Hledat firmy v obci Hajany
Můžete zadat název firmy, IČ, nebo popis činnosti. Zkuste například restaurace
přidat firmu
Firmy v obci Hajany
Živé firmy - počet: 8, obec Hajany

BOBINIE s.r.o. - Hajany č. 166

BOSS ALFA, s.r.o. - Hajany č. 33

OBEC Hajany - Hajany č. 2webFotografie u firmy

URBAN & URBAN - Hajany č. 92

URBAN & URBAN - Hajany č. 74

VÍCH & VÍCH MEDIA . - Hajany č. 4

VINOTÉKA VELKÁ BÍTEŠ s.r.o. - Hajany č. 160

ZÁRUBA JOSEF-ELEKTROINSTALACE - Hajany č. 18

Instalace a opravy, elektroinstalace, bytové, domovní, průmyslové, inteligentní systémy, počítačové sítě, kamerové systémy, digitální příjem televize, revize, projekce.

Posledně opravené/vložené firmy:zobrazit více

URBAN & URBAN - Hajany č. 92

URBAN & URBAN - Hajany č. 74

BOSS ALFA, s.r.o. - Hajany č. 33

Historie obce Hajany celá historie

Hajany ,

ves a sídlo panství jihozáp. u Brna 9 km, v dolíku podél silnice z Ořechového do Žilošic a Brna, osada čistá a spořádaná, 2.25 km2 rozlohy, domky většinou doškové, měla 4 lány nebo 400 měr II. a III. tř. polí a 1256/8 měr vinic; utrpěla v 30leté válce tak velice, že celá spustla a ještě ani po 75 letech nebylo zde člověka osedlého. Z okolí dědin vzdělávali tu r. 1656 jenom 633/8 měr polí a 72 čtvrtin (=323 měr) vinic, t. j. 1 lán 13 osminy; ostatních více než 5/6 polí leželo pusto a zarůstalo, totiž 2 lány 72/4 osmin. Teprve asi r. 1723-24 vystaveno bylo 12 chalup se zahradami podél cesty, 11 ujali noví osadníci, sami Češi, a 1 zůstala prázdna ještě r. 1749.

Pozemky rozděleny jsou 1 po 40 měr ve 12 kusech a 10 po 20 měr v 6 kusech a 1 míry zahrady, a to ve 4 tratích: v Zadních Hajanech, na Kopci, v Dolinách a na Hlínkách, úhrnem 240 měr; ostatích 160 měr nechala si vrchnost k poplužnímu dvoru. Z vinic udělány jsou pak do r. 1749 samé role. Domky později vystavené na východní straně neměly zahrad.

Nově založená osada měla svého „purkmistra“ a radní i pečeť obecní od r. 1733 s nápisem: „Obec Hagani 1733“ a znakem strom (vyobrazeno na str. 32., tab. III.č. 3).

Roku 1790 bylo tam již 19 domů, 110obyvatelů, r. 1834: 36 domů, 239 obyv., r. 1869: 36 domů, 307 obyv., r. 1890: 43 domů, 288 obyv. katolických, z nichž 24 německé řeči obcovací.

Patřily nejprve panenskému klášteru praemonstratek v Dolních Kounicích; r. 1323 královna Eliška a její manžel Jan, chtějíce nadání učiniti klášteru na Starém Brně, vyměnili patronátní právo u kostela Matky Boží v Brně a ves Hajany za městečko Pravlov a dali je tomuto klášteru. Hlubčický farář Vitoslav měl v Hajanech podíl a daroval jej r. 1339 témuž klášteru, chtěje býti v jeho kostele v Brně pochován.

Hajany držel klášter 390 let. R. 1714 prodal je s dílem Syrovic Janu Kašnicovi z Weiberka, c. k. správci vojenské pokladny, od něho již po 3 letech koupil je rytíř Eustach Josef Gerstmann z Gerstfeldu za 4100 zl. ren., r. 1746 Jindřich Hájek z Waldstätten, r. 1790 Mat. ze Smetanů, po něm syn Leopold, vnuk Jindřich rytíř Smetana, pak hrabě Mitrovský z Mitrovic a Nemyšle, r. 1877 jeho dcera Josefa, provdaná hraběnka Harnoncour-Unverzagt a po její smrti r. 1885 nezletilá dcera Marie (opatrovník otcovský Hubert de Lafontaigne hrabě z Harnoncour-Unverzagt).

K statku Hajanskému patřily celá obec zdejší a díl Syrovc (13 lánu nebo 276 měr a 4 poddaní, 2 láníci a 2 půlláníci).

Panský dvůr v Hajanech měl r. 1673 jen 1 měr polí vrchnostenských, ostatní bývalé poddanské, totiž: 975/8 měr svých a 2761/8 měr poddanských, 50 měr pastvina 4 míry zahrady. Vrchnosti patřila také hospoda, z níž dostávala platu ročního 6 zl., r. 1795 vystavěna octárna. U dvora vystaven jest malý zámek od rytíře Smetany. Nyní má zdejší velkostatek 520 ha výměry: 188 ha polí, lihovar, octárnu a ovocnou kolu. Naproti zámku v lese vystavěna jest hraběcí hrobka.

Poddaní byli povinni v polovici XVIII. století : v Hajanech dávali úroku o sv. Jiří 1 zl. 221 kr., o sv. Václavě tolikéž a 11 slepic; v Syrovicích úroku půlletně po 3 zl. 12 kr., za přístku úroku o sv. Václavě 4 zl., pak 9 slepic a 240 vajec; --- robotovali u panského dvora: v Hajanech 2 osedlí po 2 dnech týdně s 2 koni a 1 den pěšky po 3 roku, od sv. Jana do sv. Václava tolikéž dní s potahem, ale 4 dni pěšky, tedy 6 dní; chalupníci 3 roku po 2 dnech s koněm týdně a 1 den pěšky, od sv. J. do sv. Václ. Tolikéž dní s potahem a 3 dni pěšky; zahradníci 3 roku pěší robotu 2dni týdně, od sv. J. do sv. Václ. 3 dni týdně; --- ze Syrovic láníci po 2 dnech se 4 koni týdně, 1láníci se 2 konitaké 2 dni, od sv. J. do sv. Václ. obojí po 3 dnech.

Kontribučenská záložna Hajan a Střelic má jmění 10.071 zl. 12 kr. a 93 podílníky.

V církevních záležitostech příslušejí Hajany k Ořechovému (2 km), a také děti chodí tam do školy. Domy, kroj a nábytek jest jako v Ořechovm (v. t.).

Některé usedlosti byly v tomto století zmenšeny, když hrabě Mitrovský skoupil od nich pozemky a ke dvoru je připojil.

Trati slovou: Maděrany, pod Výhonem, Staré pasunky, na Klínkách, v Dolinách, v Zadních Hajanech.

Jméno trati Zadní Hajany u jmenované obce a Syrovic nasvědčuje, že tam bývala někdy osada téhož jména, kteráž úplně zanikla a rozdělena jest mezi obě obce.

U Hajan jest pravěké pohřebiště. Některé hroby prozkoumal Dr. Jindřich Wankel. Nalezeny jsou v nich „kostry skrčené, na pravém boku v pouhé zemi ležící, nohy skrčené a ruce k hlavě zahnuté; při nich netuhované nádobky, jedna tečkami a čarami okrášlena, nástroje kamenné, jehlice kostěná, spirálový kruh bronzový s průměrem asi 45 cm. Při jedné lebce shledán okolo uší zamodralý prášek ze ztrávenýchnaušnic a na jiné nalezeny kousky plátna, jehož každá niť malými krystaly vápennými poseta jest“. (Chová se ve sbírkách Vlasteneckého musejního spolku v Olomouci. *)

OBEC Hajany

Sídlo úřadu

Hajany č. 2, 66443, Želešice

Osoby

  • p. Mohyla Leopold, starosta

Kontakty

1 části obce: