáři, chovatelé, včelaři, nimrodi a od založení rybníka i rybáři.

V květnu roku 1999 udělil Parlament České republiky obci Deblín znak a prapor.

V roce 2001 Obec Deblín provedla odkoupení objektů čp. 58 a 60 v Deblíně. V roce 2003 byla provedena jejich demolice a následně v roce 2004 provedena parková úprava tohoto prostoru.

V polovině roku 2001 byly provedeny rozsáhlé udržovací práce na budově mateřské školy v Deblíně. Práci prováděla firma RIGI z Hradčan. Byly vyměněny rozvody ústředního topení, radiátory, položen izolační podklad a nová dřevěná podlaha. Oprava byla provedena v hodnotě 423 tis. Kč.

Na základě darovací smlouvy byl pozemek hřbitova, včetně stavby márnice a hlásky u vstupní brány předveden do vlastnictví Obce Deblín.

V roce 2002 byla provedena oprava hřbitovní zdi nákladem 425 tis. Kč. Obec získala dotaci ve výši 80 tis. Kč ze státního fondu památkové péče.

Územní plán obce byl schválen v roce 2002 a tím byl položen závazný, odborný a právní základ pro komplexní rozvoj obce.

V roce 2003 byla provedena oprava budovy mateřské školy. Jednalo se o komplexní opravu sociálního zařízení, výměnu podlah v šatně, ředitelně a kuchyni. Byla opravena fasáda. Odborné práce provedla stavební firma Bohumil Rouča z Deblína nákladem 550 tis. Kč.

Oprava Pomníku padlým v I. světové válce, který je umístěn na hřbitově v Deblíně, byla provedena v roce 2004. Rekonstrukce, kterou provedla firma Kamenosochařství Smetana z Černé Hory, si vyžádala částku téměř čtvrt milionu Kč, z toho 105.200,- Kč byly dary od občanů a firem.

V roce 2004 byla provedena oprava historických bran bývalého panského dvora v částio obce zvané Ve dvoře. Na jaře roku 2005 byly na stupní brány osazeny pískovcové znaky obce Deblín.

V roce 2004 Obec Deblín získala ve veřejné dražbě objekt čp. 320 v hodnotě 1 mil. Kč .Jedná se o bývalou provozovnu veřejného stravování a prodejnu masa „Vysočina“.

V letech 2004 a 2005 probíhala rekonstrukce Základní školy v Deblíně. V roce 2004 bylo provedeno zastřešení objektu, rekonstrukce sociálního zařízení a částečná výměna oken. Výběrové řízení vyhrála firma EMBRA Tišnov. Celkové náklady byly ve výši 6,79 mil. Kč, z toho 5 mil. Kč získala Obec Deblín ve formě státní dotace. V roce 2005 proběhla II. etapa rekonstrukce–výměna elektrických rozvodů a výměna oken. Rekonstrukci prováděla firma JICOM Tišnov. Celkové náklady ve výši 4,5 mil Kč. Obec Deblín obdržela státní dotaci ve výši 3 mil Kč.

Další finančně náročnou akcí byla instalace nové autobusové čekárny „Pod cihelnou“ a poté provedena výstavba nové autobusové zastávky a čekárny ve středu obce včetně parkovacího zálivu. Stavební práce provedla firma Bohumil Rouča z Deblína.

Demografické údaje

Soubory cookies umožňují správné a úplné používání webových stránek

Web používá nezbytné cookies pro jejich fungování. Se souhlasem jsou zpracovávané preferenční a statistické cookies, které slouží pro zapamatování nastavení a měření návštěvnosti. Další informace zobrazíte kliknutím na Informace o cookies. Podrobnou úpravu můžete provést kliknutím na “Vlastní nastavení”. Své preference můžete kdykoliv změnit a souhlas odvolat kliknutím na “Cookies” v zápatí stránky. Volba pouze nezbytných cookies může mít vliv na funkčnost a výkon stránek.