Hledat firmy v obci Cikháj
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Cikháj
Živé firmy - počet: 5, obec Cikháj

CHALUPA ZA HUMNY - Cikháj č. 72

OBEC Cikháj - Cikháj č. 19Fotografie u firmy

PENZION CIKHÁJ - Cikháj č. 45

POSPÍŠIL IVAN Ing. - Cikháj č. 67

RESTAURACE A PENZION TISŮVKA - Cikháj č. 51

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

OBEC Cikháj - Cikháj č. 19Fotografie u firmy

CHALUPA ZA HUMNY - Cikháj č. 72

PENZION CIKHÁJ - Cikháj č. 45

Historie obce Cikháj celá historie

Vyměřením katastru obce bylo 9.září 1366 na příkaz maršálka království českého, pána Jindřicha z Lipé.Ten tímto příkazem vyřešil spor o toto území mezi panstvím v Novém Městě na Moravě a žďárským klášterem. Území tak spadlo pod správu kláštera, který zde založil klášterní usedlost Walddorf. Usedlost Walddorf měla zásobovat klášter zemědělskými produkty (chovali dobytek a pěstovali oves a len).

O dva roky později vydal Boček Žďárský 15.5.1368 příkaz ke zužitkování zdejších lesů, a tak byla v blízkosti usedlosti Walddorf založena osada Czykhaki. Prvními osadníky byli obyvatelé české i německé národnosti (lesní dělníci a uhlíři). Ze dřeva sroubili domky a mýtiny proměňovali v ornou půdu. Pěstovali na ní žito, jarní pšenici, řepu a později brambory. Dřevo z okolních lesů bylo využíváno k výrobě dřevěného uhlí. Dřevo se spalovalo v milířích, kterých bylo několik. Dřevěné uhlí sloužilo pro vysokou pec na železnou rudu v Polničce, a pro sklářské hutě. V osadě Czykhaki byly založeny tři rybníky – nade mlýnem, uprostřed osady a ve Zlatnicích. V osadě žili řemeslníci (vyráběli nástroje pro potřeby uhlířů, sklářů, koše, opálky a pro obec specifické dřevěné hodiny se skleněným cimbálem), drobní vlastníci půdy,vlastníci půdy s větší výměrou, nemajetná chudina, která trvale robotovala. Vedle osady Czykhaki existoval klášterní Dvůr (usedlost Walddorf). Bylo v něm zaměstnáno 9.osob: šafář, šafářka, 4 služebné, 1 pohůnek, 1 pastýř hovězího dobytka a 1 pastýř vepřů. V roce 1784 došlo ke zrušení kláštera ve Žďáře nad Sázavou a řeholní komunita odešla z regionu. Veškerá pouta kláštera s ostatními osadami byla přetrhána. Pozemky dvora a objekty byly rozprodány.

V roce 1788 došlo ke sloučení osady Czykhaki a usedlosti Walddorf a vznikla společná obec v současném rozložení.

19. století

V roce 1845 byla postavena nová silnice středem Cikháje.V roce 1849 připadl Cikháj pod okresní hejtmanství v Novém Městě na Motavě. V roce 1850 byla obec rozšířena o osadu Kocanda. Od roku 1860 se ustavovaly různé spolky, věnovala se péče zdravotnímu stavu obyvatel. V roce 1884 byl ustaven žďárský lékařský obvod, do něhož příslušela obec Cikháj. V Cikháji bylo rozvíjeno domácí tkalcovství, bílení příze a plátna. S potřebou luk na bílení příze a plátna byl v roce 1875 zrušen rybník uprostřed obce. Postavilo se 15 bělisek. Cikhájští běliči byly vyhlášeni svojí vysokou kvalitou.

Nad školami byl zrušen církevní dohled. V roce 1862 bylo zahájeno vyučování v pronajatých místnostech. 7. července 1873 byla povolena zemským radou jednotřídka. V roce 1873 byl odkoupen dům za účelem výstavby nové školy. 8.prosince 1901 začali žáci navštěvovat nově postavenou školu. V roce 1861 byla postavena zvonice u Koláčkových. Občané Cikháje se zapojovali i do spotřebních a výrobních celků. V roce 1869 byl ve Žďáře založen Okresní spolek hospodářský. I pro občany obce opatřoval různé zemědělské nástroje a zajišťoval různé osvětové akce.

20. století

V roce 1905 místní občané založili Sbor dobrovolných hasičů. Koncem roku 1910 bylo provedeno sčítání lidu. V obci žilo 343 obyvatel, 174 mužů a 169 žen. V obci se projevoval nedostatek potravin a finančních prostředků na obživu. Bídu a obavy o další život násobil odchod velkého počtu mladých mužů na frontové bojiště. Začala 1.světová válka. Školní děti musely místo vyučování pomáhat v zemědělství. Byly rozepsány povinné dodávky obylí a masa. V 1.světové válce padlo 13 místních mužů.

16.2.1920 bylo provedeno sčítání lidu. V obci Cikháj žilo 342 obyvatel, 161 mužů a 181 žen a na Kocandě 162 obyvatel.

V r. 1930 byla významnou událostí obce oslava 80.výročí narození T.G.Masaryka a stal se čestným občanem obce. V témže roce byla postavena pila s rychlořeznými stroji. 24.7.1938 byl odhalen památník 1.světové války.

24.9.1938 byla vyhlášena V Československé republice mobilizace. Bránit svoji vlast odešlo z obce 14 mužů. Obec byla označena česko-německým nápisem Cikháj – Ziegenhain. Ve večerních hodinách bylo nařízeno úplné zatmění oken. Veřejné budovy byly opatřeny říšskou vlajkou a vlajkou Protektorátu Čechy a Morava. Pod trestem smrti bylo obyvatelstvu zakázáno poslouchat rozhlasové vysílání z Londýna a Moskvy. Začalo se rozvíjet partyzánské hnutí. Cikháj se stala středem partyzánského odboje. V obci a okolních lesích operovaly partyzánské skupiny „Zarevo“, „M.J.Hus“, „Krov“ a „Vpřed“. 5.května 1945 byla obec Cikháj osvobozena.

6.3.1949 byla od obce odloučena osada Kocanda a připojena k Herálci. 11.5.1950 se v obci rozsvítila první žárovka. V prosinci 1950 Místní národní výbor zakoupil pozemek a dům č.p.51 za účelem zbourání a výstavby kulturního domu. Ke stavbě bylo použito dřevo z rozhledny na Žákově hoře, která byla z bezpečnostního důvodu stržena. Při výstavbě se objevili nečekané obtíže. Rozestavěná budova měla být z podmětu vedení družstva a okresních funkcionářů předělána na kravín. Po protestech obyvatel byl návrh zamítnut a Okresní národní výbor přestal stavbu finančně dotovat.Výstavba nemohla být dokončena, a tak Národní výbor předal budovu brněnské univerzitě, která zde 6.září 1963 otevřela své výukové středisko. V listopadu 1951 byla zřízena v obci telefonní linka. 23.9.1958 bylo založeno JZD. Od 1.1.1961se JZD Cikháj a JZD Světnov sloučilo a nese název JZD Žákova hora se sídlem ve Světnově. V červnu 1970 prezident republiky Ludvík Svoboda navštívil Cikháj a na Žákově hoře vyhlásil Chráněnou krajinnou oblast Žďárské vrchy. 8.5.1975 byl odhalen památník partyzánskému hnutí ve 2.světové válce. 27.6.1976 se konaly v Cikháji poprvé v historii u památníku 2.světové války Okresní slavnosti míru spojené s folklórní přehlídkou souborů. 1.7.1980 byla obec převzata pod správu Městského národního výboru ve Žďáře nad Sázavou. 16.8.1988 započata výstavba prodejny smíšeného zboží. Stavba byla dokončena o dva roky později. Svému účelu sloužila do roku 1996, kdy byla pronajata soukromému subjektu a poté prodána. Obec Cikháj se znovu osamostatnila v roce 1992. V roce 1998 obec oslavila výročí 630 let od svého založení.

21. století

Nyní jsme na začátku tohoto století. V roce 2001 byla vysvěcena kaplička sv. Anny. V roce 2005 obec opravila a restaurovala své památky „kapličku u Koláčkových“, „Kříž“, „Boží muka“, byl opraven památník obětem 1.světové války a památníky partyzánského hnutí 2.světové války. 7.5.2005 byla odhalena pamětní deska Petru Křičkovi, který se v letech 1941-1945 ukrýval v budově školy před gestapem (dnes budova Obecního úřadu). 13.5.2008 starosta obce přebírá od předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Ing. Miloslava Vlčka dekret o udělení znaku a vlajky obci Cikháj. 2.8.2008 u příležitosti pouťových oslav byly slavnostně vysvěceny znak a vlajka obce.

OBEC Cikháj

Sídlo úřadu

Cikháj č. 19, 59102, Žďár nad Sázavou 2

Osoby

  • p. Litochleb Sylvie, starosta

Kontakty

1 části obce: